Mitä on demokratia? Onko Ruotsista tullut mielipidediktatuuri?

Tänä päivänä sanaa demokratia käytetään monin eri tavoin eri alueilla. Aivan ilmeisesti meillä on eri näkemyksiä siitä, mitä demokratia sinänsä on ja mitä sen tulee käsittää. Nationalencyklopedin kuvaa demokratiaa näin (ote):

"Yhdessä kohti voi sanoa mielipiteensä tietyllä varmuudella. Vallitsee nimittäin suhteellisen suuri yksimielisyys siitä, että poliittinen demokratia ensisijaisesti on valtion hallintomuoto, ts. poliittisia päätöksiä tekevä demokratia, jonka tulee huolehtia yhteiskunnan yhteisistä asioista. Lähtökohta tämän demokratiakäsitteen valitsemiselle on kreikan kielen sanalla demokratia, nimittäin kansanvalta.
[…]
Sitä poliittista demokratiaa, jota esiintyy länsimaisessa yhteiskunnassa, on tapana kutsua liberaaliksi demokratiaksi ja sillä on välttämättömän kansanvallan rinnalla tiettyjä valtiosääntöön liittyviä järjestelyjä kuten vapauksia ja oikeuksia, oikeusvarmuutta, vallanjakoa, jne. Oikeudet, kuten ilmaisuvapaus ja järjestäytymisvapaus käsitetään tässä yhteiskunnassa välttämättömänä edellytyksenä sille, että kansanvalta saa tulla ilmi.
[…]
Liberaalin demokratian ominaisuudet esitetään usein luettelemalla joukko tärkeitä instituutioita ja se voi näyttää tältä:

  • Vapaus muodostaa yhdistyksiä ja liittyä niihin
  • Ilmaisunvapaus
  • Äänioikeus
  • Vaalikelpoisuus julkisiin tehtäviin
  • Poliittisten johtajien oikeus kilpailla tuesta
  • Poliittisten johtajien oikeus kilpailla äänistä
  • Vaihtoehtoiset tietolähteet
  • Vapaat ja oikeudenmukaiset vaalit (avoimet, rehellisesti pidetyt, yksi henkilö – yksi ääni), jotka ratkaisevat keillä on luottamusasemat
  • Instituutiot, joilla virallinen politiikka tehdään riippuvaiseksi äänistä ja muista preferenssien ilmaisuista.”

(Lihavointi kirjoittajan tekemää)

Aivan perustavaa laatua todelliselle demokratialle on siis, että kansanvaltaa harjoitetaan ilmaisuvapauden, järjestäytymisvapauden, yleisen äänioikeuden ja vapaiden vaalien kautta. Demokratiassa on silloin itsestään selvää, että erilaiset näkemykset ja mielipiteet ovat sallittuja – muun muassa juuri siksihän on ilmaisuvapaus ja vaalit. Erilaisia ajatuskulkuja tuetaan ja puidaan keskusteluissa, dialogeissa, debateissa, informaatiokanavissa jne. ja se ryhmä, joka saa eniten ääniä (enemmistö), on se, josta tulee päättävä ryhmä maassa. Muut ryhmät (vähemmistöt) saavat olla olemassa mielipiteineen ja muodostaa silloin mielipiteen, ja se voi totta kai voittaa seuraavat vaalit. Vähemmistö voi myös tehdä yhteistyötä enemmistön kanssa tietyissä kysymyksissä. Ja enemmistön pitää kuunnella sitä, mitä vähemmistöllä on sanottavana; sehän on myös osa kansaa! Tämä on erittäin yksinkertaistettua, kuinka poliittisen demokratian tulee toimia, jos ottaa huomioon sen, miten demokratia määritellään.

Viime aikoina on kuitenkin erityisiä mielipiteitä tullut esiin liitettäviksi käsitteeseen demokratia, kun taas muut mielipiteet suljetaan demokratiakäsityksen ulkopuolelle. Tätä ovat eniten tehneet vallanpitäjät, media ja painostusryhmät ja aivan selkeästi kyseessä on niiden ihmisten subjektiiviset mielipiteet, jotka ohjaavat suuntausta. Nämä mielipiteet sitten pakotetaan kansan omaksuttaviksi kaikin mahdollisin informaatiokanavien kautta. Sitä, että ei omaa ”oikeaa” mielipidettä tietyissä kysymyksissä, voidaan pitää epädemokraattisena niiden taholta, jotka pitävät itseään demokraatteina. Tämä koskee usein kysymyksiä alueilla kuten uskonto, seksuaalinen suuntautuminen, maahanmuutto, ympäristö, ilmasto, Israel, tiede. Mutta meillä voi olla ja meillä pitää myös olla lupa olla eri mielipiteitä tällaisissa kysymyksissä terveiden demokraattisten pelisääntöjen mukaan. Ja jos tietty poliittinen näkökanta on enemmistönä maassa, silloin on tietenkin sen näkemyksen poliittinen agenda tärkeä. KUITENKAAN ei pidä poikkeavaa politiikkaa ja mielipiteitä kieltää tai porttikieltää demokratiassa; aina pitää olla avointa tuoda esiin näkökulmia ja mielipiteitä, ja tämä mielellään ”vaihtoehtoisten informaatiokanavien” kautta (katso yllä olevaa kohtaa). Kun leimataan tietyt näkökulmat ja mielipiteet ”epädemokraattisiksi” se tarkoittaa itsessään, että syyllistytään juuri epädemokraattiseen käyttäytymiseen!

Olen viime aikoina tullut melko huolestuneeksi kehityksestä Ruotsissa – monilla alueilla. Mutta juuri silloin, kun kyse on näkökulmien, mielipiteiden, mieltymysten vapaudesta jne. sekä ilmaisuvapaudesta, silloin olen erityisen huolestunut. Tässä näen, että Ruotsi on matkalla mielipidediktatuuriin – vai olemmeko jo ehkä siellä? Tietyt näkökulmat ja mielipiteet leimataan tänä päivänä epädemokraattisiksi, kuten sanottua siitä huolimatta, että ne sinällään eivät käsittele aihetta demokratia ollenkaan. Tämän ilmaisee ennen kaikkea valtaeliitti, valtamedia ja erilaiset painostusryhmät. Jos kyseenalaistaa, mitä nämä ryhmittymät tuovat esiin mielipiteinään ja informaationa, sitä pidetään joskus sekä epädemokraattisena ja kokonaan inhimillisten oikeuksien ulkopuolisena asiana. ”Väärä mielipide” voi pahimmassa tapauksessa merkitä sitä esimerkiksi menettää työpaikkansa tai tutkijana menettää tutkimusmäärärahansa. Tämä on erittäin vakavaa! (Oletko muuten miettinyt sitä, miksi usein eläkkeellä olevat tutkijat tuovat esiin ”epämiellyttäviä” näkökulmia ja totuuksia?)

Nyt yhteen ajankohtaiseen esimerkkiin epädemokraattisista tyyleistä:
Minä en kuulu siihen ryhmään, joka on seurannut vaihtoehtoista tv-kanavaa swebbtv, mutta tiedän valtavan monen ottaneen osaa siihen, mitä se kanava on välittänyt – ja että on arvostettu niitä vaihtoehtoisia näkökulmia, joita siellä on välitetty. Huolimatta siitä, mitä swebbtv on välittänyt, on nyt erittäin huolestuttavaa se, millä tavalla YouTube sulki swebbtv:n aivan kokonaan. Itse sulkeminen sinänsä ja myös menettelytapa ovat sekä kokonaan epädemokraattisia, epäoikeudenmukaisia ja erittäin huolestuttavia. En voi suinkaan uskoa sitä, että YouTuben väki on itse istunut ja katsonut tätä kanavaa ja sitten päättänyt sulkea sen (YouTubessa on muita ”pahempia” videoita, jotka olisi pitänyt sulkea kauan aikaa sitten siinä tapauksessa, mielestäni). On siis kohtuullisempaa uskoa, että vallanpitäjät Ruotsissa ovat olleet kontaktissa YouTubeen/Googleen ja sillä tavoin saaneet kanavan suljetuksi – hallitushan on aikaisemmin kutsunut sekä Facebookin että Googlen (joka omistaa YouTuben) dialogiin. (se här för mer info; linkkiä ei ole suomennettu) Ja tiettyjen lähteiden mukaan hallitus oli myös sulkemisen takana. Siinä tapauksessa kyse oli Ruotsin lainsäädännöllisen ilmaisuvapauden kiertämisestä; silloin hallitus voi sen sijaan syyttää kaupallisia amerikkalaisiayrityksiä ja niiden toimintatapaa. Mutta netissä toimivien eri toimijoiden painostusten jälkeen YouTube avasi swebbtv:n kanavan uudelleen joitakin päiviä sulkemisen jälkeen. Kannattaa siis protestoida!

Nyt ehkä olet sitä mieltä, että tämä pikkuartikkeli oli aivan liian poliittinen ja ulkopuolella sen, mitä BibelFokuksen pitäisi käsitellä. Mutta ei tämä ollut mikään puheenvuoro antamaan tukea yhdelle tai toiselle poliittiselle ryhmittymälle tai informaatiokanavalle. Sen sijaan haluan nyt kiinnittää huomiota kaikkiin todellisiin kristittyihin Ruotsissa. Se informaatiosensuuri, jota nyt harjoitetaan Ruotsissa, tulee luultavasti koskettamaan Raamattuun uskovia kristittyjä täydellä voimalla melko lyhyen ajan kuluessa ja sillä viitataan silloin demokratiaan ja ihmisoikeuksiin. Pelkään, että useat osa-alueet Raamattuun sitoutuneessa uskossa tulevat kielletyiksi esittää julkisesti melko läheisessä tulevaisuudessa. Ja minun mielestäni meidän ei tulisi lampaan tavoin mennä teurastettaviksi ja vain rauhassa katsella kun ”demokraattiset” hallitukset käyttävät epädemokraattisia metodeja hiljentääkseen ne, joilla on poikkeavia mielipiteitä, jotka leimataan ”epädemokraattisiksi”. Minun mielestäni meidän on nostettava tämä valoon ja osoitettava, että ilmaisuvapaus on peruspilari demokratiassa. Ruotsi on korkealle arvostettu demokraattinen maa, mutta silloinhan pitäisi elääkin sen mukaan!

Vaikkakin Raamattuun ankkuroitunut kristitty erittäin hyvin tietää, miltä tämän maapallon loppu tulee näyttämään, niin olen Lutherin kanssa samaa mieltä, että meidän tulee ”istuttaa omenapuitamme” myös jatkossa – elämämme kaikilla alueilla. Meillä on sitä paitsi voimakas sanoma ja fantastinen tarjous kaikille maailman ihmisille, eikä meidän tule siitä vaieta – ei silloinkaan, kun meidät suljetaan eniten verkossa käytettyjen palveluiden ulkopuolelle!

/Lennart

Suomennos 27.9.2019 Sylvi Hänninen

Lennarts<br />
blogg Lennart blogi