Mitä uskomme!

BibelnMonet, jotka hätäisesti katsovat Bibelfokus - sivustoa, ihmettelevät, mitkä meidän käsityksemme ovat keskeisistä uskonkysymyksistä. Mutta voihan olla vähän vaikeaa nopeasti rakentaa itselleen hyvä käsitys, ellei paneudu kaikkiin niihin teksteihin, joita täällä Bibelfokus:issa on. Siksi olemme koostaneet meidän uskontunnustuksemme tähän, joka on vähän enemmän seikkaperäisempi kuin se, joka tavallisesti luetaan kirkoissa.

Nämä uskon selitykset emme luule olevan tuntemattomia todellisille Raamattuun ankkuroituneille kristityille tänä päivänä. Me uskomme, että aito, raamatullinen kristillisyys on aina ollut tämän uskon puolesta. Jos eroavaisuuksia on ollut, niin ne tavallisesti ovat koskeneet näkyä kasteesta, henkikasteesta, lopun ajoista, mutta valitettavasti myös näkyä Israelista ja juutalaisista. Kuitenkin ovat yhä useammat kristityt viimeisten 50 vuoden aikana kadottaneet käsityksen Raamattuun ankkuroituneesta uskosta. Voi myös siitä syystä olla hyödyllistä nostaa esiin tällainen vähän kattavampi uskontunnustus. Se on meidän vakaumuksemme, että nämä uskoa koskevat lauseemme tekevät hyvää henkilökohtaisen uskon vakaannuttamiselle ja terveydelle.

Useat ystävistämme (joista osa on oppineita teologeja) ovat saaneet sanoa mielipiteensä näistä uskon lauseistamme ja siten olemme myös yrittäneet varmistaa, että sitä, mitä olemme kirjoittaneet, ei tulla ymmärtämään väärin.

- - - - - - - - -  - - - - Meidän uskontunnustuksemme - - - - - - - - - - - - -

Raamattu

Uskomme, että Raamattu on Jumalan Sana ihmiskunnalle. Se on tosi ja historiallisesti oikea. Kaikki Raamatun tekstit ovat Jumalan inspiroimia. Raamattu on siten todellisen kristillisen uskon ylin auktoriteetti. Raamatun kautta voi oppia tuntemaan Jumalan ja Hänen tahtonsa. Raamatussa ilmestyy Jumalan pelastussuunnitelma ihmiskunnalle ja Jumalan suunnitelma tulevaisuudesta. Raamattu todistaa tiestä pelastukseen ja ikuiseen elämään. Raamattu on myös syntynyt uskovan opastukseksi, kasvatukseksi ja rohkaisuksi. Raamattu kokonaisuudessaan on totuus Jumalasta ja Hänen tahdostaan (5. Moos. 32:39, Ps.119:105, Ps.119:160, Joh. 1:14, 2.Tim. 3:16).

Huolestuneena katselemme sitä, että eri alkutestien yhdistelyt ja Raamatun käännökset vuosien mittaan ovat vääristäneet Jumalan Sanaa. Siksi iloitsemme hyvästä käännöksestä Svenska Folkbibeln (linkkiä ei suomeksi) ja uudesta käännösprojektista Reformationsbibeln (linkkiä ei suomeksi) jotka pyrkivät nostamaan Raamatun parhaimman alkuperäisen sanamuodon. 

Jumala

Me uskomme yhteen ainoaan Jumalaan, pyhään, kaikkivaltiaaseen ja kaiken Luojaan. Raamatun Jumalan ulkopuolella ei ole mitään muuta todellista Jumalaa. Jumala on ollut iankaikkisuudesta, hänellä ei ole alkua eikä mitään loppua. Me emme usko, että Jumala on kaikessa tai että kaikki on Jumalaa (paneteismi/panteismi. Jumala on luomakunnan ulkopuolella, mutta voi olla läsnä luomakunnassaan Pyhän Henkensä kautta. Jumala ilmestyy kolmella tavalla: Isänä, Jeesuksena Kristuksena ja Pyhänä Henkenä. (1. Moos. 17:1, Ps. 90:2, Jes. 44:6, Kol.1:16, 1. Joh. 5:7-8 KJV)

Isä

Me uskomme, että Isä on osa Jumalan olemusta. Ei kukaan voi tulla Isän luo paitsi Jeesuksen kautta eikä kukaan voi tulla Jeesuksen luo ilman, että Isä vetää häntä. Jeesus ja Isä ovat yhtä. Me uskomme, että hän, josta tulee kristitty, tulee Jumalan, Isän lapseksi ja että Jumalan lapsi voi luottamuksellisesti puhua Isänsä kanssa. Jumalalle Isälle voimme esittää kaikki toivomuksemme ja tarpeemme. (Joh. 6:44, Joh. 10:30, Joh. 14:6, Room. 8:15, 1. Kor. 8:6, Gal. 4:6, Fil. 4:6, 1.Joh. 2:14)

Jeesus Kristus, Jumalan Poika

Me uskomme, että Jeesus Kristus on Jumalan Messias, Jumalan Poika, Jumala itse, joka on tullut maan päälle ihmishahmossa. Jumala antoi itsensä syntyä tämän maan päälle neitsyestä, joka tuli raskaaksi Pyhästä Hengestä. Jeesus on siten sekä täysin tosi ihminen että täysin tosi Jumala. Jumalana Jeesus saattoi/voi tehdä ihmeitä ja antaa syntejä anteeksi. Ihmisenä Jeesus sai kokea kärsimystä, tuskia ja sairauksia. Hän sai jakaa meidän arkipäivämme iloineen, hätämme, kärsimyksemme ja puutteemme, kuitenkin tekemättä syntiä. (Jes. 53:3, Mark. 2:10, Joh. 10:30, Joh. 20:31, Fil. 2:6–11, Hebr. 4:15)

 Me uskomme, että Jeesus tuli maan päälle meidän puolestamme kuollakseen ristillä meidän syntiemme takia ja antaakseen kaikille häneen uskoville ikuisen elämän. Jeesuksen kuolema ristillä on täydellinen sovitusuhri kaikiksi ajoiksi kaikkien ihmisten syntien puolesta. Jeesus syntyi, eli ja kuoli kokonaan synnittömänä. Hän eli kokonaan synnittömän elämän Jumalan Lain mukaan. Jeesus on noussut ylös kuolleista ja on nyt takaisin taivaassa, mistä me odotamme hänen takaisin tulemistaan. (Matt. 24, Mark. 16:6, Joh. 8:46, Hebr. 4:15, Hebr. 10:12).

Pyhä Henki

Me uskomme, että Pyhä Henki on osa Jumalaa itseään, toimien maan päällä näkymättömässä hahmossa. Hän ottaa asumuksensa siinä ihmisessä, joka kääntyy omasta elämästään ja tulee uskoon. Uskova on Jumalan temppeli siksi, että Jumalan Pyhä Henki asuu uskovan sisimmässä.

 Me uskomme, että uskova voi kokea erityisen Pyhällä Hengellä täyttymisen, kasteen Pyhässä Hengessä. Pyhä Henki annetaan silloin uskoville siksi, että heidän tulee opettaa ja ymmärtää Jumalan Sanaa ja tahtoa ja että heidät pyhitetään tulemaan aina vain enemmän Jeesuksen luonteen kaltaisiksi, että he tulevat saamaan voiman tulla Jeesuksen todistajiksi, että he saavat yliluonnollisen voiman tehdä merkkejä ja ihmeitä niin kuin Jumala haluaa. Pyhä Henki jakaa ”armolahjoja” uskovien keskuudessa – niin kuin Hän haluaa , että lahjat tulevat hyodyksi ja uskovien rakennukseksi. Jumala vahvistaa Sanansa, evankeliuminsa, merkeillä ja ihmeillä ja Pyhän Hengen kautta (Luuk. 16:20, Joh. 14:26, Joh. 16:8, Apt. 1:8, Apt. 2:38, Apt. 4:31, 1. Kor. 6:19, 1. Kor. 13 och 14, 1. Piet. 1:2, 1. Joh. 5:7-8 KJV).

Luominen

Uskomme, että Jumala on luonut koko universumin kaikkeuden, mitä siihen sisältyy. Raamatun luomiskertomuksen mukaisesti. Näemme iloksemme, että uudet tutkimustulokset yhä useammin tukee uskoa älykkääseen Luojaan sattuman sijaan. Uskomme, että Jumala loi ihmisen täysin valmiina olentona ja että kaikki maapallon ihmiset ovat peräisin kahdesta ensin luodusta ihmisestä.

Me uskomme, että maa ”luotiin uudelleen” koko maailmaa koskettavalla tulvakatastrofilla Raamatun kertomuksen mukaisesti ja että tämä katastrofi selittää monia ilmiöitä kuten dinosaurusten katoamisen, öljy- ja hiililöydöksiä, sisämaan jäätiköt, vuoristot, fossiilit, sedimenttikerrokset ym. (1. .Moos 1:1, 1. Moos 1:24-26, 1. Moos 7-8)

Ihminen

Me uskomme, että ihminen on Jumalan luoma elääkseen yhteydessä Hänen kanssaan. Ihmisen suhdetta Jumalaan tulee leimata lapseus. Ihmisen tehtävä on Jumalan johdatuksessa hoitaa maata. (1.Moos. 1:26, Room. 8:15)

Me uskomme, että ihmisen suhde Jumalaan vahingoittui sen halun takia, että hänestä ”tulisi kuin Jumala” ja halun takia kontrolloida omin käsin elämää. Jokaista ihmistä leimaa tämä synti ja ihminen itse on syyllinen syntiin. Jokainen ihminen on siksi pelastuksen tarpeessa saadakseen rauhan Jumalan kanssa ja saadakseen uudelleen oikean ja toimivan yhteyden Jumalan kanssa sekä ikuisen elämän. (1. Moos 3:1–13, Room. 3:9–10, Room. 3:23, Room. 5:1)

Kaikki ihmiset – uskovat ja ei-uskovat – jakavat saman kuolevaisen olemassaolon tämän maan päällä vietettävän elämän aikana. Kuolleet uskovat tulevat Jeesuksen palatessa nousemaan ylös kuolleista. Kaikki uskovat tulevat Jeesuksen takaisin tullessa saamaan muutetun ruumiin ja sitten he saavat aina olla Jeesuksen kanssa. (Room. 8:20–21, 1.Kor. 15:51-52, 1.Tess. 4:13–17)

Me uskomme, että ihminen on sekä henki, sielu että ruumis kokonaisuutena. Ihmisellä ei ole mitään jumalallista itsessään eikä hän voi koskaan tulla jumalalliseksi tai ”tulla kuin Jumalaksi”. Mutta uskova voi saada osan jumalallisesta luonnosta siten, että Jumalan Henki ottaa asumuksensa uskovan sisimmässä. Jumalan Henki on takuu/käsiraha siitä, ikuisesta ja täydellisestä elämästä, joka tulee uskovien osaksi Jeesuksen takaisin tullessa. (Room. 8:15, 23, 2. Kor. 1:22, Ef. 1:4, 1.Tess. 5:23)

Ikuinen elämä/Ikuinen kadotus

Me uskomme, että on kaksi uloskäyntiä tästä maanpäällisestä elämästä: ikuinen elämä täydellisessä harmoniassa Jumalan luona tai ikuinen elämä kadotuksessa poissa autuudesta Jumalan luona. Pelastus Jeesuksen kautta on ainoa tie ikuiseen elämään Jumalan luona. Taivaan valtakunnassa ei ole enää kuolemaa, ei surua, ei itkua eikä mitään kärsimystä. (Joh. 6:40, Ilm. 20:11-15, Ilm. 21:4)

Uudestisyntyminen, Pelastus, Vanhurskaus

Me uskomme, että pelastus on riippuvainen ainoastaan Jumalan armosta, mutta että se tulee meidän osaksemme vastaamalla myönteisesti Jumalan pelastustarjoukseen. Myönteinen vastaus Jumalan tarjoukseen sisältää kääntymyksen oman minän elämästä elämään Jumalan tahdolle alistettua elämää, uskoa Jeesukseen Kristukseen sekä luottamusta siihen, että Jeesuksen sovitustyö on ainoa, joka voidaan laskea meidän pelastukseksemme. Itse valittu kaste vedessä on uskovan ulkoinen todistus tästä kääntymyksestä sekä kuva uskovan kuolemasta pois minäelämän orjuudesta uuteen vapaaseen elämään Kristuksessa. Me uskomme, että sellainen myönteinen vastaus Jumalan tarjoukseen sisältää sen, että me jo tässä ja nyt olemme pelastettuja ikuiseen elämään Jumalan luona. Viimeisen pelastuksen – ruumiidemme lunastuksen – saavat uskovat kokea silloin, kun Jeesus tulee takaisin. (Joh. 3:16, Joh. 5:24, Room. 6:4, Room. 8:23, Hebr. 9:28, 1.Piet. 3:21)

Me uskomme, ettei uskova ole tai itsessään tule vanhurskaaksi tämän maan päällisessä elämässä, mutta uskova saa lukea itselleen hyväksi Jeesuksen vanhurskauden. Kun käännymme Jeesuksen puoleen ja uskomme hänen pelastukseensa meidän puolestamme, silloin meidät julistetaan vanhurskaiksi Jumalan edessä hänen armonsa kautta. Me emme usko, että ihmisen omat teot voivat lisätä mitään tähän Jumalan armoon ja vanhurskauteen uskovia kohtaan. (Room. 3:21–22, Room. 3:26, Room. 3:28, Room. 4:5, Gal. 2:16)

Me uskomme, että se, joka kääntyy Jumalan puoleen, saa lahjaksi Jumalan Pyhän Hengen , josta tulee lähde uuteen elämään. Se porisee ulos sisimmästämme ja pyhittää meidät elämään yhä enemmän Jumalan tahdon mukaan. Uskova syntyy kääntymyksessään uudesti sisimmässään, mikä saa aikaan sen, ettei synnillä enää ole valtaa elämästä ja että elämä saa uuden positiivisen suunnan. Toki voi uudestisyntynyt uskova tehdä syntiä, mutta Jeesus antaa anteeksi sille, joka tunnustaa syntinsä ja katuu sitä. (Joh. 3:3, Apt. 2:38, Fil. 2:13, Jaak. 1:18, 1. Piet. 1:23, 1. Joh. 1:10, 1. Joh. 2:1)

Uskon vapaus

Me olemme sitä mieltä, että pitää olla jokaisen ihmisen oikeus vapaasti uskoa, mitä hän itse toivoo. Meidän mielestämme myös pitää jokaisella ihmisellä olla oikeus kertoa muille siitä uskosta, joka hänellä itsellään on ja antaa näkemyksiä siitä uskosta, joka on muilla. Uskoa ei pidä pakottaa ihmiselle tai yhteiskunnalle. Henkilökohtainen usko ei saa olla syy vahingoittaa toisia. Olemme sitä mieltä, että jokaisen uskovan tulee vapaasti – luottamuksessa Jumalan johtoon ja uskonsisarusten avulla – määritellä omat uskon näkemyksensä ja teologiansa lähtien näistä kirjoituksista ja julistuksista.

Seurakunta, ykseys, tehtävä

Me uskomme, että Jumalan seurakunta ovat kaikki todelliset uskovat maan päällä. Jumalan seurakunta ei ole organisaatio tai instituutio. Jumalan seurakunta ei ole riippuvainen kirkkorakennuksesta. Missä tahansa kaksi tai useampi kokoontuu Jeesuksen nimeen, siellä Jeesus on heidän keskellään. Jeesus on seurakuntansa pää. Jumalan edessä ovat kaikki samanarvoisia seurakunnassa, mutta heillä voi olla erilaisia tehtäviä. (Matt. 18:20, Room. 16:5, 1.Kor.14:26, 1.Kor. 16:19, Gal. 3:28, Kol. 1:18, Filemon 1:2)

Me uskomme, että uskovien ykseys ei ole organisatorista vaan Hengen ykseyttä, jossa usko ja sisäinen elämä todella uskovien keskuudessa on Jumalan Hengen huolenpidon synkronoimaa. Hengen ykseys on samaa sisäistä laatua kuin että Isä ja Poika ovat yksi. Hengen ykseys on riippuvainen keskinäisestä uskollisuudesta Raamatulle ja Jumalan tahdolle. (Joh. 17:11, Room. 16:17-18)

Uskomme, että Jeesus on antanut seurakunnalle tehtäväksi mennä ulos maailmaan ja tehdä ihmisiä Jeesuksen opetuslapsiksi, opettaa ja kastaa heitä, kokoontua säännöllisesti uskon rakentamiseksi, sekä yhdessä juhlia Herran ateriaa Jeesuksen sovitustyön muistoksi. Me uskomme myös, että on seurakunnan ja jokaisen yksittäisen uskovan tehtävä valvoa puhdasta, todellista oppia sekä valvoen odottaa Jeesuksen paluuta. (Matt. 24:24-25, Matt. 25:13, Matt. 28:18-20, Mark. 13:33, Luuk. 22:14-21, Room. 16:17, 1.Kor. 11:26, 1.Kor. 14:26, 1. Tess. 5:20–22, 1.Joh. 4:1)

Jeesuksen paluu ja lopun ajat

Uskomme, että Jeesus tulee takaisin maan päälle, kun on sen aika, mutta että kukaan muu kuin Isä ei tiedä ajankohtaa Jeesuksen paluulle. Jeesus tulee silloin täysin näkyvästi kaikille ihmisille, samalla tavalla kuin hän jätti maan. Silloin tulevat kaikki uskovat (kuolleet ja elävät) muuttumaan ja heidät temmataan pilviin häntä vastaan. Tullessaan maan päälle, Jeesus tulee pelastamaan jäljelle jääneet juutalaiset Israelissa pois lopullisesta tuhoutumisesta, jota yhtenäinen maailma on antautunut tekemään. Sen jälkeen Jeesus perustaa tuhatvuotisen valtakuntansa. Vasta tähän aikaan tulee lopullinen tuomio ja vasta sen jälkeen autuas iankaikkisuus Jumalan luona! (Sak. 14:1-5, Apt. 1:11, Matt. 24:27, Mark. 13:32, Apt. 3:21 Raamattu 2000, 1. Tess. 4:13–17 1917-vuoden käännöksessä (ruotsalaisessa), Ilm. 1:7, Ilm. 20:1-6, Ilm. 20:7-15, Ilm. 21:1-4)

Käännös suomeksi Sylvi Hänninen