En biblisk prövning av Choo Thomas och hennes budskap -

- författare till boken HEAVEN IS SO REAL (Himlen är så verklig)

Alla bibelord är från Svenska Folkbibeln om inget annat anges.


Inledning

bildDenna text la jag ut efter att Kanal 10 visat programmet om Choo Thomas (ovanligt dumt gjort!).

År 1992 blev koreanskan Choo Thomas enligt egen uppgift en kristen. Två år efter detta säger hon sig ha fått besök av Jesus Kristus för första gången. Utöver en rad besök av Jesus förde han henne 17 gånger till himlen och två gånger blev hon förevisad helvetet, allt enligt Choos egen berättelse. Detta ledde till att Choo skrev boken Heaven is so real där hon nedtecknade sina upplevelser och Jesu budskap till mänskligheten i vår tid. Boken sägs vara skriven av Jesus själv via Choos kropp. Boken kom ut i oktober år 2003. Inom kort blev boken en av de bäst säljande böckerna i den kristna genren. Den uppges vara översatt till över 40 olika språk. 

Hela inledningen till Choos bok utgör en lång förteckning av andras rekommendationer, självrekommendationer och profetior som skall bekräfta bokens auktoritet. Utav första och andra Korintierbrevet förstår vi att rekommendationer och upphöjelse kan leda till att vi förlorar både Kristi kraft och andras förtroende. Det här gör det än mer angeläget att granska Choos budskap. Varför behövs det så kraftfulla rekommendationer? Är det dimridåer?


Huvudfrågan

I arbetet med att sprida budskapet och boken Heaven is so real har bokens författare Choo Thomas producerat en film som lagts ut på Internet. Filmen finns att ladda hem via denna länk. I filmen berättar Choo om de upplevelser som legat till grund för hennes bok. Det jag redogör för i denna text är även taget ifrån denna promotion movie. I filmens inledning ställer man sig frågan: "varför kommer dessa uppenbarelser nu?" Samma fråga har varit en av mina frågor när jag skrivit denna text, fast ur ett bibliskt perspektiv. Varför kommer denna bok nu? Vad är på gång? Varför en sådan enorm uppståndelse? Varför så lite kritiskt granskande? Det är med dessa frågor och Bibelns uppmaning om att "pröva allt" som jag tar mig an uppgiften att granska Choo Thomas och hennes budskap.

Det intressanta är egentligen inte boken i sig, utan vad som är huvudbudskapet i och syftet med Choo Thomas hela mission. Om budskapet är från Jesus, vad vill han då säga oss? Om budskapet inte är från Jesus, vem är det då som vill få sagt något, och i så fall vad och varför? Vad är då huvudbudskapet bakom den i sådant fall förrädiskt andliga inramningen? Och vad är i så fall syftet? Detta är min huvudfråga bakom resonemanget denna text. Och för att ta reda på om budskapet är från Gud eller inte, så måste vi kritiskt granska det tillsammans med omständigheterna runt omkring. Men får man lov att vara kritisk som en god kristen?


Pröva allt, även Choo Thomas och Heaven is so real

Choo Thomas säger på sin webbplats: "kristna skall aldrig döma andra kristnas arbete för Gud". En sund kristen inställning till alla profetior, profeter, uppenbarelser, undervisning etc som kommer fram inom den kristna sfären, måste alltid vara: Är detta från Gud? Är detta i överensstämmelse med Bibelns hela budskap? Är denna person en Jesu lärjunge? Det spelar egentligen ingen roll från vem budskapet kommer, från vilket sammanhang eller hur mäktig andlig inramning budskapet har, allt skall utsättas för en sund, kristen, kritisk prövning, det är den bibliska vägen.

I sitt första brev till Tessalonikerna (1 Tess 5:20-22) skrev Paulus:

"Förakta inte profetior, men pröva allt, behåll det goda, och håll er borta från allt slags ont."

Det är alltså inte mot Guds vilja att inta en kritisk hållning till den störtflod av undervisning, uppenbarelser och profetior som kommer över allt Guds folk idag. Vi skall dock inte vara allmänt emot profetior etc, men vi skall vara vakna och granska budskapet. Om budskapet inte stämmer med det ursprungliga bibliska budskapet skall vi dra bort från dem som kommer med sådant budskap. Denna uppmaning får vi från Paulus i Romarbrevet (Rom16:17-18):

”Jag uppmanar er, bröder, att ge akt på dem som vållar splittring och kan bli er till fall, i strid mot den lära som ni har fått undervisning i. Vänd er bort från dem. Ty sådana tjänar inte vår Herre Kristus utan sin egen buk, och med milda ord och vackert tal bedrar de godtrogna människor.”

I brevet till Galaterna (Gal 1:9) vänder sig Paulus mot dem som kommer med avvikande undervisning:

”Det vi redan har sagt säger jag nu än en gång: om någon predikar evangelium för er i strid med vad ni har tagit emot, så skall han vara under förbannelse.”

Vad kan vi då lära av dessa två bibelord? Jo, att vi måste jämföra den undervisning vi får med Bibelns ursprungliga och hela budskap och sedan agera utifrån den bedömning vi gör. Paulus ord "om någon predikar evangelium för er i strid med vad ni har tagit emot" innebär ju att man måste bedöma det som förkunnas och jämföra med det ursprungliga budskapet. Finner vi att förkunnelsen inte stämmer gäller: "håll er borta från allt slags ont" och "vänd er bort från dem". I Matteusevangeliets kapitel 24 varnar Jesus gång på gång för falska profeter och han uppmanar oss på grund av detta att vara vaksamma. Det innebär att man även måste bedöma profeterna.

Vi har alltså, var och en, Bibelns uppdrag att granska och pröva alla profeter, profetior, alla uppenbarelser och all undervisning. Det är om vi avstår från att pröva allt som vi inte gör enligt Guds vilja, inte tvärt om! Det är om vi avstår vi från att vara noga med sanningen som vi riskerar att hamna fel. Det kan vi utläsa ur Paulus andra brev till Tessalonikerna (2 Tess 2:9-12):

"Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta. Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten."


Choo Thomas upplevelser och väldiga anspråk är varningsklockor

Det budskap och de anspråk Choo kommer med måste få varningsklockor att ringa hos varje sund kristen. Här finns mycket som vi måste analysera innan vi sväljer det. Jag listar min genomgång nedan i punktform, därefter följer en genomgång av punkt för punkt.

 1. "Hur kan en enkel hemmafru skriva en bok som får en sådan enorm spridning?"
 2. "Varför dessa uppenbarelser just nu?"
 3. Heaven is so real sägs vara "Jesu bok" som är skriven av honom genom Choo Thomas.
 4. Heaven is so real sägs vara "Jesu bok för den yttersta tiden".
 5. Choo Thomas säger sig blivit förälskad i Jesus när hon blev en kristen år 1992.
 6. Jesus smorde hela Choos kropp i "den heliga elden" år 1994.
 7. Jesus smorde Choo med "den skakande kroppen" år 1995.
 8. Efter andedopet fick hon tungotalet, "himmelska sånger" och "heligt skratt".
 9. Larry Randolph från Toronto-rörelsen profeterade över Choo och sa att hon skulle få en betydande tjänst inför Gud.
 10. Jesus kom till Choo omgiven av demoner!
 11. Choo fick undergå en omfattande behandling av Jesus för att bli klar för sin tjänst.
 12. Jesus tog Choo till himlen första gången år 1996. Både himmel och helvete är enligt Choo platser som redan existerar.
 13. Jesus tog Choo med sig till himlen. De for dit i sina "andekroppar."
 14. "Frälsningen är inte klar, vi måste göra så gott vi kan, vi måste ge tionde."
 15. "De kristna skall bli uppryckta före Antikrists tid och den stora vedermödan."
 16. SLUTSATS: Choo Thomas budskap och "Heaven is so real" är inte från Gud!

1. "Hur kan en enkel hemmafru skriva en bok som får en sådan enorm spridning?"

Detta är en fråga som ställs i inledningen till den film om Choo Thomas som finns på hennes hemsida. Med denna retoriska fråga vill man samtidigt få sagt att hade inte Gud legat bakom boken, så hade inte bokens tillkomst och spridning kunnat ske på det sätt som vi nu ser. Och visst är det en märkvärdig historia. Men här gäller det att som mogen kristen inse att detta inte är något som helst bevis för att boken är från Gud. Antal, uppmärksamhet, storskalighet, pompa och ståt är inte sådant som vi skall hålla utkik efter för att se vad som är från Gud. Både första och andra Korintierbrevet talar mycket tydligt om att den kristna vägen är korsets väg. Den kristna vägen går inte via styrka, glamour eller storskalighet. Om en sann kristen bok eller verksamhet får stor spridning så kan det vara bra, men det i sig är aldrig ett kännetecken på att budskapet eller verksamheten är ifrån Gud. "Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid, och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går fram på den" sa Jesus (Matt 7:13). Vi skall alltså vara försiktiga med att flyta med i den stora strömmens riktning!


2. "Varför dessa uppenbarelser just nu?"

I inledning till filmen om Choo Thomas ställer man ytterligare en retorisk fråga: "varför kommer dessa uppenbarelser nu?" Indirekt säger man då att vi befinner oss nu i den yttersta tiden, och det är därför som Jesus kommit med dessa uppenbarelser genom Choo Thomas. Är man inte vaksam är det lätt att fascineras av en sådan frågeställning. Man dras lätt med i känslan av att något stort är på gång, därför har Jesus låtit detta ske, och du blir genom detta delaktig av ny gudomlig information. Här vill jag bemöta detta påstående genom att fråga, ja, varför kommer dessa uppenbarelser just nu? Om denna bok inte skulle vara från Gud, varför då dessa uppenbarelser just nu? Vad är då avsikten med budskapet? Vart leder det mig? Det måste vi våga fundera över och pröva inför Bibelns ord!


3. Heaven is so real sägs vara "Jesu bok" som är skriven av honom genom Choo Thomas.

Ett sådant påstående kan man som mogen kristen inte bara låta passera. Var i Bibeln påstås något liknande? Heaven is so real skulle alltså vara skriven på det sätt som man i de ockulta kretsarna kallar för automatskrift. Jesus har, säger man, styrt Choo Thomas hand att skriva vart enda ord som står i boken. Ingen enda bok i Bibeln sägs vara skriven på det sättet vad jag kan minnas. Inser du vad detta får för betydelse? Det betyder ju att Choo Thomas bok är i en klass för sig, en klass högre än Bibeln. Det kan leda till att man ratar Bibeln till förmån för Choos bok. Detta bekräftas också av berättelser i filmen om Choo. Där sägs att mängder av barn mailar Choo och säger att de blivit förälskade i hennes bok och att de bär den med sig vart de än går.

Enligt Choo Thomas skulle Jesus ha sagt till henne att han vill att alla skall läsa denna bok och vittna om den. Stämmer detta överens med Bibelns ord? Vi skall då minnas Jesu berättelse om den rike mannen och Lasaros i dödsriket ifrån Lukasevangeliet 16:19-31. Hela poängen med den berättelsen ser vi i den avslutande delen:

"De har Mose och profeterna. Dem skall de lyssna till. Nej, fader Abraham, svarade han, men om någon kommer till dem från de döda, omvänder de sig. Abraham sade till honom: Lyssnar de inte till Mose och profeterna, kommer de inte heller att bli övertygade ens om någon uppstår från de döda."

Jesus säger alltså med den här berättelsen, att Gamla Testamentet i Bibeln (Mose och profeterna) räcker för att man skall kunna omvända sig till Gud. Det behövs inga som uppstår från de döda och vittnar om vad de sett, för man kommer inte att bry sig ändå. Därmed kan man nog med säkerhet säga att det inte heller behövs några vittnesmål från sådana personer som påstår att de varit på besök i himlen. Vi har ju dessutom Nya Testamentets hela vittnesbörd som är en nyckel till GT! Så Jesus själv har i Bibeln sagt att Bibeln är tillräcklig. Är då Choo Thomas ord trovärdiga? Det får du bedöma själv, jag anser det inte.

När det gäller besök i himmel och helvete så vill jag hänvisa till punkt 12. Där finns en hel del viktigt att reflektera över.


4. Heaven is so real sägs vara Jesu bok för den yttersta tiden.

I punkt 3 ovan finns en del kommentarer som även berör detta påstående. Men när det just gäller yttersta tiden finns ett par extra viktiga saker att säga. Jag tror att de flesta bibelforskare skulle hålla med mig om att Daniels bok och Uppenbarelseboken båda är svårbegripliga böcker, men att förståelsen av dessa böcker växer ju närmare vi kommer den yttersta tiden. Gud har alltså lagt ner viktig information där som är förseglad till den tid då vi behöver den. Detta kan vi se i Daniels bok (Dan 12:9):

"Då sade han: ”Gå, Daniel, för dessa ord skall förbli gömda och förseglade till ändens tid."

Det är min övertygelse att Guds vilja är att vi i den yttersta tiden skall läsa Bibeln, och kanske då just de texter som blivit förseglade till dess. kommer vi att få något ur dessa texter som blir till särskild hjälp och vägledning. Vem skulle tänkas vilja ändra på detta faktum? Jo, det vill så klart Satan göra. Uppstår det något "bländverk" som tar vårt intresse ifrån Bibeln i den yttersta tiden så är det inte från Gud! När det här stod klart för mig började jag ana vad som är det förrädiskt dolda budskapet i Heaven is so real. Jag kommer till det längre fram.

Jag vill också peka på de ord som avslutar Uppenbarelsebokens kapitel 22:

"För var och en som hör profetians ord i denna bok betygar jag: Om någon lägger något till dessa ord skall Gud på honom lägga de plågor som det är skrivet om i denna bok. Och om någon tar bort något från de ord som står i denna profetias bok, skall Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden, som det står skrivet om i denna bok."

Det är ganska klart att orden om att "lägga något till dessa ord" även kan ha den innebörden att vi inte får utöka Bibeln med ytterligare uppenbarelser och skrifter. Choo Thomas kommer med sin bok och sina anspråk på kollisionskurs med detta Bibelns ord. Är då Choo Thomas ord trovärdiga? Nej, jag tycker att vi nu hittat tillräckligt för att förkasta hela hennes budskap. Men det finns mer att säga.


5. Choo Thomas säger sig blivit förälskad i Jesus när hon blev en kristen år 1992.

Det här kan tyckas vara oskyldigt och fint, men i sitt sammanhang måste man reflektera över Choos uttalande om att hon blev förälskad i Jesus. Känner du igen denna formulering från hemmaplan? Jag tycker det påminner om Åsa Waldaus syn på sig själv som Kristi brud. Både Choo Thomas och Åsa Waldau har en syn på sig själva som mycket speciellt utvalda av Jesus. Det är uppenbart för mig att förälskelse inte är en relation som Jesus har tänkt för någon av oss. Det kan leda fel. Jesus är Gud, han är den samma som Fadern, fast i fysisk manlig gestalt (därav deras förälskelse kanske?). Vår relation till Gud, och därmed till Jesus, skall främst präglas av ett barnaskap, ett barnaskap som vi delar med alla våra andra trossyskon. Ingen är något förmer än någon annan. Men vårt förhållande till Gud skall också präglas av en sund gudsfruktan. Gud är ju GUD! Han är helig! Att säga att man är förälskad i honom blir fel i detta perspektiv anser jag. Det är för platt! Vi kan förundras av Gud, vi kan älska Gud, vi kan dyrka Gud. Men att förälska oss i honom blir, vad jag anser, en vanvördig inställning där man (speciellt som kvinna) riskerar att tro att man är särskilt utvald och älskad av Jesus, att man t.o.m. skulle vara Kristi egen brud. Choo Thomas tappar i trovärdighet i och med detta uttalande anser jag.


6. Jesus smorde hela Choos kropp i "den heliga elden" år 1994.

Exakt vad Choo Thomas menar med detta förstår jag inte. Eftersom denna upplevelse kom före hennes dop i den Helige Ande är det inte den erfarenheten hon syftar på. Det är sant att Johannes döparen sa om Jesus att han skulle döpa oss i Helig Ande och eld, men att elden skulle vara en speciell erfarenhet som man upplever vid en speciell tidpunkt är inte bibliskt. Den eld som vi som kristna har att döpas i är lidandets prövande eld. Det är inte populärt bland välbärgade kristna, men det är Bibelns sanning. Vi kan läsa om detta 1 Petr 4:12-14:

"Mina älskade, var inte förvånade över den eld som ni måste gå igenom till er prövning, som om det hände er något oväntat. Nej, gläd er ju mer ni delar Kristi lidanden. Då skall ni också jubla och vara glada, när han uppenbarar sig i sin härlighet. Saliga är ni, om ni hånas för Kristi namns skull, ty härlighetens Ande, Guds Ande, vilar över er."

Jag tycker här framskymtar en andlig villfarelse hos Choo Thomas som vi kommer att se mer av längre fram.


7. Jesus smorde Choo med "den skakande kroppen" år 1995.

Choo säger att Jesus välsignade henne med "den skakande kroppen" några år efter hennes frälsning. Detta har fortsättningsvis inneburit att varje gång Jesus besöker Choo, så skakar han hennes kropp i exakt 20-30 minuter. Under dessa skakningsperioder svettas Choos kropp intensivt och det kommer stönande ljud ur hennes "ande". Direkt efter varje sådan skakningsupplevelse upplever hon kraftiga vågsvall inombords och en kraftig känsla av ryckningar på utsidan. Även varje gång Choo ber eller lovsjunger börjar hennes kropp att skaka. När Choo talar om sin bok (i filmen om henne och boken) säger hon att hon måste röra på överkroppen när hon talar om Jesus, annars kommer en "trång känsla" i magen som växer till en känsla av att explodera. Därför ser man henne vagga fram och tillbaka i sidled i filmen.

Det här är andliga manifestationer som är helt utombibliska när det gäller Guds barn. Bibeln talar om att himmelens makter skall skakas, och en gång nämns att platsen där apostlarna bad skakades. Explosionskänslan Choo får i magregionen liknar mycket den kundalinikraft som upplevs i bl.a. Yoga. I kristna kretsar har man laborerat med denna typ av företeelser inom t.ex. den s.k. Toronto-välsignelsen, där man också kröp på golvet och skällde som hundar, man gol som tuppar i predikstolen, och man låg på golvet och skakade, rullade runt, m.m. Detta är manifestationer som även kan ses i t.ex. New Age och afrikanska animistiska kulter. Du kan se ett videoklipp från ett Toronto-möte via min sida https://media.bibelfokus.se/docs/falska_profeter_villolaror2.html.

Här vill jag kasta fram ett varningsord: låt dig inte imponeras av dessa manifestationer! De har ingenting som helst att göra med den Helige Ande. Det finns inget stöd för dessa manifestationer i Bibeln. Enda gången i Bibeln någon far runt och ligger på golvet och skakar, är när det handlar om besatthet av onda andar. Det här handlar således om att öppna sig för krafter och andemakter som inte kommer från Gud. När den Helige Ande kommer över oss så blir det som Jesus sa i Apostlagärningarna 1:8:

"Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns"

När den Helige Ande alltså kommer över oss så driver det oss osjälviskt och uppoffrande ut i världen för att vittna om Jesus. Det var orsaken till mycket av den mission vi sett genom historien. Upplever vi inte denna dragning ut i världen kan vi undra över om vi verkligen upplevt ett äkta andedop. När Choo Thomas däremot börjar tala om sina andliga upplevelser blir jag mycket skeptisk till hennes trovärdighet. Jag börjar allt mer oroas över att hennes upplevelser kommer från onda andar.


8. Efter andedopet fick Choo tungotalet, "himmelska sånger" och "heligt skratt".

När det gäller dessa manifestationer så är det bara tungotalet som är bibliskt. Men då skall vi komma ihåg att tungotal är något som förekommer även inom ockulta sammanhang. Så tungotal är med andra ord ingen garanti för äktheten i Choo Thomas budskap. När vi dessutom hör om heligt skratt (holy laughter) så skall vi bli mycket vaksamma. Det är en företeelse som kommit fram via den mycket villfarna "Toronto-väckelsen" och via Rodney Howard Browne mfl. Mycket av detta härstammar från Kenneth Hagin som var en av de största villolärare vi skådat i modern tid. Jag börjar nu mer och mer förstå att företeelser som t.ex. de som kommer från Choo Thomas är frukt av Kenneth Haginsvilloläror. Detta är något som världen kommer att få se mycket mer av. Om du häpnar över mitt påstående om Hagin mfl så läs och begrunda det jag skriver på mina sidor om villoläror och falska profeter.

När det gäller Choos "himmelska sång" så vill jag be dig att lyssna till smakprovet nedan:

Klicka på denna länk för att lyssna om du inte ser en spelare ovan eller högerklicka för att ladda hem ljudfilen (mp3).

I originalfilen "sjunger" Choos på samma sätt i en hel timma utan avbrott. Känner du det som himmelsk sång? Känner du igen den himmelska tonen? Hör du de rogivande och fridsbringande klangerna från Herren i hennes sång? Jag gör det inte och jag tror inte min skepsis beror på kulturskillnader. Den beror troligen på att Choo och jag har mött olika andar i andedopet. Vilka får du själv bedöma. Jag tycker sången påminner om samisk jojk eller annan ockult sång.

Utöver detta säger Choo att hon av Jesus tränats i andlig dans, en dans som hon ser som sin nya gåva till Guds församling. Denna dans är något som hon därför påtvingat sin församling under uppmaningen "att man skall lyda Gud mer än människor". Här tycker jag det nu är dags att göra en jämförelse mellan Choo Thomas alla andliga upplevelser och gåvor och de upplevelser som en viss Kiara Windrider haft via sin "luciferiska pånyttfödelse” inom New Age-rörelsen. Kiara säger så här om sina upplevelser i "Enlightenment: Journey into Awakening, part 3" (min översättning):

"efter upplysning och insikt, inser du att du inte är din kropp. Din kropp är inte din egen kropp längre. Den blir bara en underbar farkost för att nå fram till Medvetenhet. Vid upplevelsernas höjdpunkt, som ofta kommer efter en särskild ritual, så hamnar kroppen i ett särskilt tillstånd som är helt oberoende av tankar och egen vilja. Då kan kroppen komma in i extatiskt, lycksaligt skratt, den kan röra sig in i invecklade yogaliknande ställningar, den kan börja härma speciella djur, den kan bli till en 'hela skapelsens dans'."

De yttringar som vi har sett i spåren efter Kenneth Hagins förkunnelse, från Toronto-väckelsen, Benny Hinn, Rodney Howard Browne, Todd Bentley mfl, liknar allt oftare de yttringar som vi ser inom New Age (extatiskt skratt, skakningar, djurbeteende, djurläten, himmelsk dans, spirituell sång, m.m.). Du kan se dessa likheter i videoklipp som finns på min sida https://media.bibelfokus.se/docs/falska_profeter_villolaror2.html#Anchor-Video-49575.

Bibeln talar om ett stort avfall bland Guds folk i ändens tid (2 Tess 2) och att det skall uppstå en enhet bland alla jordens folk under Antikrists ledarskap. Jag är idag övertygad om att den andemakt som verkar bland Kenneth Hagins "avkomma" leder till detta avfall och på sikt till en enhet med de ockulta grupperna (mer om detta i slutet).


9. Larry Randolph från Toronto-väckelsen profeterade över Choo och sa att hon skulle få en betydande tjänst inför Gud

Här står det helt klart varifrån Choos "smörjelse" kommer och då blir det allt klarare för mig vad det hela handlar om. Jag har tidigare berört "Toronto-blessing", så jag säger inte mer om det. Men det finns en hel del att säga om Larry Randolph som utger sig för att vara en profet i yttersta tiden. Hans bok "The Coming Shift" presenteras på följande sätt på Follys End Webstore (min översättning):

"Världen står på tröskeln till ett aldrig förut skådat skifte. I ljuset av denna sanning, måste vi omfamna nya förändringsparadigm och avtäcka den passage som leder från det gamla till det nya. För att hjälpa oss att navigera rätt i denna kritiska övergång, så avslöjar "The Coming Shift" vårt behov av förändring och transformation och presenterar en klar vision för nästa steg på vår resa."

Det här kunde lika gärna vara en text hämtad från en bok inom New Age. Visionen ligger inte alls i linje med vad Bibeln har att säga om yttersta tiden. Det blir än mer klart när vi läser följande uttalande från Larry Randolph gjort 1994-11-18 (min översättning):

"Vi kommer att vara ett folk, en ny människa på jorden, vilka kommer att uppvisa och demonstrera Guds Kungarike i en sådan grad att nationerna och kungar kommer att falla ner inför våra fötter och be oss om saker från Gud."

Skall nationer och kungar komma och knäböja inför de kristnas fötter i den yttersta tiden och be oss att utföra underverk? Är det bibliskt? Nej, den kristna församlingen går inte mot triumf, den går mot avfall (2 Tess 2). Det är inför Antikrists fötter alla folk kommer att tvingas knäböja. Det är den bibliska sanningen. Det är korrekt att det blir på ett helt annat sätt när tusenårsriket kommit, men det är inte det som Larry Randolph talar om, och om tusenårsriket står det dessutom väldigt lite i Bibeln. Är Larry Randolph trovärdig? Nej, det är han inte! Vilken andemakt är han allierad med, hans vision sammanfaller ju med den vision som man bär och när inom New Age?!

Choo Thomas menar att hon arbetat utifrån den profetia som Larry Randolph uttalade över henne. Det är inget som gör hennes bok mer trovärdig, det är helt tvärtom!


10. Jesus kom till Choo omgiven av demoner.

Choo skriver i sin bok, att när Jesus först började besöka Choo, så kunde hon se demoners ansikten överallt i rummet. Även om de såg äckliga och hemska ut, så skrämde de inte Choo. De flög till och med runt omkring Jesu huvud, och när Choo tillrättavisade dem så försvann de. Hon tror att detta skedde för att hon skulle lära sig att försvara sig. I Bibeln är inga demoner synliga i sig. Ingen i Bibeln som fick se demoners ansikten. Och de omgav aldrig Jesus när han kom. Det vi kan se av demoner i Bibeln är manifestationer orsakade av demonisk besatthet. Att se andeväsen och demoner har aldrig varit ett inslag i Guds barns vandring med honom. Demoner och andar ses endast under inflytande av droger, vid sinnessjukdom, vid tillstånd av trans, i spiritistiska övningar och vid besatthet. Varför ser då Choo dessa demoner? Det skall vi noga fundera över och inte bara i fascination svälja hennes berättelser. Och vem var det egentligen som besökte Choo med demoner flygande runt sig? Vem är det som omger sig med andra fallna änglar (demoner)? Var det möjligen han som klär ut sig som en ljusets ängel som besökte Choo?

2 Kor 11:14: " Och det är inget att förvåna sig över. Satan själv gör sig lik en ljusets ängel."


11. Choo fick genomgå en omfattande behandling av Jesus för att bli klar för sin tjänst.

Choo berättar i sin bok att hon underkastats en mycket långvarig behandling från "Jesus" för att bli förberedd för sitt fortsatta uppdrag. Mycket handlar om att hennes kropp skall behandlas, främst ögon, händer och huvud. Hon har ibland upplevt att hennes kropp blir helt utmattad av behandlingen, hon har svullnat i ansiktet, hon har upplevt övernaturliga fysiska krafter där styrkan i hennes armar är starkare än att någon skulle kunna hålla tillbaka dem. Ibland har hon upplevt hur hennes kropp blivit svart och helt kall under "Jesu" nattliga behandling. Ibland sköt "Jesus" eldsflammor från sina ögon in i hennes ögon. Under denna behandling kunde hon känna sig nära döden och det kom samtidigt ångestladdade stön ur hennes inre. Ibland fick hon uppleva en oerhörd smärta och även som om hon höll på att förlora förståndet. Allt detta kallar hon för olika sorter av "smörjelse" från Jesus och den Helige Ande. Låter detta verkligen som välsignelser från Bibelns Jesus tycker du? Låter det inte mer likt som den bundenhet och misshandel som hade drabbat den kedjade besatte som Jesus mötte? Är det inte mer troligt att det är den ljusets ängel som vi läste om ovan som kommer till Choo?

Mark 5:1-5: "Så kom de över till gerasenernas område på andra sidan sjön. När Jesus steg ur båten, kom en man emot honom från gravarna. Han hade en oren ande och höll till bland gravarna. Ingen kunde binda honom längre, inte ens med kedjor. Många gånger hade han bundits med fotbojor och kedjor, men han hade slitit av kedjorna och brutit sönder bojorna. Ingen var stark nog att rå på honom. Ständigt, natt och dag, höll han till bland gravarna och uppe i bergen, och han ropade och slog sig själv med stenar."

Vill du ta emot undervisning från en person som kontinuerligt har denna typ av upplevelser? Och vi skall också komma ihåg det, att när Herren Jesus en dag skall förvandla våra kroppar för att kunna vara med honom för alltid så skall det ske i ett ögonblick (1 Kor 15:52)! Det kommer inte att behövas en massa plågsamma behandlingar som pågår under år och dagar. Tacka Bibelns Jesus Kristus för det!


12. Jesus tog Choo till himlen första gången 1996. Både himmel och helvete är enligt Choo platser som redan existerar.

Choo Thomas undervisar att efter du dör kommer du antingen till himlen eller till helvetet. Säger verkligen Bibeln att himmel och helvete är två platser som redan existerar nu? Nja, det beror på vad man menar. Bibeln talar om Paradiset och om Dödsriket.

Bibeln undervisar att i Paradiset (även kallat "Abrahams sköte" i Luk 16:19-31) förvaras de som avlidit i tron och som väntar på den dag när Jesus skall komma åter till jorden. De skall då uppstå i sina förhärligade kroppar och regera tillsammans med Jesus i tusen år. De troende som lever vid Jesu ankomst skall i ett ögonblick förvandlas och följa med på samma sätt (1 Kor 15:52). Efter tusenårsriket skall det bli nya himlar och en ny jord, och detta blir det himmelrike i vilket Guds barn skall få leva i evighet. Det är Bibelns budskap om himlen vad jag kan se. I Bibeln kan jag inte se, att den himmel som Choo säger sig besökt skulle finnas redan nu. Logiken blir väldigt konstig om man som troende först kom till den slutliga himlen efter döden, men sedan rycks tillbaka till jorden för att uppstå i sin kropp vid Jesus ankomst för att vara med honom på jorden under tusen år, och sedan tillbaka till himlen igen. Då skall man ju inte bara prata om uppryckande utan även om ett "nerryckande" och det är varken Bibliskt eller logiskt.

I himlen såg Choo en slags förvaringsbyggnad där alla aborterade barn förvarades. Där fick de vara fram till den dag deras mamma eventuellt blev en kristen. Då skulle de hamna med sin mamma i himlen. Det här finns inget som helst stöd för i Bibeln som jag hoppas att du förstår. Jesus sa att "barnen tillhör himmelriket" och det bör nog även gälla aborterade barn.

Choo säger att hon två gånger fick se helvetet tillsammans med Jesus. Choo Thomas säger att hon såg både sin mamma och pappa i det brinnande helvetet och att de vinkade åt henne. Det här stämmer inte alls med Bibelns budskap eftersom ingen ännu är dömd till helvetet, och jag tror inte heller att Jesus ger oss några förhandstips om hur han avser att döma på domens dag.

I vissa bibelöversättningar förekommer ordet helvete. Dödsriket är en mer rättvisande översättning av det grekiska ordet Hades. Helvetet är ett utombibliskt begrepp om vi tänker oss ett ställe där Satan härskar eller ett ställe där de avlidna otroende redan idag plågas natt och dag i evigheters evighet. De som dött i otro förvaras enligt Bibeln i Dödsriket i väntan på domen på den yttersta dagen. Vid domen skall de som inte får komma till himmelriket dömas till döden i "sjön som brinner av eld och svavel". Något helvete där Satan håller hov finns inte och kommer inte att finnas. Han skall själv brinna i den brinnande sjön. Vi kan se i Bibeln att de som vistats i Dödsriket skall tas därifrån för att ställas inför domen, och att Dödsriket i sig är inte något som skall bestå.

Upp 20:13-15: " Och havet gav tillbaka de döda som var i det, och döden och dödsriket gav tillbaka de dödasom var i dem, och var och en dömdes efter sina gärningar. Och döden och dödsriket kastades i den brinnande sjön. Detta är den andra döden, den brinnande sjön. Och var och en som inte fanns uppskriven i livets bok kastades i den brinnande sjön." (Bibel 2000)

De som avlidit utan en överlåtelse till Jesus är de som skall ställas inför domen. Där skall alla dessa dömas efter sina gärningar enligt Bibeln. Så saken är inte avgjord i och med döden. Det finns mycket i Choos berättelser om himmel och helvete att pröva noga innan man okritiskt sväljer det. Jag har bara tagit upp en bråkdel här.


13. Jesus tog Choo med sig till himlen. De for dit i sina "andekroppar"

Choo Thomas säger att Jesus tog henne med sig till himlen i hennes "förvandlade kropp". Här tänker jag direkt på Paulus ord ifrån 1 Kor 15:51-52:

"Vi skall inte alla insomna, men vi skall alla förvandlas, i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud"

När skall våra kroppar förvandlas? Jo, "vid den sista basunens ljud"! Det låter varken bibliskt eller logiskt att Choo åker i och ur sin förvandlade kropp. Hon kallar även denna kropp för hennes "andekropp" och att Jesus gick med henne i hans andekropp. Jehovas vittnen tror att Jesus är ett andeväsen utan mänsklig kropp. Choos berättelse liknar mer den synen på Jesus. Bibeln säger att Jesus uppstod i sin fysiska och sargade kropp. Tvivlaren Thomas fick dessutom känna på Jesu sår efter hans uppståndelse. Jesus är ett med Gud, han är Gud. När Gud uppenbarar sig i mänsklig gestalt så är det i Jesu gestalt, "Ordet blev kött". Jesus har ingen "andekropp" utan en mänsklig kropp. Sedan är det sant att några få har sett Jesus i syner, men det är en helt annan sak. Jag anser att vi måste vara väldigt skeptiska till "kristna" berättelser där en människa rör sig i och ur en "andekropp" eller ett andligt tillstånd. Det är mer likt spiritism, shamanism och New Age än biblisk tro.

Nästa sak som kommer till mig när jag hör om Choos alla möten med Jesus och hennes 17 resor till himlen, är berättelsen om att aposteln Paulus en gång blev uppryckt till paradiset. När vi läser Paulus egen berättelse i 2 Kor 12 måste vi lägga märke till ett antal viktiga saker:

 • Paulus hade inte för avsikt att berätta om sitt uppryckande. Han blev nödgad att göra det på grund av Korintiernas misstro mot honom. Men han var rädd att förlora Kristi kraft när han berättade om något så stort, eftersom han då riskerade att själv bli upphöjd.
 • Det står att han blev uppryckt till "tredje himlen" och "paradiset", inte himlen. Detta stämmer bättre med Jesu ord om att rövaren skulle få vara med Jesus i "paradiset". Himlen som de frälsta skall få bo i finns inte ännu. Paradiset är platsen som de som dött i tron är på fram till den dag då tusenårsriket skall bryta in med Jesu återkomst som den utlösande faktorn.
 • Ingen annanstans i Bibeln står något om Paulus uppryckande. Det är alltså uppenbart att han inte ville skryta med detta eller få andra förtjänster.
 • Paulus relaterade inget av innehållet i all sin övriga undervisning i NT till sin himmelsfärd. Det han fick höra där fick han inte uttala eller föra vidare.
 • Av 1 Kor 1:17 kan vi också förstå att vi kan förlora Kristi kraft i våra liv om vi själva framstår som märkvärdiga och blir upphöjda.
 • Paulus kunde inte avgöra om han blev upptagen till paradiset i sin kropp eller utanför kroppen. Han kallar händelsen även för "syner och uppenbarelser".
 • På grund av sina väldiga uppenbarelser fick Paulus dras med den berömda törnetaggen för att han inte skulle bli högmodig.

Den upplevelse Paulus fick vara med om är något unikt i Bibeln. Den skedde inte direkt för andra människors skull. Det var inte för att vi skulle få ny undervisning från Gud som Paulus rycktes upp. Det räcker ju med "Mose och profeterna" enligt Jesus. Jag tror att denna enorma upplevelse var en personlig välsignelse enbart för att Paulus skulle orka med att löpa hela det otroliga maratonlopp som han hade blivit utvald att löpa. Paulus missionsgärning är ju något helt unikt i hela den mänskliga historien.

Vad skall vi då säga om det som Choo Thomas säger sig ha upplevt? Det är helt uppenbart att hon väljer en helt annan väg än Paulus. Hon tar på sig allt det som Paulus ville avstå från. Och om nu allt är från Jesus, varför då sätta Choos namn på det? Varför ta betalt för det? Internet erbjuder ju idag alla möjligheter att sprida information helt gratis om man bara vill det. Att rekommendera sig själv och i siffror ange hur många man tror blivit välsignade och frälsta genom sitt egna verk är inte trovärdigt. I Bibelns ljus är varken Choos berättelser eller hennes agerande trovärdigt!


14. "Frälsningen är inte klar, vi måste göra så gott vi kan, vi måste ge tionde."

Det första budskap som Jesus gav Choo, enligt hennes egen berättelse, var att de som inte ger tionde är olydiga och kommer inte till himlen. Vidare sa Jesus till henne att endast de som är renhjärtade och lydiga får komma till himlen. Genom Heaven is so real vill Jesus ge människorna en chans att få reda på vad som krävs för att få komma till himlen eftersom inte någons frälsning är säkerställd förrän slutet. Vi måste därför göra vårt bästa fram till dess, enligt Choo Thomas. Stämmer detta budskap med Bibeln? Om inte, så är budskapet inte från Gud!

Genom alla tider har Jesu sanna lärjungar trott och predikat att frälsningen kommer genom Guds nåd därför att ingen skall kunna berömma sig inför Gud. Guds väsen är barmhärtighet! Guds nåd får den som tror på Jesus. Vad betyder det att tro på Jesus? Det betyder att tro honom! Att lita på hans ord. Att ta till sig löftet och förlita sig på Jesu verk istället för egna gärningar. Paulus var också mycket tydlig och noga med att lyfta fram vad tro respektive laggärningar leder till. Vi skall se på ett antal bibelställen:

Joh 3:16: "Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv."

Rom 4:5: "Men den som icke håller sig till gärningar, utan tror på honom som gör den ogudaktige rättfärdig, honom räknas hans tro till rättfärdighet."

Rom 3:28 "Vi hävdar att människan förklaras rättfärdig genom tro, utan laggärningar."

Gal 2:16: "Men eftersom vi vet att människan inte förklaras rättfärdig genom laggärningar utan genom tro på Jesus Kristus, så har också vi satt vår tro till Kristus Jesus, för att vi skall stå som rättfärdiga genom tro på Kristus och inte genom laggärningar. Ty genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig."

Joh 3:36: "Den som tror på Sonen har evigt liv."

Joh 5:24: "Amen, amen säger jag er: Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen utan har övergått från döden till livet."

Gal 5:3: "Jag försäkrar er än en gång: var och en som låter omskära sig är skyldig att hålla hela lagen."

Gal 3:10: "Men alla som håller sig till laggärningar är under förbannelse."

Ur dessa bibelord kan vi klart se ett antal grundläggande kristna sanningar:

 • vi tillräknas rättfärdighet genom tron på Jesus.
 • vi förklaras rättfärdiga genom tron på Jesus.
 • vi har evigt liv genom tron på Jesus.
 • vi kan inte räknas som rättfärdiga genom att göra goda gärningar.
 • vi faller ur nåden om vi försöker bättra på med goda gärningar.
 • vi är under förbannelse om vi förlitar oss på några gärningar.

Om vi nu går tillbaka till det budskap som kommer genom Choo Thomas, kan vi se att hennes budskap är tvärtemot Bibelns evangelium. Hon säger att vi måste vara renhjärtade till skillnad från det Bibeln säger om att vi förklaras rättfärdiga. Hon säger att vi måste ge tionde för att bli frälsta, vilket blir en laggärning. På samma sätt blir det när hon säger att vi måste göra så gott vi kan för att om möjligt bli frälsta. Hon säger att ingen kan vara säker på sin frälsning till skillnad från vad Jesus sa, att vi har det eviga livet redan här och nu om vi tror på honom. Och så säger Choo att vi måste läsa hennes bok för att få kunskap om vad som krävs för att få komma till himlen. Jag hoppas det står klart för dig att all den kunskap som krävs för frälsningen, finns att hämta i Bibeln, och den skiljer sig fullständigt från Choo Thomas bok! "Bibeln allena" har alltid varit Jesu sanna lärjungars bekännelse!

Tiondegivandet
Något kort om tiondegivandet också. Det är ett bud som tillhör lagen, precis som omskärelsen. Vill du ge tionde för frälsningens skull är du skyldig att hålla hela lagen (Gal 5:3). Den kristna principen är att Jesus gav sitt liv för dig, därför ger du hela ditt liv till honom. Allt du är och har tillhör honom! Ger du däremot tionde kan du behålla 90% för dig själv, enligt tiondeprincipen. Tjänar du 10 miljoner kr i månaden så kan du då med gott samvete spendera 9 miljoner kr i månaden på dig själv, enligt tiondeprincipen. Jag tror att Gud i ett sådant fall skulle vilja att du använde det mesta i tjänst för honom och nöjde dig med det nödvändigaste, även om det nu inte är en frälsningsfråga. Man skall ge av glatt hjärta och inte av plikt. Fundera på vilka det gynnar där man predikar tiondegivandet.


15. "De kristna skall bli uppryckta före Antikrists tid och den stora vedermödan."

Du har så här långt säkert förstått att jag är övertygad om att Choo Thomas budskap och bok inte är från Gud utan tvärtom. Och jag tror nu också att vi hittat fram till det huvudbudskap som Choo förmedlar, vilket går som en röd tråd genom hela hennes bok: läran om församlingens tidiga uppryckande, före antikrists tidsålder och före den stora vedermödan. För att ge budskapet ett sken av gudomlig, absolut uppenbarelse och för att det skall vara svårt att slå ifrån sig har det vävts in i denna otroligt "andliga" inramning med sina oerhörda anspråk. Men om nu boken inte är skriven av Jesus, utan av Choo under inflytande av Satan, är det då inte oerhört tankeväckande att just detta budskap om det tidiga uppryckandet är huvudbudskapet i Choo Thomas bok?! Säger det inte mycket om detta budskap i sig?! Och kan det inte också vara en varning om var i tiden vi befinner oss?! Då kan vi förstå orsaken till varför denna bok kommit just nu. Det beror troligen på att vi står inför den händelse som Satan vill att vi skall vara ovaksamma på: Antikrists framträdande!

Tror du på det tidiga uppryckandet?
Du kanske tillhör den stora grupp av kristna som tror att vi skall bli uppryckta till Jesus före Antikrist och den stora vedermödan. Du har då säkert varit förtjust i bokserien och filmerna Left behind/Lämnad kvar och filmen Som en tjuv om natten. Kanske har du uppskattat vad en hel del predikanter med kraft förkunnat om vårt tidiga uppryckande. Men är det dessa saker du i så fall grundar din uppfattning på? Har du sökt fullt stöd i Bibeln för denna uppfattning? Jag menar att denna förkunnelse om det tidiga uppryckandet är en sen tillkomst i den kristna historien och att den är mycket klent bibliskt förankrad. I ett annat dokument jag skrivit redogör jag för Bibelns alla texter som talar mot det tidiga uppryckandet. Du hittar det via https://bibelfokus.se/jesu_aterkomst. Tita även på sidan med Lista över olika ämnen.

En mer biblisk tolkning?
Min uppfattning om yttersta tiden är kortfattat denna: De kristna som lever i den yttersta tiden kommer att få vara kvar på jorden under hela Antikrists tidsålder. För de som inte överger sin bekännelse till Bibelns Jesus kommer det att innebära mycket lidande och svåra tider. Stora skaror av kristna kommer, som jag sagt tidigare, att i ovaksamhet och i bristande kärlek till sanningen lockas av villoläror, falska profeter, under och tecken. Detta leder till ett avfall som möjliggör att dessa kristna i slutänden tar emot Antikrist som den återvändande Kristus. Vid sidan av detta kommer Herren att sörja för den lilla grupp sanna troende som håller ut i trohet, precis som han lät manna regna ner från himlen under judarnas ökenvandring. Under kommer att ske!

Jesu återkomst kommer alla att se. Han kommer precis i den stund då världens arméer, under ledning av Antikrist, skall till att förgöra alla judarna. Det kommer att se ut som om Antikrist skall lyckas, men det kommer han inte att göra eftersom Jesus kommer tillbaka precis innan det. Och strax innan Jesus kommer tillbaka, så skall de troende som varit döda uppstå och ryckas upp till Jesus. Hack i häl kommer de troende som lever vid denna tid också att ryckas upp till Jesus. Detta sker helt oväntat inför de icketroendes ögon. Alla dessa uppryckta – troligen miljontals Jesu lärjungar – kommer att vara den härlighet som omger Jesus vid hans fullt synliga återkomst. Gissa om världens arméer kommer att skakas när dom ser Jesus komma med denna enorma skara på himmelens skyar!!! Sedan kommer tusenårsriket. Därefter återuppstår resten av alla döda och ställs inför domen. Sedan kommer nya himlar och en ny jord där vi skall få bo med Herren i all evighet. Detta är i korthet vad jag kan utläsa från Bibeln om yttersta tiden.

Om jag har fel
Om jag skulle ha fel om att läran om det tidiga uppryckandet är en villfarelse, så är det inte värre än att jag i så fall kommer att få vara med om en väldigt härlig överraskning. Det är ju ingen direkt frälsningsfråga, så i sådant fall tror jag att jag får vara med i det uppryckandet.

Om jag har rätt…!
Men om jag har rätt, då kommer det att innebära mycket obehagligheter och stora risker för miljontals kristna. Det kan då bli en indirekt frälsningsfråga. Så ifall nu läran om det tidiga uppryckandet är fel, vad skulle det kunna betyda för de kristna som oreserverat tror på det? Och varför finns då detta budskap i Choo Thomas bok? Jag vill dela några tankar om detta här.

Jesus säger gång på gång i Matteusevangeliets kapitel 24 att vi skall vara vaksamma. Vi skall framför allt vara vaksamma på falska profeter och villoläror. Inte minst de som gör stora tecken "i Jesu namn"! Varför det? Det finns uppenbarligen en stor risk att bli vilseledd i ändens tid. Är man vaksam om man tror att man skall slippa ändens tid? Är man vaksam över Antikrist smygande, förrädiska framträdande om man tror att man skall slippa se honom? Är man vaksam över det Bibeln säger att vi skall vara vaksamma på om man hellre läser annan kristen litteratur än Bibeln? Jag tror du kan räkna ut svaren på mina frågor själv. Då förstår du även varför jag anser att den så Bibliskt ogrundade läran om det tidiga uppryckandet är en allvarlig villfarelse. Och då förstår du varför Satan skulle kunna vara mån om att denna lära sprids. Inte minst i vår tid! Och då förstår du varför jag anser att Choo Thomas budskap är vilseledande.16. SLUTSATS: Choo Thomas budskap och "Heaven is so real" är inte från Gud!

Efter att jag granskat Choo Thomas, hennes budskap och bok, anser jag att det finns överväldigande bevis för att Choos budskap och hennes bok Heaven is so realinte är från Gud. Den är inte Jesu bok! När det gick upp för mig att Choo Thomas tillhör Kenneth Hagins "avkomma", när jag såg att hon rör sig i samma andligt mörka utmarker som trosrörelsens mest vilseledande förkunnare, och när jag såg att hennes andliga upplevelser är av samma slag som de man upplever inom New Age, då blev jag säker på detta:

Den andemakt som ligger bakom Choo Thomas budskap och boken Heaven is so real, är samma mäktiga andemakt som just nu försöker "döpa" mänskligheten in i det andliga avfall som möjliggör Antikrists framträdande. Det är alltså Antikrists ande som vi ser verksam genom Choo Thomas!

2 Thess 2:3-7: "Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa,?? fördärvets son, öppet träda fram, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Kommer ni inte ihåg att jag sade er detta, när jag ännu var hos er? Ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han kan träda fram först när hans tid kommer. Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen."

Den som måste röjas ur vägen innan Antikrist kan träda fram öppet är troligen Guds Helige Ande. Guds Ande bor i Jesu sanna lärjungar. De är hans tempel idag. När Gud får bo i ett övervinnande stort antal av sina lärjungar kan vi säga att Gud är fullt närvarande på jorden. Detta hindrar Satans ohejdade framfart. Men om dessa lärjungar leds till avfall röjs Guds Ande och därmed Guds närvaro ur vägen. Då sätter sig någon annan i Guds tempel – Antikrists ande! Detta möjliggör Antikrists fysiska framträdande. Det vet Satan, och därför riktar han in sig på församlingen!

Genom Choo Thomas och hennes bok försöker Satan leda till avfall på två sätt: ett direkt och ett indirekt.

1. Det direkta sättet är att få oss att växla över till laggärningar och därmed falla ur nåden. Då är vi satta i utförsbacke, och längst ner i rutschkanan står Satan och tar emot oss till fullt avfall. Den som förlitar sig på laggärningar är under förbannelse, säger Bibeln. Då är man oskyddad mot Antikrists ande!

2. Det indirekta sättet som Satan använder är att få oss att bli andligt ovaksamma och därmed allt mer öppna för att ta emot villoläror, falska profeter och till sist Antikrist. Slutar vi studera Bibeln tappar vi vaksamheten. Och tror vi att vi skall bli uppryckta före Antikrists tidsålder blir vi ovaksamma på Antikrists mycket förrädiska framträdande och förberedelserna för detta.

Världen har fått en helt ny typ av tro som liknar kristen tro, men som varken innehåller det frälsande evangeliet eller korsets princip. Det friska är ersatt med självförgudning och ockulta krafter. Anhängarna tycks vara fullkomligt blinda. Den idag mycket stora grupp av människor som omfattas av denna nya tro följer inte i Jesu fotspår utan söker blint efter under, tecken, andliga manifestationer och sensationer. Tänk bara på att David Yonggi Cho och hela hans kyrka med mer än 800.000 medlemmar omfamnat Choo Thomas budskap! Hur i hela världen är det möjligt? Jo, genom oviljan att söka efter Sanningen. Jag skulle vilja kalla denna nya tro för "hednisk kristendom". Dess främsta propagandaapparat är TV-kanalen God Channel samt den uppsjö av böcker som den hedniska kristendomens förkunnare vräker ut. Antikrists ande kan via dessa kanaler nå ända in i din bönekammare, ända in i din helgade boning! Tar du emot detta kommer den Helige Ande att flytta ut om du inte omvänder dig! Denna fascination för osunda läror och oviljan att söka efter sanningen föregår det stora avfallet och det är förutsagt i Bibeln:

2 Tim 4:3: "Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter."

2 Tess 2:9-12: "Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta. Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten."

Är detta en beskrivning av din tro? Låt då varna dig! Avsäg dig denna hedniska kristendom! Släng ut dess böcker! Släng ut God Channel, Vision Norge och Kanal 10! Dra bort från det som inte är klassisk, biblisk kristen tro! Sök Sanningen. Läs din Bibel. Lev i ett enkelt barnaskap inför Gud. Var beredd att gå korsets väg. Och må Gud välsigna dig! Minns också detta:

Joh 20:29: "Jesus sade till honom: ”Därför att du har sett mig, tror du. Saliga är de som tror, fastän de inte ser.”

Läs vidare:

• Besök av Jesus? Kan Jesus dyka upp lite nu och då, lite varstans?

• Villfarelsen om "holy drunkness" (andlig berusning).
En analys av läran om holy drunkness och tillhörande manifestationer.


/Lennart