Vad är demokrati? Har Sverige blivit en åsiktsdiktatur?

Idag används ordet demokrati på många olika sätt inom olika områden. Helt uppenbart har vi olika syn på vad demokrati är för något och vad den skall omfatta. Nationalencyklopedin beskriver demokrati så här (ett utdrag):

”På en punkt kan man yttra sig med viss säkerhet. Det råder nämligen relativt stor enighet om att den politiska demokratin i främsta rummet är en styrelseform för staten, dvs. en politisk beslutsdemokrati som skall ombesörja samhällets gemensamma angelägenheter. Utgångspunkten för valet av detta demokratibegrepp är den språkliga betydelsen av det grekiska ordet för demokrati, nämligen folkmakt.
[…]
Den politiska demokrati som förekommer i västsamhället brukar kallas liberal demokrati och har vid sidan av den nödvändiga folkmakten vissa konstitutionella arrangemang som fri- och rättigheter, rättssäkerhet, maktdelning osv. Rättigheter som yttrandefrihet och organisationsfrihet uppfattas i detta samhälle som en nödvändig förutsättning för att folkmakten skall få genomslag.
[…]
Presentationer av egenskaper hos den liberala demokratin görs ofta genom uppräkning av ett antal viktiga institutioner och kan se ut på följande sätt:

  • Frihet att bilda och gå med i organisationer
  • Yttrandefrihet
  • Rätt att rösta
  • Valbarhet till offentliga uppdrag
  • Rätt för politiska ledare att konkurrera om stöd
  • Rätt för politiska ledare att konkurrera om röster
  • Alternativa informationskällor
  • Fria och rättvisa val (öppna, ärligt genomförda, en person – en röst) som avgör vem skall ha förtroendeposterna
  • nstitutioner för att göra den offentliga politiken beroende av röster och andra uttryck för preferenser.”

(All fetstil är min markering)

Helt grundläggande för sann demokrati är alltså att folkmakten utövas genom yttrandefrihet, organisationsfrihet, allmän rösträtt och fria val. I en demokrati är det då en självklarhet att olika synsätt och åsikter är tillåtna – det är ju bl.a. därför som det finns yttrandefrihet och val. Olika tankegångar stöts och blöts i diskussioner, dialog, debatter, informationskanaler osv. och den grupp som får flest röster (en majoritet) är den som blir beslutande i landet. De andra grupperna (minoritet) får finnas kvar med sina åsikter och bildar då en opinion, och den kan så klart verka för att vinna nästa val. Minoriteten kan också välja att samverka med majoriteten i särskilda frågor. Och majoriteten bör också lyssna till vad minoriteten har att säga; den är ju också en del av folket! Detta är mycket förenklat hur politisk demokrati skall fungera om man ser till hur en demokrati definieras.

På senare tid har dock särskilda åsikter kommit att inkorporeras i begreppet demokrati medan andra åsikter kommit att uteslutas från demokratibegreppet. Detta är inte minst utfört av makthavare, media och påtryckningsgrupper, och helt klart är det ett subjektivt tyckande hos dessa som styr inriktningen. Dessa åsikter påtvingas sedan folket via alla tänkbara informationskanaler. Att inte ha ”rätt” åsikt i vissa frågor kan alltså anses vara odemokratiskt av dem som anser sig vara demokrater. Detta berör inte sällan frågor inom områden som religion, sexuell läggning, migration, miljö, klimat, Israel, vetenskap. Men vi kan ha och skall också få lov att ha olika åsikter i sådana här frågor enligt sunda demokratiska spelregler. Och utgör en viss politisk plattform majoriteten i ett land, ja då är det så klart den plattformens politiska agenda som gäller. DOCK skall inte avvikande politik och åsikter förbjudas eller portförbjudas i en demokrati; det skall alltid vara öppet att föra fram andra synsätt och åsikter, och detta gärna via ”alternativa informationskällor” (se punkter ovan). Att stämpla vissa synsätt och åsikter som ”odemokratiska” innebär i sig att göra sig skyldig till just ett odemokratiskt beteende!

Jag har på senare år blivit ganska orolig över utvecklingen i Sverige – inom många områden. Men när det just gäller frihet för tanke, synpunkter, åsikter, tyckande, etc samt yttrandefrihet, då är jag särskilt bekymrad. Här ser jag att Sverige är på väg in i en åsiktsdiktatur – eller är vi kanske redan där? Särskilda synsätt och åsikter stämplas ju idag som odemokratiska, som sagt, trots att de i sig inte berör området demokrati överhuvudtaget. Detta uttrycks främst av makteliten, mainstream media och olika påtryckargrupper. Att ifrågasätta vad dessa grupperingar för fram för åsikter och information anses ibland vara både odemokratiskt och helt utanför ramarna för s.k. mänskliga rättigheter. ”Fel åsikt” kan i värsta fall betyda att man t.ex. förlorar jobbet eller som forskare förlorar sina forskningsanslag. Detta är mycket allvarligt! (Har du förresten funderat över varför det ofta är pensionerade forskare som för fram ”obekväma” synpunkter och sanningar?)

Nu till ett aktuellt exempel på odemokratiska fasoner:
Jag tillhör inte den grupp som följt med i den alternativa TV-kanalen swebbtv, men jag vet ju att väldigt många tagit del av vad den kanalen förmedlat – och att man uppskattat de alternativa synsätt som förmedlats där. Oavsett vad swebbtv förmedlat är det nu mycket oroande på vilket sätt YouTube stängde ner swebbtv helt och hållet. Själva avstängningen i sig och även tillvägagångssättet är både helt odemokratiskt, ojuste och mycket oroande. Jag kan ingalunda tro att folket på YouTube själva suttit och kikat på denna kanal och sedan beslutat stänga ner den (det finns ju andra "värre" videos på YouTube som borde stängts ner långt tidigare i så fall, kan man tycka). Det är alltså mer rimligt att tro att makthavarna i Sverige varit i kontakt med YouTube/Google och på så sätt fått kanalen nerstängd – regeringen har ju tidigare tillkallat sig både Facebook och Google (som äger YouTube) för dialog (se här för mer info). Och enligt vissa källor var det också regeringen som låg bakom nedstängningen. Det var i så fall ett sätt att kringgå Sveriges lagstadgade yttrandefrihet; då kan regeringen istället skylla på kommersiella amerikanska företag och deras policy. Men efter påtryckningar från olika aktörer på Nätet öppnade YouTube upp swebbtv:s kanal igen efter några dagars nerstängning. Det kan alltså löna sig att protestera!

Nu kanske du tycker att denna lilla artikel var allt för politisk och utanför vad BibelFokus borde syssla med. Men det här var inte ett inlägg för att ge stöd åt den ena eller andra politiska grupperingen eller informationskanalen. Istället vill jag nu rikta uppmärksamheten mot alla sanna kristna i Sverige. Den informationscensur som nu sker i Sverige kommer troligen drabba även bibeltroende kristna med full kraft inom ganska kort tid, och det med hänvisning till demokrati och mänskliga rättigheter. Jag befarar att flera delar i en bibelförankrad tro kan komma att bli förbjuden att föra fram inom en ganska snar framtid. Och jag tycker inte att vi likt lamm som går till slakt bara skall lugnt titta på när ”demokratiska” regeringar använder odemokratiska metoder för att tysta dem med avvikande åsikter, åsikter som stämplas som ”odemokratiska”. Jag tycker vi skall lyfta fram detta i ljuset och peka på att yttrandefriheten är en hörnpelare i demokratin. Sverige är ett högt rankat demokratiskt land, men då gäller det ju att leva upp till det också!

Även om en bibelförankrad kristen mycket väl vet hur slutet kommer att bli för denna jord så tycker jag likt Luther att vi skall ”planera våra äppleträd” även fortsättningsvis – inom livets alla områden. Vi har dessutom ett starkt budskap och fantastiskt erbjudande till alla jordens folk, och det skall vi inte vara tysta med – inte ens om vi stängs ute från de mest trafikerade tjänsterna på Nätet!

/Lennart

Lennarts<br /><br />
blogg Läs andra artiklar i Lennarts blogg

Svenska