Vad vi tror

BibelnMånga som tar en flyktig titt på BibelFokus undrar var vi står i olika centrala trosfrågor. Men det kan ju vara lite svårt att snabbt bilda sig en bra uppfattning om man inte sätter sig in i alla de texter som finns här i BibelFokus. Därför har vi sammanställt vår trosbekännelse här, som är lite mer utförlig än den som vanligen läses i kyrkorna.

Dessa trossatser tror vi inte är obekanta för sant bibelförankrade kristna idag. Vi tror också att genuin, biblisk kristendom alltid stått för denna tro. Har det varit skiljaktigheter så har det vanligen  handlat om synen på dop, andedop, yttersta tiden, men tyvärr också synen på Israel och judarna. Dock har fler och fler kristna under de senaste 50 åren tappat greppet om en bibliskt förankrad tro, och det kan även av den anledningen vara nyttigt att lyfta fram en sådan här lite mer omfattande trosbekännelse. Det är vår övertygelse att dessa trossatser är välgörande för att få stadga och hälsa i den personliga tron.

Flera av våra vänner (varav en del är skolade teologer) har fått tycka till om dessa trossatser, och på så sätt har vi också försökt säkerställa att det vi skrivit här inte skall missförstås.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Vår trosbekännelse - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bibeln

Vi tror att Bibeln är Guds ord till mänskligheten, som är sant och historiskt korrekt. Alla Bibelns texter är inspirerade av Gud. Bibeln är därmed den yttersta auktoriteten för en sann kristen tro. Genom Bibeln kan man lära känna Gud och hans vilja. I Bibeln uppenbaras Guds frälsningsplan för mänskligheten och Guds plan för framtiden. Bibeln vittnar om vägen till frälsning och evigt liv. Bibeln är också till för den troendes vägledning, fostran och uppmuntran. Bibeln i sin helhet utgör sanningen om Gud och hans vilja. (5 Mos 32:39, Ps 119:105, Ps119:160, Joh 1:14, 2Tim 3:16)

Vi ser med oro på att olika grundtextsammanställningar och bibelöversättningar under åren förvanskat Guds Ord. Därför gläds vi över den goda översättningen Svenska Folkbibeln och det nya översättningsprojektet Reformationsbibeln som strävar efter att lyfta fram Bibelns mest ursprungliga lydelse.

Gud

Vi tror på en enda Gud som är helig, allsmäktig, evig och alltings skapare. Förutom Bibelns Gud finns ingen annan verklig gud. Gud är till av evighet, han har ingen början och inget slut. Vi tror inte att Gud finns i allt eller att allt är Gud (panenteism/panteism). Gud finns bortom skapelsen men kan vara närvarande i sin skapelse genom sin Helige Ande. Guds väsen är treenigt. Gud är EN men har uppenbarat sig som tre lika gudomliga gestalter/personer: Fadern, Jesus Kristus och som den Helige Ande. (1 Mos 17:1, Ps 90:2, Jes 44:6, Kol 1:16, 1Joh 5:7-8 KJV)

Fadern

Vi tror att Fadern är en del av Guds väsen. Ingen kan komma till Fadern utom genom Jesus, och ingen kan komma till Jesus utan att Fadern drar honom. Jesus och Fadern är ett. Vi tror att den som blir en kristen blir ett barn till Gud Fadern och att Guds barn kan tala förtroligt med sin Fader. Till Gud Fadern får vi framlägga alla våra önskningar och behov. (Joh 6:44, Joh 10:30, Joh 14:6, Rom 8:15, 1 Kor 8:6, Gal 4:6, Fil 4:6, 1Joh 2:14)

Jesus Kristus, Guds son

Vi tror att Jesus Kristus är Guds Messias, Guds Son, Gud själv som kommit till jorden i mänsklig gestalt. Gud lät sig födas till denna jord av en jungfru som blev havande genom den Helige Ande. Jesus är därigenom både fullt ut sann människa och fullt ut sann Gud. Som Gud kunde/kan Jesus göra under och förlåta synder. Som människa fick Jesus utstå lidande, smärtor och sjukdom. Han fick dela vår vardag med glädje, nöd, lidanden och umbäranden, dock utan att synda. (Jes 53:3, Mark 2:10, Joh 10:30, Joh 20:31, Fil 2:6-11, Hebr 4:15)

Vi tror att Jesus kom till jorden för att i vårt ställe dö på ett kors för våra synder, och för att ge alla som tror på honom evigt liv. Jesu död på korset är ett fullgott försoningsoffer för alla tider för alla människors synder. Jesus föddes, levde och dog helt syndfri. Han levde ett helt syndfritt liv i enlighet med Guds Lag, och genom tro på Jesus får den troende tillräkna sig den rättfärdighet Jesus vann genom sin syndfrihet. Jesus är uppstånden från döden och är nu tillbaka i himlen varifrån vi väntar hans återkomst. (Matt 24, Mark 16:6, Joh 8:46, Hebr 4:15, Heb 10:12).

Den Helige Ande

Vi tror att den Helige Ande är en del av Gud själv, verksam på jorden i osynlig gestalt. Han tar sin boning i den människa som omvänder sig från sitt egenliv och blir en troende. Den troende är ett tempel för Gud genom att Guds Helige Ande bor i den troendes inre.

Vi tror att de troende kan erfara en särskild uppfyllelse av den Helige Ande: dopet i den Helige Ande. Den Helige Ande ges då åt de troende för att de skall lära och förstå Guds Ord och vilja, för att de skall helgas till att bli allt mer lika Jesu karaktär, för att de skall få kraft att bli Jesu vittnen, och för att de skall få en övernaturlig kraft att utföra tecken och under så som Gud vill. Den Helige Ande delar ut ”nådegåvor” bland de troende – så som han vill – så att gåvorna blir till nytta och de troende uppbyggs. Gud bekräftar sitt Ord, sitt evangelium, med tecken och under genom den Helige Ande. (Luk 16:20, Joh 14:26, Joh 16:8, Apg 1:8, Apg 2:38, Apg 4:31, 1Kor 6:19, 1Kor 13 och 14, 1Petr 1:2, 1Joh 5:7-8 KJV)

Skapelsen

Vi tror att Gud har skapat hela universum med allt vad det rymmer i enlighet med Bibelns skapelseberättelse, och vi ser med glädje på att nya forskningsrön allt oftare stödjer tron på en intelligent skapare istället för slumpen. Vi tror att Gud skapade människan som fullt färdiga varelser och att jordens alla folk härstammar från de två först skapade människorna.

Vi tror att jorden ”omdanades” under en världsvid översvämningskatastrof i enlighet med Bibelns berättelse, och att denna katastrof förklarar många fenomen såsom dinosauriernas försvinnande, olje- och kolfyndigheter, inlandsis, bergskedjor, fossil, sedimentlager, m.m. (1Mos 1:1, 1Mos 1:24-26, 1Mos 7-8)

Människan

Vi tror att människan är skapad av Gud till att leva i gemenskap med Honom. Människans relation till Gud skall vara präglad av ett barnaskap. Människans uppgift är att under Guds ledning förvalta jorden. (1Mos 1:26, Rom 8:15)

Vi tror att människans relation till Gud blev skadad genom begäret efter att ”bli som Gud” och begäret efter att på egen hand kontrollera livet. Varje människa är märkt av denna synd och själv skyldig till synd. Varje människa är därför i behov av frälsning för att få frid med Gud och för att få en upprättad och fungerande gemenskap med Gud samt evigt liv. (1Mos 3:1-13, Rom 3:9-10, Rom 3:23, Rom 5:1)

Alla människor – troende som otroende – delar samma förgängliga tillvaro under detta jordeliv. De avlidna troende skall vid Jesu återkomst uppstå från de döda. Alla troende skall vid Jesu återkomst få en förvandlad kropp och sedan alltid få vara med Jesus. (Rom 8:20-21, 1Kor 15:51-52, 1Tess 4:13-17)

Vi tror att människan är både ande, själ och kropp i en helhet. Människan har inget gudomligt i sig själv och kan aldrig bli gudomlig eller ”bli som Gud”. Men en troende kan få del av gudomlig natur genom att Guds Ande tar sin boning i den troendes inre. Guds Ande är en borgen/handpenning på det eviga och fullkomliga liv som skall komma de troende till del vid Jesu återkomst. (Rom 8:15, 23, 2Kor 1:22, Ef 1:4, 1Tess 5:23)

Evigt liv/Evig förtappelse

Vi tror att det finns två utgångar ur detta jordeliv: ett evigt liv i fullständig harmoni hos Gud, eller en evig förtappelse borta från saligheten hos Gud. Frälsning genom Jesus är enda vägen till det eviga livet hos Gud. I Himmelriket skall döden inte finnas mer, ingen sorg, ingen gråt och ingen plåga. (Joh 6:40, Upp 20:11-15, Upp 21:4)

Pånyttfödelse, Frälsning, Rättfärdighet

Vi tror att frälsningen endast är beroende av Guds nåd, men att den kommer oss till del genom att tacka Ja till Guds frälsningserbjudande. Ett Ja till Guds erbjudande innebär en omvändelse från vårt egenliv till ett liv underordnat Guds vilja, en tro på Jesus Kristus samt en förtröstan på att Jesu försoningsgärning är det enda som räknas för vår frälsning. Det självvalda dopet i vatten är en troendes yttre vittnesbörd om denna omvändelse, samt en bild för den troendes död bort från egenlivets slaveri till det nya fria livet i Kristus. Vi tror att ett sådant Ja till Guds erbjudande innebär att vi redan här och nu är frälsta till det eviga livet hos Gud. Den sista frälsningen – våra kroppars förlossning – får de troende uppleva då Jesus kommer tillbaka. (Joh 3:16, Joh 5:24, Rom 6:4, Rom 8:23, Hebr 9:28, 1Petr 3:21)

Vi tror att den troende varken är eller i sig själv blir rättfärdig under detta jordeliv, men den troende får tillgodoräkna sig Jesu rättfärdighet. När vi omvänder oss till Jesus och tror på hans frälsning för oss, då förklaras vi rättfärdiga inför Gud genom hans nåd. Vi tror inte att människans egna gärningar kan tillföra något ytterligare till denna Guds nåd och rättfärdighet för de troende. (Rom 3:21-22, Rom 3:26, Rom 3:28, Rom 4:5, Gal 2:16)

Vi tror att den som omvänder sig till Gud får Guds Helige Ande som gåva, vilken blir en källa av nytt liv som porlar ur vårt inre och helgar oss till att leva allt mer efter Guds vilja. Den troende föds vid omvändelsen på nytt i sitt inre, vilket gör att synden inte längre har makt över livet och att livet får en ny positiv inriktning. Dock kan även en pånyttfödd troende synda, men Jesus förlåter den som bekänner och ångrar sin synd. (Joh 3:3, Apg 2:38, Fil 2:13, Jak 1:18, 1 Petr 1:23, 1Joh 1:10, 1Joh 2:1)

Trons frihet

Vi anser att det skall vara varje människas rättighet att fritt tro på vad hon själv önskar. Vi anser också att det skall vara varje människas rättighet att för andra berätta om den tro hon själv har och att ge synpunkter på den tro andra har. Tro skall varken påtvingas en människa eller ett samhälle. Den personliga tron får inte vara orsak till att skada andra. Vi anser att det skall stå varje enskild troende fritt att - i förtröstan på Guds vägledning och med trossyskons hjälp - definiera den egna trons trossatser och teologi utifrån dess skrifter och urkunder.

Församlingen, enheten, uppdraget

Vi tror att Guds församling är alla sant troende på jorden. Guds församling är inte en organisation eller institution. Guds församling är inte beroende av en kyrkobyggnad. Var helst två eller fler samlas i Jesu namn är Jesus i deras mitt. Jesus är församlingens huvud. Inför Gud är alla lika i församlingen, men de kan ha olika uppgifter. (Matt 18:20, Rom 16:5, 1Kor 14:26, 1Kor 16:19, Gal 3:28, Kol 1:18, Filem 1:2)

Vi tror att enhet bland troende inte är av organisatorisk art utan en Andens enhet där tron och det inre livet bland de sant troende är synkroniserat genom Guds Andes försorg. Andens enhet är av samma inre natur som att Fadern och Sonen är ett. Andens enhet är beroende av en ömsesidig trohet till Bibeln och Guds vilja. (Joh 17:11, Rom 16:17-18)

Vi tror att Jesus gett församlingen i uppdrag att gå ut i välden och göra människor till Jesu lärjungar, att undervisa och döpa dessa, att samlas regelbundet till trons uppbyggelse, samt att tillsammans fira Herrens måltid till minne av Jesu försoningsoffer. Vi tror också det är församlingens och varje enskild troendes uppgift att vaka över den rena, sanna läran samt att vaket invänta Jesu återkomst. (Matt 24:24-25, Matt 25:13, Matt 28:18-20, Mark 13:33, Luk 22:14-21, Rom 16:17, 1Kor 11:26, 1Kor 14:26, 1 Tess 5:20-22, 1Joh 4:1)

Jesu återkomst och yttersta tiden

Vi tror att Jesus skall återkomma till jorden när tiden för detta är inne, men att ingen förutom Fadern vet tidpunkt för Jesu återkomst. Jesus kommer då fullt synlig för alla människor, på motsvarande sätt som han lämnade jorden. Då skall alla troende (avlidna och levande) förvandlas och ryckas upp i skyn honom till mötes. Vid sin ankomst till jorden skall Jesus rädda den judiska kvarlevan i Israel undan den slutliga förintelse som en enad värld gett sig ut för att genomföra. Därefter upprättar Jesus sitt Tusenårsrike. Först vid denna tidpunkt är det judiska folkets särskilda uppgift i Guds frälsningsplan över. Efter Tusenårsriket kommer den slutliga domen och först därefter den saliga evigheten hos Gud! (Sak 14:1-5, Apg 1:11, Matt 24:27, Mark 13:32, Apg 3:21 Bibel 2000, 1Tess 4:13-17 i 1917-års översättning, Upp 1:7, Upp 20:1-6, Upp 20:7-15, Upp 21:1-4)