Ulf Ekman om katolicism, Livets Ord, Huskvarna

Jag har fått ta del av innehållet ifrån den frågestund som hölls med Ulf Ekman i Livets Ord (LO) i Huskvarna 081203. Där skulle Ekman ge svar på frågor om hans och LO:s närmande till katolicismen, frågor som ställdes av en bekymrad församlingsskara. Det jag redovisar här är bara ett sammandrag av frågorna och vad Ulf Ekman svarade. Alla citat av Ekman är i blå text för enkelhetens skull.

Min summerande kommentar kring Ulf Ekmans svar och agerande vill jag lämna redan här.

Jag upplever att Ulf Ekman beter sig som en slingrande orm inför alla frågor. Inte i något avseende vill han erkänna eller rikta kritik mot Romerska katolska kyrkan (RKK). Deras villoläror slätar han över, deras obibliska traditioner ser han som rikedomar, allvarliga påståenden viftas undan, och där frågorna borde vara besvärande hänvisar han till att ”den Helige Ande sa till mig”, ”den Helige Ande visade mig”, osv. Det är mycket tydligt att Ekman bestämt sig för att inte släppa fram en dålig bild av Katolska kyrkan. Inom mig far frågan: vilket hemligt sällskap är han med i?

Ulf Ekman säger att i andra kyrkor finns sådant som är allvarligt fel, men när det gäller Katolska kyrkan så väljer han istället att säga att där finns sådant som är ”märkligt” eller ”underligt”. Observera att om något är ”fel” i en kyrka så måste det ju avvisas, men om något är ”märkligt” så lämnar det en öppning för att man kan lära sig att förstå det. Detta är ett manipulerande sätt att säga att vår oro över Katolska kyrkans villoläror beror på att vi inte förstått.

Hela Ulf Ekmans agerande under denna frågestund visar att han är på mycket god väg till Rom, och han har tydligen för avsikt att ta med sig hela LO. Han säger rakt ut att ”Ja, absolut har jag ändrat uppfattning när det gäller Katolska kyrkan” och han är arrogant och överlägsen mot dem som tycker annorlunda. Ofta avbryter han frågeställaren innan denne fått tala till punkt.

I ett tal av den katolska författaren och förkunnaren Patti Mansfield på Boston Catholic Women’s Conference i februari 2010 blottläggs också Ekmans förtjusning över katolicismen. Hon nämner där om ett möte i Rom med Ulf Ekman, och i det samtalet framkom både hans strävan efter att få tag i ”hemligheten” bakom påven Johannes Paulus II:s framgångar och Ekmans hängivenhet till jungfrun Maria. Klippet ligger på Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=r-q2SLq-Uls


Inledande predikan

Ulf Ekman inledde den planerade frågestunden med en ca 40 minuter lång plädering för enhet. Det första han då tog upp var Joh 17:11: ”för att de skall vara ett, liksom vi är ett”.

Ekman: ”Detta är en bön som kommer att besvaras, för att världens skall tro.

Med detta anslog han samma ton som Charta Oecumenica (en slags ekumenisk handlingsplan för Europas alla kyrkor).

Ekman: ”Skall vi nå världen med evangeliet, måste vi bli ett. Det finns en skandal som hindrar världen från att tro. Jag har alltid predikat att det kommer en väckelse i den yttersta tiden. Det kommer ett vårregn över jorden.

Sedan berättade Ekman om hur han kom med i 70-talets Jesus-rörelse och att man där inte frågade efter vilket sammanhang man kom från. Då visade den Helige Ande honom att inget samfund skulle kunna bryta igenom de tuffa tiderna ensamt, utan ”tillsammans skall ni göra det”. Vidare berättade han att den Helige Ande hade visat honom att innan vi kan uppnå enhet måste ”tro predikas", vilket Ekman som bekant gjorde (fast en obiblisk form).

Min kommentar: Ekman kopplar ihop ekumenikens budskap med Latter rain-läran om ändetidens stora skörd. Men tro kommer av predikan och inte av enhet. ”För att världen skall tro” tror jag personligen inte skall tolkas ”för att alla skall bli frälsta”. Hela världen kommer ju inte att uppnå den frälsning som kommer av en sann tro på Jesus. Detta ord ”för att världen skall tro” betyder säkert ”för att världen skall förstå”.

Det är min uppfattning att det inte blir en stor skörd annat än i Israel i den yttersta tiden. Det vi kommer att se i övriga världen är främst ett stort avfall som leder till en global enhet med en superkyrka som hyllar Antikrist. Så en sammankoppling av ekumeniken och Latter rain är en logisk del i detta stora avfall. När de sanna kristna och de omvända judarna blir ett under en Herre vid Jesu återkomst, kommer världen att förstå (tro).

Genom att hänvisa till vad ”den Helige Ande sagt” så presenterar Ekman en slags strategisk Plan som Ekman följt. Det som sker nu är alltså en fortsättning på Planen. Detta kan då inte ifrågasättas eftersom det är helt enligt den Helige Andes Plan. All kritik blir därmed oandlig. Det här är med andra ord ett sofistikerat sätt att sopa undan kritikerna.


Synen på den Katolska kyrkan

• På frågan om Ekman ändrat sin syn på Katolska kyrkan svarade han:

Ja, absolut har jag ändrat uppfattning när det gäller Katolska kyrkan. Det finns mycket som är konstigt där, men det finns mycket som är bibliskt. Det finns människor som blivit döpta i den Helige Ande där och som talar i nya tungor. En 100 miljoner är det väl, det är mer än i Sverige!

Det finns ett behov av enhet mellan alla kristna kyrkor. Vi kan ge något och vi kan få något.

• På frågan om vi kan gå hur långt som helst med vårt närmande till den Katolska kyrkan svarade Ekman:

Vi kan ju inte gå längre än vad vi har tro för. Det måste finnas en trosgrund och en kärleksgrund för det vi gör.

• Vidare sa Ekman:

Jag tror den Helige Ande säger:
- du måste hitta dina syskon i alla sammanhang.
- du måste ha respekt för det Gud gjort genom historien.
- du måste hitta skatter som är nerlagda, av den Helige Ande, i olika sammanhang, och i den Katolska kyrkan.

• På fråga om Katolska kyrkans tradition (katekesens lära) och att denna i praktiken står över Bibeln svarade Ekman:

Tradition är vad den Helige Ande uppenbarar ur Skriften. Vi har alla mer eller mindre tradition. Vi har också från Bibeln mer eller mindre belagda traditioner.


Synen på den stora skökan

• På frågan om vem den stora skökan är i Bibeln svarade Ekman:

Det står inte i Bibeln att Katolska kyrkan är den stora skökan. Skökoväsendet går rakt igenom alla kyrkor. Skökan och bruden finns i alla sammanhang.


LO:s samarbete med Östanbäcks kloster

• På fråga om varför Ekman och LO samarbetar med Östanbäcks kloster för Enhetens kyrka svarade Ekman:

En gång var jag där. Då sa den Helige Ande till mig: ’Du har tro för kyrkbyggen, dom har ingen tro. Hjälp dom! Ge dom lite pengar.’ Det var alltså inga teologiska skäl, den Helige Ande sa ’hjälp dom’.

Min kommentar: Här är en vad jag tycker besvärande fråga för Ekman, men den punkterade han genom att säga att det var den Helige Andes tilltal som ledde till att han gjorde som han gjorde. Därmed satte Ekman punkt för kritiken. Vem kan sedan säga något mot Gud? MEN vi skall våga fråga oss om detta verkligen är sant och om det var Gud som talade!


Synen på den katolska nattvarden "eukaristin"

• I en diskussion om nattvarden och den katolska eukaristin så sa Ekman:

När Jesus talade om nattvarden, detta är min kropp, detta är mitt blod, så menade han det. Jag tycker det är intressant att vi kallar oss bibeltroende, men just när vi kommer där, så börjar vi få lite problem. ’Men han kan ju inte mena det. Han måste mena någonting annat.’ Men jag tror han menar just vad han säger. Alltså, det är inte bara en symbol. Jesus, i och genom bröd och vin, genom den Helige Ande, på det sätt att han knutit sig själv till det löftesord som har med bröd och vin att göra, ÄR närvarande.

Detta kallas teologiskt sett för ’real-presens’. Det har ALLA kristna trott på dom 1500 första åren av kyrkans historia. Efter reformationen trodde de allra flesta på det. Efter upplysningen och liberaliseringen på 1800-talet så var det några som slutade att tro på detta. Det här något som kristna trott på från allra första tiden. När man predikar Jesu närvaro i nattvarden och människorna tror på den, för att då ta emot – när man tar emot bröd och vin – då har jag sett att under sker, människor blir botade.

• Sedan berättade Ekman om hur den Helige Ande hade kommit med en väldig kraft till några pastorer i nattvarden. Retoriskt säger han:

Och då kanske du säger så här, att det kan ju den Helige Ande göra ändå. Det är klart att han kan göra ÄNDÅ, man varför skall han behöva göra det ÄNDÅ när nattvarden är en av de fyra andra….(?) Jag vill ge en bred bild, inte bara svara på frågor som är väldigt fragmenterade. Och här tror jag något som är den pingst-karismatiska, den frikyrkliga väckelsen arrogans, som vi måste passa oss för! Och det är detta: ’vi har det vi behöver och vi behöver inget annat’.

Det kommer en nattvardsväckelse. Om det han [Daniel Viklund] profeterar är sant – och det tror jag att det är faktiskt – då kanske man måste ta redan på vad nattvarden är, och därför skrev jag den här boken [Tag och ät]. Jag tror den ger en hunger att möta Jesus rikt och starkt i nattvarden. Och då kan man lära av dom som har den ådran uppodlad, den flödar i deras liv och i deras sammanhang. Om man då inte vill det, så blir man lite separatistisk, och det tror jag inte är bra. Därför tror jag enheten tillför saker som legat deponerade i andra sammanhang än våra egna.

Min kommentar: Jag är mycket oroad över alla kyrkors närmande till den katolska eukaristin. Påven vill samla alla människor runt eukaristin för att få till stånd en global enhet och fred. Katolska kyrkan talar om ”ankomsten av den eukaristiske Kristus”, ”den eukaristiske människan” och ”eukaristiskt styre”. De talar om att ”man blir vad man tar del av”, dvs du blir Kristus om du tar del av eukaristin. I deras katekes (avsnitt 460) står att Jesus blev som vi för att vi skulle bli gudar. Man tillber den stora solformade oblaten i monstransen och säger att ”den ÄR Kristus”! För mig liknar detta mycket Bibelns ord om avfall till självförgudning, Jesus ord om många som skall utge sig för att vara Kristus, tillbedjan av odjurets bild, förödelsens styggelse, osv. Jag känner starkt att vi måste vara ytterst vaksamma på denna utveckling. Det är SÅ taktiskt om satan infiltrerar sig i nattvarden, det som många gånger är det ”heligaste” i våra kyrkor, för vem vågar säga något mot självaste nattvarden!?

Avsnitt 1129 i RKK:s katekes

  • ”Kyrkan förkunnar att det Nya förbundets sakrament för de troende är nödvändiga för frälsningen. Den ’sakramentala nåden’ är den helige Andes nåd, given av Kristus och av särskilt slag för varje sakrament. Anden helar och förvandlar dem som tar emot honom och gör dem likformiga med Guds Son. Frukten av det sakramentala livet innebär att barnaskapets Ande gudomliggör de troende i det att Anden på ett levande sätt förenar dem med den ende Sonen, Frälsaren.”

LO:s retreat på S:t Davidsgården

• Livets Ord har i mars 2009 bokat in retreat på S:t Davidsgården i Rättvik med sina pastorer, och mystikern Per Mases är den som leder detta retreat. På frågan om detta är passande svarade Ekman:

Att syssla med djupmeditation tycker jag inte är passande. Och zen-buddism är jag inte intresserad av. Dom klassiska kristna retreaterna, där man går in i tystnad, stillhet, Bibeln och bönen, dom finns inte så mycket i våra sammanhang. Men det finns många som har en väldig längtan, inte minst unga människor, efter detta. Det är en del av det kristna livet, precis som kristna musikkonserter är en del av det kristna livet. Då tittar vi på olika platser i Sverige, där vi ser:

1. vad är det dom håller på med,

2. finns det någonting här som är okey,

3. finns det saker som behövs bedjas för eller emot.

Det här är saker vi gör i det tysta. När den Helige Ande leder oss till olika typer av böneresor så säger vi inte mycket om det. Det är kanske olika skäl som vi inte skriver om i vårt nyhetsbrev. Ang. zen-buddism, vi behöver inte andra religioner för att lära känna Jesus.”

Lite fakta: S:t Davidsgården ingår som en del i Stiftelsen Berget. På sidan www.berget.se beskrivs verksamheten på S:t Davidsgården som en retreat-verksamhet:

  • ”I några dagar lämnar du vardagen och världen och lyssnar inåt dig själv och upp mot Gud. I retreaten vilar du i tystnad och stillhet. Du får en chans att fullfölja din tankar ostört. Retreaten har en fast dygnsrytm. Mässan och tidebönerna i kapellet bildar stommen i dagen som i övrigt fylls med meditationer, måltider och tid för läsning och friluftsliv.”

Per Mases är en s.k. kristen mystiker som specialiserat sig på s.k. kristen djupmeditation och är starkt påverkad av zen-buddism. ”Kristendomen berikas av den östliga visdomen” enligt Per Mases.

Min kommentar: Varför bokar Ekman in LO:s pastorer på retreat på ett ställe där man sysslar med djupmeditation? Den som studerat meditationsteknik vet att detta kan leda till upplevelser av att vara ett med allt och alla samt att vara gudomlig i sig själv. Mystiken och meditation kan leda till en avfallets ekumenik, en antikristlig förförelse där troheten till Guds Ord lämnas därhän. Är det detta som LO:s pastorer skall utsättas för? En andra hjärntvätt, ännu längre bort från Sanningen?


Synen på påven

• På fråga om hur Ekman ser på påvens ämbete och att han kallas för Kristi ställföreträdare på jorden svarade han:

Jag tror det finns ett apostoliskt ämbete som går rakt igenom Kristi kropp för att hålla ihop kroppen. Jesu Kristi ställföreträdare är vi alla.

Min kommentar: Detta är ett mycket undflyende svar. Påven anses inom RKK inte endast vara en del i Kristi kropp liksom vi andra. Han anses vara Guds vikarie på jorden, med samma befogenheter som Gud. Påven Bonifatius VIII skrev i sin bulla "Unam Sanctam"(Den enda heliga):

  • ”Den romerska påven dömer alla män, men döms själv av ingen. Vi förklara, hävda, definiera och uttala: att vara föremål för den romerska påven är för varje varelse helt nödvändigt för frälsningen ... det som var talat om Kristus ’du har lagt alla ting under hans fötter’, kan mycket väl vara kontrollerade av mig ... Jag fått makten av kungars av Kung. Jag är allt och över allt, så att Gud själv och jag, Guds vikarie, har endast en form, och jag kan göra allt som Gud kan göra. Därför, vad annat kan du göra av mig än Gud?”

Synen på Maria

På fråga om Marias betydelse, henne som evig jungfru och bön till Maria svarade Ekman:

Jag tror Maria har större betydelse än vad vi vill ge henne. Hon är Herrens moder. ’Alla skall prisa dig salig’, står det i Bibeln. Detta har i en del sammanhang bytts ut till total tystnad.

"Vid upplysningens och liberalismens intåg slutade man kalla Maria evig jungfru. Luther, Zvingli, Calvin och Wesley kallade alla henne för evig jungfru.

Man skall inte tillbe Maria, men sedan är det en annan fråga om man verkligen gör det [inom Katolska kyrkan].”


Synen på apokryferna (texter som lagts till Bibeln)

På fråga om Katolska kyrkans användande av apokryferna i sin Bibel svarade Ekman:

Man [Katolska kyrkan] tog tillbaka det som urkyrkan hade haft. Luther rensade ju bort dem.

Lite fakta från Wikipedia: De första grekisktalande kristna använde dåtidens grekiska översättning av judarnas heliga skrifter, Septuaginta. När judarna fastställde sin kanon omkring år 90 e.Kr vid synoden i Jabne beslutade man att inte räkna med de yngsta av skrifterna som fanns med i Septuaginta. Detta har orsakat att Gamla testamentets omfång är något olika i de kristna kyrkorna. Den Katolska kyrkan och de ortodoxa kyrkorna använder fortfarande de flesta av Septuagintas skrifter. Martin Luther menade däremot att dessa böcker visserligen var bibelböcker och god och nyttig läsning, men inte sådan "helig Skrift" med vilken bindande kyrkolära kan fastslås. Både lutheraner och anglikaner läser apokryferna i den offentliga gudstjänsten. De senare menar att syftet med apokryferna är att undervisa i etik, men inte att fastslå bindande kyrkolära. Jean Calvin avvisade dessa skrifter helt.


Tillbedjan av ikoner

• På fråga om vad Ekman anser om tillbedjan av ikoner svarade han:

Jag tror inte man kan säga rakt av att dom TILLBER ikoner. Jag tror man kan säga att dom tillber till Jesus framför en ikon. Det är inte med automatik en avgud. Om man VET vad dom menar, så är det Jesus dom ber till. På samma sätt som jag kan be dig om förbön, så kan jag be helgonen om förbön. Det är så dom menar. Vi måste lära oss att lyssna till hur dom förklarar det.

Min kommentar: Det är helt klart spiritism att be avlidnas andar om att vara budbärare. Dessutom måste man se vad RKK:s lära leder till ute bland gräsrötterna. Helgonen har status av att vara husgudar.


Avslutande frågan

• Sista frågan löd: vad tycker du vi skall göra?

Upptäcka lite mer!

Min kommentar: Ja, hade handlat om att upptäcka Bibelns Gud, så hade detta varit bra. Men nu handlar det om en syntes mellan babylonisk hedendom och kristendom som Ekman vill få oss att upptäcka. Varför har aldrig biblisk, enkel, hederlig, evangelisk väckelsekristendom dugt för Ulf Ekman???

/Lennart