Translate page

Kristenhetens avfall och babyloniska fångenskap

Lennart2

Denna text är en utskrift av del 2 av det föredrag som Lennart J höll på Temadagen i Mölndal den 24 januari 2015. Du kan även lyssna till en inspelning med samma innehåll som texten via denna sida.

Alla bibelord är citerade från Svenska Folkbibeln.

Innehåll

  1. Bibelns berättelser som profetiska bilder
  2. Avfallet
  3. Fångenskapen i Babel
  4. Tid för motstånd och tid att vara stilla
  5. Summering


Bibelns berättelser som profetiska bilder

Personligen är jag övertygad om att Bibelns historiska berättelser är händelser som faktiskt hänt på riktigt. Det är inga sagor eller myter, det kan i många fall historieforskningen också bekräfta. Dessa berättelser utgör dessutom många gånger profetiska bilder för andliga skeenden och verkligheter – ibland för sådant som redan inträffat och ibland för sådant som skall ske.

Skapelseberättelsen
T.ex. kan man ju se skapelseberättelsen och de 6 skapelsedagarna och den 7:e vilodagen som profetiska bilder för världshistoriens 6000 år (från skapelsen) och ett avslutande Tusenårsrike – Tusenårsriket som då blir som en vilodag/en sabbat för hela jorden. Har man gått loss på evolutionsläran så tappar man bort denna profetiska koppling.

Syndafloden
Man kan se syndafloden och Noas ark som en profetisk bild för hur alla de som har valt att sätta sin tilltro till Jesus kommer att bli räddade undan en dom över joden. De troendes frälsningsark, Jesus, kommer alltså att lyfta dem undan Guds vrede över jorden. I Jesaja 34:8 talas det om att Herrens dag är ett vedergällningens ÅR, så kanske Herrens dag varar just ett helt år. Vet du hur länge Noa var i arken? Jo, det var just ett helt år, vilket kan vara en intressant jämförelse.

Det finns en annan intressant text hos Jesaja som jag tror talar om Herrens dag,
då de avlidna troende får liv igen och sedan hålls på ett säkert ställe under den tid som Gud straffar jorden:

Jes 26:19-21: ”Dina döda skall bli levande, mina dödas kroppar skall uppstå. Vakna upp och jubla, ni som bor i stoftet, ty din dagg är ljusets dagg, och jorden skall ge igen de avsomnade. Kom mitt folk och gå in i dina kamrar, stäng igen dörrarna efter dig. Göm dig ett litet ögonblick, till dess vreden har gått förbi. Ty se, Herren kommer ut ur sin boning för att straffa jordens invånare för deras missgärning. Jorden skall blottlägga sina blodskulder och inte längre dölja sina dräpta.”

Sedan kan det kanske vara en intressant förebild att det var 7 dagar före floden började som Noa fick reda på att det var exakt då den skulle komma. Koppla det till vad man brukar säga om Antikrists 7-åriga rike och Herrens dag som vi vet kommer efter det.

Babels torn
Berättelsen om Babels torn har ett budskap till oss om att mänskligheten alltid strävar efter stora enhetsprojekt där man ställer universums Skapare utanför för att människorna själva vill bli som gudar.

Det gjutna tegel som man byggde Babels torn med är nog bilder för att människorna i ett sådant enhetsrike måste bli likformiga. Människorna skall liksom drillas och skolas till att bli stereotypa, politiskt och religiöst korrekta, med samma åsikter i allt. Men Gud har en annan bild av hur vi egentligen skall vara. Bibeln nämner att ett altare skall byggas av ohuggen sten (2 Mos 20:25), alltså byggstenar som är olika i form och storlek. Det är nog en bild av att vi får lov att vara olika och att vi kompletterar varandra inför Gud när det är så.

Det jordbeck som människorna använde för att foga samman stenarna i bygget av Babels torn var samma smet som vi kallar för asfalt. Det är en tjockare form av råolja. Själva ordet asfalt är troligen ett semitiskt låneord med betydelsen "hindra från att falla omkull", vilket ju passar in väldigt bra här. Så här ser vi en koppling som kanske kan bekräfta Bibelns berättelse i en viss mån.

Just råoljan, men även kol och gas måste ha blivit till av det väldiga biologiska material som packades under syndaflodens stora sedimentansamlingar, och då blev till vad vi kallar fossilt bränsle. Med hög värme och högt tryck kan man få fram råolja ganska snabbt, och det är så klart vad som hände med den enorma mängden biologiskt material när det begravdes. Den svarta asfalt som människorna använde till bygget av Babels torn, kan vi se som en bild av den gamla världens syndiga ideal som idag sammanlänkar människans nutida antikristliga strävanden. Och när vi pumpar upp den gamla onda världen i form av svart råolja, så förpestar den vår miljö och leder till stora kriser och även krig. Det intressant att reflektera över tycker jag….

Vi skall också minnas att Gud efter syndafloden hade befallt människorna att sprida ut sig över joden och att föröka sig där ute. Men de valde istället att samlas till ett enhetsprojekt. Och detta påminner oss om att Jesus befallt oss att gå UT i världen och föröka de troendes antal. Vi skall alltså inte samlas till storskaliga kristna enhetsprojekt, till katedralbyggen, verksamhetsbyggen, osv. Vi skall istället vara Jesu enkla budbärare som inte sätter ner våra tältpluggar djupare än att vi kan dra vidare så fort Herren vill det.

Jag har en längre utläggning om Babels torns profetiska budskap i en annan text här i BibelFokus

Fångenskapen i Egypten, uttåget och ökenvandringen
Sedan har vi det judiska folkets fångenskap under farao i Egypten. Det är en bild för mänsklighetens fångenskap under synd och Satans herravälde. Judarnas räddning ut ur Egypten, vandringen genom Röda havet, deras 40-åriga ökenvandring och deras intåg i det Heliga landet, det är profetiska bilder för den kristnes frigörelse från syndens bojor, för dopet i vatten, för den livslånga vandringen tillsammans med den Helige Ande i helgelse, och för den dag då vi får möta Jesus och gå över till en välsignad evighet med honom. Det finns många fler fler profetiska bilder i judarnas ökenvandring, men jag nöjer mig med det här som exempel.

Israels uppgång och fall
Ser man sedan på det judiska folkets framgång med att inta det Heliga landet och med att upprätta nationen Israel, så är det helt klart en profetisk bild för hur den kristna tron har haft framgång och spridit sig över jorden. Judarnas ökande välstånd är också en bild för hur kristna länders välstånd ökat. Men detta välstånd korrumperade snabbt tron hos det judiska folket på Gamla testamentets tid, och det sker nu även bland oss kristna.

AVFALLET
Tänk nu noga efter! OM nu allt detta jag tagit som exempel, är relevanta profetiska bilder, så ÄR även det judiska folkets avfall från den sanna tron en profetisk bild för vad som kommer att ske när det gäller kristenheten! Judarna lämnade dock inte den judiska tron helt, men de blandade in mer och mer av avgudar, hedendom, ockultism, spiritism, och all sköns villfarelse. Förmodligen gjorde de det för att upprätthålla det välstånd som de hade uppnått. Exakt det ser vi ju hända i kristenheten idag.

Sedan Gud sände gång på gång profeter till det judiska folket som varnade, men folket lyssnade inte. Till slut gick det ursprungliga sunda trosutövandet inte att hitta i Israel. Men det inträffade trots allt några underbara kortvariga reformationer bland judarna när det trädde fram rättfärdiga kungar som Hiskia och Josia. Och detta säger mig att även vi kristna kan få se kortare perioder av andligt uppvaknande även under denna sena timma. Jag tycker t.ex. att alla som kommer till våra Temadagar är ett tecken på ett sådant andligt uppvaknande. För egen del hoppas jag att detta uppvaknande skall växa till sig och bli till en kanske sista andliga välsignelse för vårt land.

Kung Hiskia, han skickade ut s.k. ilbud med ett budskap om omvändelse, och kanske vi skulle kunna få vara sådana ilbud i vår tid. Vi skall läsa Hiskias uppmaning till folket i landet:

2 Krön 30:6-9: ”Ilbuden begav sig av med breven från kungen och hans furstar, och de drog genom hela Israel och Juda enligt kungens befallning. De sade: ’Ni Israels barn, vänd om till Herren , Abrahams, Isaks och Israels Gud. Då skall han vända om till den kvarleva av er som har räddats undan de assyriska kungarnas hand. Och var inte som era fäder och bröder, som var trolösa mot Herren, sina fäders Gud, så att han utlämnade dem åt ödeläggelse, som ni själva har sett. Var alltså nu inte hårdnackade som era fäder, utan räck Herren er hand och kom till hans helgedom, som han har helgat för evig tid, och tjäna Herren, er Gud, så skall hans brinnande vrede vändas från er. Ty om ni vänder om till Herren, skall era bröder och era barn finna barmhärtighet hos dem som håller dem fångna, så att de får vända tillbaka till detta land. Ty Herren, er Gud, är nådig och barmhärtig, och han skall inte vända sitt ansikte från er, när ni vänder om till honom.’ ”

Nu kan vi inte vänta oss att alla vill lyssna till ett budskap om omvändelse. Vi skall fortsätta i vers 10 och se vad som mötte Hiskias ilbud:

2 Krön 30:10: ”Ilbuden for från stad till stad i Efraims och Manasses land och ända till Sebulon. Men man skrattade åt dem och hånade dem.”

I det stora hela befann sig alltså andligheten bland judarna på ett sluttande plan, även om det uppstod korta perioder av andligt uppvaknande, som ofta var ganska lokalt. Till slut visade profeterna att det inte fanns någon väg tillbaka. Då skulle hela det judiska folket föras bort som fångar till ett främmande land och templet jämnas med marken.

2 Krön 36:14-16: ”Också alla de ledande prästerna och folket gick allt längre i sin trolöshet mot Gud. De bedrev hednafolkens alla styggelser och orenade Herrens hus, det som han hade helgat i Jerusalem. Herren, deras fäders Gud, skickade sina budskap till dem gång på gång genom sina sändebud, ty han hade medlidande med sitt folk och sin boning. Men de gjorde narr av Guds sändebud, de föraktade hans ord och hånade hans profeter, till dess att Herrens vrede över hans folk växte så att det inte mer fanns någon bot.”

Israels öde säger oss alltså att kristendomens tid på jorden inte kommer att avslutas i triumf innan Jesus kommer tillbaka. Den kristna eran kommer att avslutas med en mycket kraftig tillbakagång på grund av att det skett en stor inblandning av främmande läror och oren andlighet i den kristna tron. Och det är därför som Jesus profetiskt säger det här om den yttersta tiden:

Luk 18:8: ”Men ska Människosonen finna tron på jorden när han kommer?”


Fångenskapen i Babel

Vad säger oss då det judiska folkets 70-åriga fångenskap i Babel om kristenheten i vår tid?

Jag tror man måste inse att kristenheten kommer att, och håller på att, intas av ”Babels väsende” på motsvarande sätt som det judiska riket mer och mer intogs av Babels arméer. ”Den babyloniska fångenskapen” för kristenheten handlar inte om att vi kommer att föras bort till ett annat land. Det handlar istället om att vi kommer att bli allt mer infångade av Babels väsende, alltså av en andlighet som till syvende och sist har sina rötter i babylonisk hedendom. Det handlar om moderna former av spådomsväsende, teckentyderi, drömtyderi, mystika upplevelser, metoder, riter, ritual, tingeltangel, andliga hierarkier, ämbeten, maktstrukturer, osv, osv. Men Babels väsende handlar så klart också om politisk makt, ekonomisk kontroll, andlig likriktning och förföljelse av de som inte vill vara politiskt och religiöst korrekta.

Bibeln har ju förutsagt att det skall bli förföljelse av kristna och judar i den yttersta tiden, och att de som inte inordnar sig t.o.m. kan mista livet i värsta fall. Nu vet vi tack vare organisationer som Open Doors att allvarliga förföljelser av och mord på kristna redan sker i ganska omfattande skala. Av de 50 länder som Opens Doors rangordnar som de värsta förbrytarna är det drygt 40 där förföljelsen direkt eller indirekt beror på Islam, och det problemet eskalerar ganska ordentligt just nu (se karta och tabell för 2015 här). De resterande länder där kristna lider och förföljs är antingen kommunistiska regimer eller där buddism och hinduism har ett stort inflytande. Plats nummer 1 har det kommunistiska Nordkorea haft på denna förbrytarlista i tolv år nu (räknat från 2015).

Men även när det gäller detta så har vi profetiska förebilder i Gamla testamentet som kan ge viss tröst. Berättelserna om Daniel i lejongropen och om hans tre vänner i den brinnande ugnen kan innehålla ett budskap till oss, mitt i den babyloniska fångenskapen. Man skall alltså minnas detta, att när det judiska folket hade förts bort till Babel så fanns det även rättfärdiga judar mitt i denna fångenskap. Daniel och hans vänner var ju sådana personer. De var tvungna att leva mitt i allt det där som Babel stod för, men utan att för den skull bli ett med Babels väsende. Och just de personerna levde under ett alldeles särskilt beskydd från Gud. Men rättfärdigt blod utgjuts ju också ibland, som vi vet.

Kvar i Jerusalem fanns profeten Jeremia som fick ett budskap från Gud, och det skrev han ner i ett brev som han skickade till sina landsmän i fångenskapen. Man skulle kunna tro att hans budskap handlade om att de skulle göra motstånd eller något i den stilen, men så var det inte. Och kanske vi skall se detta brev från Jeremia som ett aktuellt budskap till oss idag. Det här är vad han skrev:

Jer 29:4-15: ”Så säger HERREN Sebaot, Israels Gud, till alla de fångar som jag har låtit föra bort från Jerusalem till Babel: Bygg hus och bo i dem, plantera trädgårdar och ät deras frukt. Tag er hustrur och föd söner och döttrar, tag hustrur åt era söner och gift bort era döttrar, så att de föder söner och döttrar. Föröka er där och bli inte färre. Och sök den stads bästa dit jag har fört er i fångenskap och be för den till HERREN. När det går väl för den, går det också väl för er. ”
(Här är först hur man skall leva i vardagen och förhålla sig till makthavarna)

”Ty så säger HERREN Sebaot, Israels Gud: Låt er inte luras av de profeter som finns bland er, inte heller av era spåmän, och lyssna inte till de drömmar som ni drömmer. Ty man profeterar lögn för er i mitt namn. Jag har inte sänt dem, säger HERREN.”
(Här är hur man skall förhålla sig till den nya andligheten i fångenskapen)

”Ty så säger HERREN: När sjuttio år har gått för Babel skall jag ta mig an er och uppfylla mitt löfte att föra er tillbaka till denna plats. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger HERREN, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp. Ni skall kalla på mig och komma och be till mig, och jag skall höra er. Ni skall söka mig, och ni skall också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. Ty jag skall låta er finna mig, säger HERREN. Jag skall göra slut på er fångenskap och samla er från alla de folk och alla de orter dit jag har drivit bort er, säger HERREN. Jag skall låta er komma tillbaka till den plats från vilken jag förde er bort som fångar.”
(Här är löftet om befrielsen efter 70 år av fångenskap)

”Men ni säger: Herren har låtit profeter uppstå åt oss i Babel.”
(Här har vi den attityden där man istället fångats in av den nya andligheten)

Det kom alltså ett budskap från Jerusalem, från Gud själv, till det judiska folket som var i fångenskap under Babels makt. Man kan tycka att det är märkligt att folket blev uppmanade att ”söka den stads bästa dit jag har fört er i fångenskapnär det babyloniska riket var så otroligt ockult med alla sina teckentydare, spåmän och trollkarlar. Men man måste förstå att Babel var ett verktyg i Guds hand för att straffa både det judiska folket och även andra folk. Gud kallade till och med Babels kung för ”min tjänare”:

Jer 27:6: ”Nu har jag givit alla dessa länder i min tjänare Nebukadnessars, den babyloniske kungens, hand.”

Vi kan särskilt notera uppmaningen i Jer 29:8:

Jer 29:8: ”Låt er inte luras av de profeter som finns bland er, inte heller av era spåmän, och lyssna inte till de drömmar som NI drömmer”

Självklart kan Gud tala till oss i drömmar, men då tror jag att det är lätt att förstå att det var från Gud. I övrigt skall vi inte hålla på att gräva i vår drömvärld, för den är mer som en soptunna, tror jag.

Till detta kan vi lägga en uppmaning från ett annat budskap från Jeremia:

Jer 10:2: ”Så säger HERREN: Ni skall inte ta efter hednafolkens sätt så att ni skräms av tecknen på himlen”

När vi ser oss om i världen idag, och även i den vilsna delen av kristenheten, så är det helt klart att Babels väsende vinner mer och mer terräng – trots Bibelns varningar. Gammalt tankegods från Babel får ny livskraft och nya kläder i vår tid. Och idag går det här bl.a. under namnet ”New age”, men även ”One World”, ”New Wold Order”, ”Zeitgeist”, m.m.

En del menar att Islam är den stora faran och att den siste Antikrist som Bibeln talar om skall komma ur Islam. Jag själv är inte övertygad om det. Det kan ju t.ex. vara så att den militanta islam som vi nu ser många hemska prov på, även fungerar som ett slags satans irrbloss för att folk inte skall se vad som smyger upp bakom ryggen på dem. Så har det ju varit tidigare.

Intressant att notera är ju då t.ex. att där de två skyskraporna World Trade Center stod före den 11 september 2001 nu står en byggnad som är som ett slags ”Babels torn” och som har fått namnet ”One Wold Trade Center” (”Handelscentrum för en enad värld”). Den byggnaden invigdes den 3 november 2014.
Nu skall vi ju inte spekulera kring sådant här, men jag undrar ändå var inspirationen till byggnaden kommer ifrån när man jämför byggnadens utseende med det frimuraremblem du ser här bredvid. Dessutom är byggnaden exakt 1776 fot hög, och år 1776 var det år som Illuminatorden bildades, men även det år då USA:s självständighetsförklaring ratificerades. Vi behöver inte gräva djupare än så, utan bara konstatera att här är nog något skumt på gång. Kanske ett tidstecken i sig?

Vart andligheten i världen är på väg kanske man kan se i nästa bild. Den 11 december 2014 godkände FN en indisk resolution om att den 21 juni skall få vara en International Day of Yoga, alltså en världs-yoga-dag. Det är 177 länder som ställer sig bakom det här, bl.a. det ”kristna” USA. Vi behöver inte gräva mer i detta utan bara konstatera att vi här ser ytterligare en sak som vittnar om vart världen är på väg. Alltså in under Babels väsende!

Yoga och hemliga sällskap är så klart inte världens räddning. Det kommer istället att dra ner världen i samma undergång som drabbade Babel. Här är ett bibelord som jag tycker uttrycker något av detta:

Jer 51:7: ”En gyllene bägare var Babel i Herrens hand, den gjorde hela jorden drucken. Av dess vin drack hednafolken, därför blev de från vettet.”

Sedan vill jag ta med en uppmaning från Jesus att inte ägna oss åt att spekulera i tidpunkten för olika händelser i den yttersta tiden, och särskilt då Jesu återkomst:

Apg 1:6-8: ”När de nu var samlade frågade de [lärjungarna] honom: ’Herre, är tiden nu inne för dig att återupprätta riket åt Israel?’ Han svarade dem: ’Det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som Fadern i sin makt har fastställt. Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.’ ”

Jesus ger alltså inte lärjungarna något svar om tider eller stunder, för det är inte vår sak att veta något om. Han pekar istället ännu en gång på det som är vårt egentliga huvuduppdrag som kristna, nämligen att föröka oss genom att vara hans vittnen.


Tid för motstånd och tid att vara stilla

Bibeln visar oss alltså att det finns tider för motstånd och det finns tider när vi skall låta Guds vrede ha sin gång. Vi kristna förmår inte att gå emot all ondska och ibland skall vi helt enkelt låta det vara bara. Den judiske kungen Josia var kanske en av de största reformatorerna i Juda rike, men även han gick fel och skulle strida när det inte var tid för strid.

2 Krön 35:20-24: ”Efter allt detta, sedan Josia hade satt templet i gott stånd, drog Neko, kungen i Egypten, upp för att strida vid Karkemis som ligger vid Eufrat, och Josia drog ut mot honom. Då skickade Neko bud till honom och sade: ’Vad har jag med dig att göra, du Juda kung? Det är inte mot dig jag nu kommer, utan mot den fiende jag ligger i krig med, och Gud har befallt mig att skynda. Sluta upp med att stå emot Gud, som är med mig, och tag dig i akt så att han inte förgör dig.’ Men i stället för att vända om och lämna honom i fred förklädde Josia sig och gick ut för att strida mot honom utan att höra på Nekos ord, som kom från Guds mun, och man drabbade samman i Megiddopasset. Bågskyttarnas skott träffade kung Josia, och kungen sade till sina män: ’Bär bort mig! Jag är svårt sårad.’ Då bar hans män bort honom från vagnen och satte honom i hans andra vagn och förde honom till Jerusalem. Och han dog och blev begravd där hans fäder var begravda.”

Här ser vi då prov på övermod mot ondskan; en iver att strida trots att Gud inte har tänkt det. Så vi får akta oss så att vi inte ”drar ut mot Neko” utan att Gud har befallt oss att göra så!

Det finns absolut tider för andligt uppvaknande och väckelse, men det kommer till slut en tid med totalt andligt mörker – tyvärr – men det sker före att det fulla ljuset bryter fram, före det att Jesus återkommer. Och jag tror att den ”kristna babyloniska fångenskapen” är ganska nära vår tid. Vi står troligen nära toppen av det stora avfall som 2:a Tessalonikerbrevets kapitel 2 beskriver, och som en straffdom över kristenheten väller då Babels väsende in över oss. Det handlar inte enbart om dålig miljö eller ekonomi, eskalerande omoral, kriminalitet, våld och kaos. Det handlar inte minst om all den villfarelse som just nu dränker hela kristenheten i form av mystik, New age, katolicism, trosförkunnelse, framgångsteologi, toronto-andlighet, Emergent Church, keltisk kristendom, Celebrate recovery, och en massa annat skevt som inte har ett dugg med genuin, bibelförankrad, evangelisk kristen tro att göra!


Summering

Vad kan vi då lära oss av allt det här för vår vardagstro? Jag tycker att översatt till vår tid och till oss skulle Guds budskap till judarna i Babel kunna lyda ungefär så här:

Var till välsignelse där ni är. Be för överheten. Sköt era arbetsuppgifter och var trogna det ni blir satta att sköta. Fortsätt att vara trogna den ursprungliga kallelsen: Missionsbefallningen. Föröka er! Ta inte intryck av den nya andligheten runt omkring er. Lyssna inte till de nya profeterna. Bry er inte om syner och drömmar – om de inte uttryckligen är från Gud. Ägna er inte åt teckentyderi. Sök inte besked bland himlakropparna. Spekulera inte! Lyssna istället till budskapet från ”forna tiders Jerusalem”. Sök all er kunskap och vägledning i Bibeln! Håll kontakten med Gud levande genom bibelläsning, bön och gemenskap med syskon i tron. Se på Jesus!

Vi kan gott hänga med i nyheter och vad som sker i omvärlden, bara vi inte kör fast oss djupt ner i informationsträsket. Och sedan kan vi stämma av det vi observerar i världen med vad Bibeln visar oss. Och det gör vi då för att vara vaksamma och se till att inte bli andligt bedragna.

När vår ”fångenskap” sedan är över, då skall vi få möta Jesus, och det tror jag inte behöver vara särskilt långt bort. Men vi vet – som sagt – inte säkert det ännu.

Jag vill avsluta med dessa två bibelord så att vi liksom får rätt hållning till allt det här som sker i vår värld idag:

Luk 21:28: ”Men när det här börjar hända, så räta på er och lyft era huvuden, för er befrielse närmar sig.”

Mal 3:16-18: ”Men då talade de som fruktar Herren med varandra, och Herren gav akt och lyssnade. En minnesbok blev skriven inför honom för dem som fruktar Herren och ärar hans namn. De skall vara mina, säger Herren Sebaot, min egendom på den dag då jag utför mitt verk. Jag skall visa medömkan med dem så som en man visar medömkan med sin son som tjänar honom. Då skall ni åter se skillnaden mellan den rättfärdige och den ogudaktige, mellan den som tjänar Gud och den som inte tjänar honom.”

/Lennart

Till del 1 -->

Svenska