Emergent (Emerging) Church och Purpose Driven Church

Ett systemskifte pågår i många av landets frikyrkor!

Emergent Church (även Emerging) betyder ungefär ”Den Spirande Kyrkan” eller ”Den Framväxande Kyrkan”. Purpose Driven Church betyder ungefär ”Den ändamålsdrivna Kyrkan”.

Det verkar som att kristna oftast hellre vill tillhöra en strömning i kristenheten än att helt förtrösta på Gud. Man söker sig till nya trender och metoder för att lära sig ”hur man gör”. Man sätter sitt hopp till stora andliga ledare. Man kommunicerar horisontellt istället för vertikalt. Man äter av Kunskapens träd istället för att förtrösta/vila under Livets träd. Och varje samfund tycks ha sin favorit. Nu ser det ut som om Evangeliska Frikyrkan (EFK) är helt såld på Emergent Church, medan Pingströrelsen är helt såld på Rick Warrens Purpose Driven Church. Andra samfund har så klart också sina favoriter, men det tar jag inte upp här.

Att i detalj beskriva vad dessa två ”system” är har jag inte för avsikt att göra här, utan jag vill främst peka på andra resurser där du kan fördjupa dig i ämnet. Men jag vill här säga något om den allvarliga utveckling som vi nu ser i kristenheten där man hämtar inspiration från just Emergent Church och Purpose Driven Church. Kanske detta kan väcka ditt intresse för att läsa vidare i andra resurser, så kan du också bli en Guds länk i att varna för detta avfall i kristenheten.

Problemen

Jag tror grundproblemet i våra församlingar är att den sanna tron somnat in och förkunnelsen urvattnats. Guds Ande är då inte verksam på samma sätt som när det var sann väckelse i Sverige (för länge sedan!). Detta gör att medlemsantalet stadigt minskar i de flesta församlingarna och med det kommer vanligen ekonomiska bekymmer. Man ser sig då med ljus och lykta omkring på denna jord efter lösningar på problemen, istället för att lägga ner all verksamhet och ropa efter Gud och hans hjälp. Man söker efter nya metoder för att vinna medlemmar istället för att söka Guds kraft och ledning för att vinna människor till att bli Jesu efterföljare på biblisk grund.

Det här leder nu bl.a. till att många församlingar går i en riktning som ritats upp av ledningen för samfundet/rörelsen. Allra tydligast är detta i Pingströrelsen där samtliga pastorer skall in på träning för att likformas i enlighet med rörelsens vision. Man skall underställas ledningens vision! Men om nu den visionen är fel, om den inte är från Gud utan är en villfarelse och ett mänskopåfund, hur går det då? Ja, det kan ju var och en begripa ganska lätt. Jag vill mena att både Emergent Church och Purpose Driven Church är allvarliga villfarelser och påfund av människor. Det handlar återigen om att man sätter sin tilltro till människor, läror, metoder, utbildning och titlar, satsningar och kampanjer. Man kommunicerar mer horisontellt (människa–till–människa) än vertikalt (människa–till Gud). Man plockar förbjuden frukt från Kunskapens träd!

Teologin och dess främsta förkunnare

Det är inte helt enkelt att få grepp om teologin i Emergent Church och Purpose Driven Church, den är helt enkelt ganska flummig. Den tycks kunna ”morfa” om sig från tid till tid för att passa ändamålen. Men är något gemensamt för dessa båda så är det en starkt gränsöverskridande ekumenik och en stark dragning till mystik.

Inom Emergent Church talas mycket om att bygga ett guds kungarike här och nu. Man blundar för Uppenbarelsebokens budskap och ser ner på kristna som talar om Jesu återkomst och Tusenårsriket. Bibelverser som talar mot de egna intentionerna stryks mer eller mindre. Man använder ofta parafrasöversättningar av Bibeln istället för erkänt goda bibelöversättningar. Rick Warren föredrar t.ex. den New age-inspirerade parafrasen The Message.

I fallet Purpose Driven Church är det ändamålen/målet som skall vara den drivande faktorn/motorn i församlingen. Till grund för målen finns då en framtagen vision, och den visionen kan bäras av dels pastorn, styrelsen och/eller hela samfundet/rörelsen. Det här anser jag vara helt obibliskt. Apostlarna hade ingen vision. Tänk dig själv hur knepigt det hade sett ut om vi i Apostlagärningarna hade läst att ”apostlarna ställde sig bakom Petrus vision om att grunda 50 nya församlingar i Jerusalem de kommande två åren”. Missionsbefallningen räcker gott, men den är ingen vision utan en ledstjärna. Dessutom är det inte ändamålen som skall vara drivkraften i vårt arbete utan Guds Helige Ande. Det är i trohet till Bibeln och med Guds Andes kraft och ledning som vi skall knalla ut i världen. Då vinner vi människor till lärjungaskap så som Gud önskar! För detta lämpar sig vilken simpel människa som helst, bara man är omvänd till Gud och har korsfäst sitt eget liv. Ju simplare man är desto bättre!

Jag har nämnt att Rick Warren är den absoluta förgrundsgestalten för Purpose Driven Church-rörelsen. Den bok av Warren som har väckt störst intresse i Sverige heter Purpose Driven Life, svenska titeln är Leva med mål och meningoch den har ett förord av Niklas Piensoho (föreståndare i Filadelfia i Stockholm). Den svenska titeln är möjligen lite anpassad för oss svenskar så att vi inte blir misstänksamma.

Tittar vi inom Emergent Church-rörelsen så syns främst ledare som Brian McLaren, Rob Bell och Erwin McManus. Böcker av alla tre säljs av Marcus förlag, vilket man väl kan förknippa med just EFK.

Vid Pingströrelsens rådslag i maj 2009 sa Pelle Hörnmark bl.a. detta:

”Jobba hur ni vill, med Emergent church-tankar, med Willow creek-koncept, trosförkunnelse-inspirerateller på annat sätt bara du vänder dig från dig själv och till andra. Vi har alla möjligheter att förändra om vi vill, men vi har för mycket fokus på oss själva och vårt eget. Nu behöver vi modiga ledare med fokus på uppdragetsom tar bort det mindre väsentliga.
Källa: http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=170007

Det var väldigt mycket om ”ni, oss, du, dig, vi, vårt” i detta uttalande och inget om Guds vilja eller ledning. Willow creek-konceptet kan ses som en föregångare till Purpose Driven Church. Både Bill Hybels från Willow creek och Rick Warren är barn av den församlingstillväxtrörelse som grundlagts av främst Robert Schuller (som var 33:e graden frimurare). Detta handlar om metoder som är baserade på människors påfund samt om starka ledare. Detta är dock helt tvärt emot Bibelns väg!

Jag skriver inte mer om teologin här, utan du får läsa vidare i de resurser jag listar avslutningsvis.

Frukten

När man tittar in i församlingar som intagits av Emergent Church eller Purpose Driven Church, så syns frukten ganska snabbt i själva kyrkorummet. En grundtanke i båda systemen är att ”sänka trösklarna”, dvs. att ta bort allt som är anstötligt och istället göra det förföriskt trivsamt i kyrkan. Därför är ofta korset som tidigare satt på väggen längst fram borttaget. Predikstolen där det förr stod ”JESUS” med stora bokstäver har bytts ut mot någon modern möbel som pastorna kan luta sig lite lätt mot medan han/hon står och visionerar i trådlös mikrofon. Förkunnelsen har tappat sin skärpa och evangeliet har försvunnit. Predikan om det anstötliga korset, om synd, förtappelse, omvändelse, frälsning, yttersta tiden, Jesu återkomst, Antikrist, etc. hörs inte längre. Biblar och sångböcker har kanske tagits bort och istället visas utvalda bibelverser och sånger på väggen via datorprojektor. Bönen ersätts med underhållningsliknande inslag i gudstjänsterna. De gamla sångerna med förkunnande texter ersätts med meditativ lovsång som upprepas om och om igen. Den kristna livsstilen byts ut mot en modern världslig kultur. Allt detta görs för att locka nya människor och så vinna fler medlemmar.

Förändringen kan ses inom andra områden i församlingen. Ledningsstrukturen kanske förändras. Pastorns roll blir lite mer en ”One shepherd”: den ende herden som själv styr och ställer. Äldstekåren kanske byts ut mot en styrelse där yngre (i värsta fall oomvända) personer blir i majoritet. Ledamöter tillsätts utifrån vänskap och världsliga meriter. Det hela blir till ett ohelgat ”expertvälde” som påminner ganska mycket om hur analysföretag och konsulter allt mer är de som faktiskt styr och ställer ute i den vanliga världen. Gamla medlemmar som inte kan smälta in i detta nya stöts bort och anses vara fundamentalister, motsträviga, mossiga och tjurskalliga. De som inte vill haka på tåget marginaliseras.

Jag tycker mig se att Bibeln beskriver denna typ av ledarskap mer som en förbannelse än en välsignelse.

Jes 3:4: ”Jag skall ge dem pojkar till furstar, nyckfullhet skall råda över dem.”
 

Jes 3:12: ”Mitt folks förtryckare är barn, och kvinnor härskar över det. O, mitt folk, dina ledare för dig vilse och fördärvar den väg du skulle gå.”
 

Jer 13:21: ”Vad kommer du att säga, när han till härskare över dig sätter män som du själv har gjort till dina förtroliga vänner? Skall du då inte gripas av vånda som en kvinna i födslosmärtor?”

Det bakomliggande syftet?

Man kan fråga sig om det finns en dold agenda, ett bakomliggande syfte med Emergent Church och Purpose Driven Church. Studerar man de främsta ledarna för dessa två system, så ser man nämligen att allt mer handlar om global ekumenik och om att bygga ett slags himmelrike här och nu på jorden. Ledarna lierar sig över sådana gränser som var helt otänkbara att överträda för evangeliska kristna för kanske bara 10 år sedan. Det handlar om samarbete med Katolska kyrkan och påven, presidenter, FN och en rad mystiker och även New age:are. Det hela påminner mig om bygget av Babels torn som vi kan läsa om i första Moseboken kapitel 11. Namnet ”Emergent Church/Den spirande Kyrkan” leder ju också tanken dit. Och ”Purpose Driven Church/Den ändamålsdrivna Kyrkan” helgar då alla medel för att nå fram till ett sådant bygge.

Är detta struntprat?

Nej, absolut inte. Det här är en verklighet i Sverige idag. Många kan vittna om att deras församlingar intagits av främmande krafter och förändrats till oigenkännlighet och till något olustigt och obibliskt. Nu kanske inte denna fara är fullt synlig ännu, och du kanske blir lite fundersam. Men det är ju så, att vi som studerar dessa frågor måste varna innan farokosten tippar över kanten ner i den bottenlösa ravinen. Om vi varnar när alla församlingar blivit intagna, ja, då är det ju för sent. Så tag varning nu! Läs på och stå i Guds kraft emot de förändringar som tränger sig på i din församling! Är din församling redan fullt intagen, ja, då vill jag råda dig till att lämna församlingen när Gud visar dig det, och istället söka dig till bibeltrogna kristna i någon mindre grupp. Kanske en liten bönegrupp i ett hem. En sådan grupp är en församling den också!


Relaterat material att studera vidare

Här följer utlovade tips om andra resurser där du kan fördjupa dig mer inom dessa ämnen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Om Purpose Driven Church och Rick Warren

Video om Rick Warren, megakyrkan och den nya väldsordningen – svensk text!
Videon behandlar megakyrkopastorn Rick Warren (och fler andra) och hans agenda för en ny världsordning i en mycket informativ och avslöjande 2 timmar lång dokumentär.

Vem är Rick Warren? Svar på fråga, här i BibelFokus.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Om Emergent Church/Den Spirande kyrkan

Video om det verkliga ursprunget till Emergent Church – svensk text!
Videon behandlar filosofin bakom rörelsen "Emergent Church", vilken bibelsyn rörelsens ledare har, vart de leder sina anhängare, m.m. Vill du förstå denna rörelse är det ett måste att du ser denna 2 timmar långa dokumentär!

Hur kan du se att din kyrka intas av Emergent Church? En kommentar av Roger Oakland.

Tolv starka texter av Roger Oakland översatta till svenska.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Övrigt

Ett bibelstudium om ”Babels torn i vår tid”. Från Temadagen i Alingsås 2009. Här i BibelFokus.

Lighthouse Trails
Tre amerikanska författare som forskat och skrivit mycket om Emergent Church, Purpose Driven Church, mystik, katolicism m.m. är Roger Oakland, Ray Youngen och Warren B. Smith. Deras böcker och DVD-videos kan man beställa via Lighthousee Trails.


/Lennart