Ändetidens andeutgjutelse enligt Joel i GT

Vill du lyssna till innehållet i denna text kan du göra det via spelaren nedan:

Klicka på denna länk för att lyssna om du inte ser en spelare ovan eller högerklicka för att ladda hem ljudfilen (mp3).

Alla bibelord är citat från Svenska Folkbibeln där inget annat anges.


Innehållsförteckning

 1. Väckelse?Inledning
 2. Latter rain-rörelsen
  1. ”Manifested sons of God”
  2. ”Kingdom dominion”
  3. ”Latter rain-familjen”
 3. Joels armé - Guds eller Antikrists?
 4. "Herrens dag"
 5. Avfall eller väckelse i den yttersta tiden?
 6. Andeutjutelsen i Joels bok
  1. Stäm av med andra Bibelord
   1. En kvarleva skall bli frälst
   2. Judarna kallas till omvändelse
   3. Andeutgjutelse över kvarlevan
   4. Tecken i himlen
 7. Faror med Latter rain-teologin
 8. Några invändningar från dig kanske?

1.0 Inledning

Många kristna har idag den uppfattningen att det skall bli en aldrig tidigare skådad världsvid andeutgjutelse och väckelse i den yttersta tiden. En del menar att detta är själva förutsättningen för Jesu återkomst. Några förkunnare talar i detta sammanhang om ”Joels armé” och avser då att de kristna i denna tid kommer att vara så mäktiga i andens kraft att de likt osårbara ”nästan-gudar” skall inta landområde efter landområde för att utbreda Guds herravälde. Man grundar denna tro framför allt på texterna i profeten Joels bok i Gamla testamentet (GT) och särskilt då kapitel 2.

Eftersom denna tro utgör själva motorn i många villfarna rörelser, finns det all anledning att undersöka vad Joels bok egentligen handlar om. Handlar den verkligen om en världsvid andeutgjutelse? Skall den ske bland de kristna eller enbart bland det judiska folket? Utgörs Joels armé verkligen av kristna, eller är den identisk med Antikrists armé? Du måste våga fråga dig detta om du söker sanningen och om ett bibelstudium skall bli meningsfullt.

Inledningsvis vill jag visa på varifrån denna lära om ändetidens andeutgjutelse och väckelse i huvudsak härstammar.


2.0 Latter rain-rörelsen

Letar man nu efter denna läras rötter så landar man tveklöst i den s.k. ”Latter rain-rörelsen”. ”Latter rain” är engelska och betyder ungefär ”senare regn” eller vårregn. Ordet kommer bl.a. från Joel 2:23 där det står:

”Fröjda er, ni Sions barn, var glada i Herren, er Gud, ty han har givit er Läraren som ger rättfärdighet. Han skall låta rikligt med regn komma ner över er, både höstregn och vårregn (eng. latter rain) som tidigare.”

William BranhamBegreppet ”Latter rain” – i betydelsen ändetidens andeutgjutelse – sägs ha myntats först under pingstväckelsen vid Azusa Street i Los Angeles. Långt senare dök begreppet ”Latter Rain-rörelsen” upp, vilket skedde år 1948 i North Battleford Saskatchewan i Kanada. Detta var frukten av att bröderna Ern och George Hawtin samt P.G. Hunt år 1947 deltog i ett möte med William Branham (på bilden, en villolärare och falsk profet med ockulta inslag i sin verksamhet). De blev så imponerade av de övernaturliga manifestationerna i Branhams möten att de genast sökte samma manifestationer i sina egna liv. Detta gav upphov till en väckelse som fick stor uppmärksamhet. De tre herrarna startade då en organisation som hette ”Sharon”, även kallad ”Sharon-bröderna”, och de publicerade ett nyhetsbrev med titeln "The Sharon Star”. Följande text är ett utdrag ur ett av dessa nyhetsbrev som inspirerats av bröderna Hawtin och Hunts möte med Branham:

"Alla de stora andeutgjutelserna från det förflutna har haft sina stora sanningar. Luthers sanning var rättfärdiggörelsen genom tro. Wesleys var helgelsen. Baptister lärde Kristi ankomst före Tusenårsriket. Missionary Alliance lärde gudomligt helande. Pingströrelsen har återfört dopet i den Helige Ande till sin rättmätiga plats. Men nästa stora andeutgjutelse kommer att präglas av alla dessa sanningar plus en sådan yttring av Andens nio gåvor som aldrig världen, inte ens den apostoliska världen, någonsin har skådat tidigare . Denna väckelse kommer att vara kort och kommer att bli den sista innan uppryckandet av församlingen sker."
Riss, Richard M., Latter Rain, Honeycomb Visual Productions, s. 56-57 (min översättning)

De sista två meningarna innehåller flera påståenden som knappast alls finns något stöd för i Bibeln. Ändå har detta uttalande genom åren varit en ledstjärna för en mängd sammanhang som alla har sina rötter helt eller delvis i Latter rain-rörelsen. Detta har resulterat i att läran om ändetidens stora andeutgjutelse (samt läran om det tidiga uppryckandet av församlingen) närapå är allemansgods inom den karismatiska kristenheten idag.

Tankegången kring ”latter rain” är ungefär den här: på apostlarnas tid uttömdes ett första kraftigt andligt regn (höstregn, eng. ”former rain”), och i ändens tid skall ett ännu kraftigare andligt regn uttömmas (vårregn, eng. ”latter rain”). Stödet för denna tanke har man alltså hämtat i profeten Joels bok som vi läste ur tidigare. Mellan dessa två regn har det varit en torrperiod inom kristenheten, menar man. Den här tolkningen av Bibelns texter är vad man kallar en ”allegorisk tolkning”, d.v.s. en symbolisk tolkning. Vidare menar man att ändetidens andeutgjutelse skall återställa kyrkan till den kraft som den en gång hade och att detta skall mynna ut i en fullständig triumf över jorden. Ett uttalande från en Latter rain-anhängare visar tydligt på dessa tankegångar:

"Restaureringen [av Kyrkan] är ett verk av Anden att föra oss personligen, kyrkan kollektivt, och slutligen världen universellt tillbaka till sin ursrungliga renhet [Eden]. Väckelse är när det förfallna templet snabbt sopas rent, snabbt byggs upp och dramatiskt fylls med glans. Från den förnyade Kyrkan kommer att komma utstrålande härlighet, kraftgärningar, frukt för världen och frälsning för nationerna."
David Mansell, in "Times of Refreshing" supplement to Covenant News (min översättning)

Det är ganska uppenbart att Latter rain-rörelsen rörs sig med ett stort mått av fantasier och önsketänkande. De här tankebanorna ligger långt ifrån vad Bibeln säger om församlingen i den yttersta tiden. Bibeln talar om ett stort avfall, som vi skall se längre fram. Dessutom haltar tankegångarna betydligt i ett annat avseende. Vårregnet är normalt mindre intensivt än höstregnet, varför påståendet om att den yttersta tidens andeutgjutelse skulle vara kraftigare än den apostoliska tidens rimmar illa med den bild som används i Bibeln.

2.1 ”Manifested sons of God”

Efter läran om ”latter rain” kom läran om ”manifested sons of God”, vilket betyder ”Guds manifesterade söner”. Denna lära fördes fram av en lärjunge till William Branham som hette John Robert Stevens. Det Stevens lärde var att de troende i den yttersta tiden – tack vare den kraftiga andeutgjutelsen – skall uppnå ett tillstånd av att vara Guds söner eller ”så som gudar” vad gäller syndfrihet och andlig makt, kraft, seger och framgång. Kyrkan måste triumfera på jorden före det att Jesus kan återkomma, menar man. Idén om ”Guds manifesterade söner” grundas på texten i Rom 8:19-21 som säger att skapelsen ivrigt väntar på att Guds söner skall uppenbaras. Sanningen är den, att denna förvandling sker exakt då Jesus kommer tillbaka (på ”Herrens dag”), se 1 Kor 15:50-52 där det framkommer tydligt.

Inom rörelsen "Manifested sons of God" trodde man också att vi redan här och nu kunde få den s.k. "uppståndelsekroppen" som vi skall få först vid Jesu återkomst. Det gjorde att man inom rörelsen trodde att några av ledarna redan hade fått denna kropp och därmed var odödliga. Men när två av ledarna inom rörelsen dog i en flygplansolycka fick rörelsen av förklarliga skäl en svacka. Tyvärr har Manifested sons of God ändå lämnat efter sig ett bidrag till våra moderna villfarna rörelser. Teologin lever nu vidare i en något förädlad form inom hela Latter rain-familjen, som hos Profetrörelsen, den Apostoliska rörelsen och Trosrörelsen.

2.2 ”Kingdom dominion”

En ytterligare komponent i den idag ganska omfattande teologin inom Latter rain-rörelsen är läran om ”Kingdom dominion”, vilket ungefär betyder ”Kungarikets herravälde”. Denna dellära inom Latter rain handlar i princip om att Guds manifesterade söner – likt en Herrens armé (se Joels armé nedan) – skall gå ut i sin gudomliga styrka för att erövra världen. Man skall så att säga utöva ”dominion”, dvs. herravälde. Detta sker genom "andlig krigföring" och genom att tala ut det man vill åstadkomma genom att tala ”trons ord”. Inom Latter rain-rörelsen talas om att stad för stad kommer att intas och vinnas för Gud på det här sättet i den yttersta tiden. På så sätt skall Guds synliga rike upprättas på jorden FÖRE det att Jesus kommer tillbaka (och upprättar sitt rike!) menar man. Det är alltså församlingens uppgift att upprätta Guds rike åt Jesus så att han kan komma och sätta sig på tronen i det färdigställda riket enligt läran inom Latter rain.

Det här är en ganska bakvänd och människofixerad lära med andra ord. De "rätttroendes" andliga kraft står i fokus istället för Guds allmakt och den kristnes förtröstan på Honom. Denna fokusering på de troendes tänkta förmågor, kombinerad med många troendes begär efter "kraften" (likt Simon trollkarlen) är så klart hela grunden till varför det inom Latter rain-familjen går att bedriva en så omfattande bibelskole- och konferensverksamhet, sälja miljonupplagor av boktitlar inom området, driva TV-kanaler osv, osv.

2.3 ”Latter rain-familjen”

Latter rainDet jag ibland kallar för ”Latter rain-familjen” är alltså de rörelser som helt eller delvis vuxit fram ur Latter rain-teologin. Denna familj omfattar Trosrörelsen (Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, Ulf Ekman, mfl), Tecken och under-rörelsen (Kathryn Kuhlman, Benny Hinn, mfl), Profetrörelsen (Kansas-profeterna Paul Cain, Bob Jones, Mike Bickle, Rick Joyner, mfl), den Apostoliska rörelsen (Bill Johnson, Peter Wagner som är överaposteln, mfl), Toronto-rörelsen (med John Arnott i spetsen), Rodney Howard Brownes rörelse med sitt fokus på "skrattväckelse", och sist men inte minst rörelsen kring Todd Bentley och 2008-års händelser i Lakeland, Florida. Todd Bentley är idag också invigd till apostel i den Apostoliska rörelsen. Det finns så klart många, många fler personer och rörelser i denna familj, men detta är de mest kända bland oss svenskar. I Sverige har vi t.ex. Livets Ord, Arken och Södermalmskyrkan som enligt min mening alla kan räknas till Latter rain-familjen; det ser vi bl.a. på vilka förkunnare som de samarbetar med och på den förkunnelse som de själva står för. Vilka som faller inom Latter rain-familjen grundar jag också på nedanstående förteckning.

Det som är kännetecknande för Latter rain-familjens teologi är främst detta:

 • tron på en världsvid och aldrig tidigare skådad andeutgjutelse/väckelse/skörd i den yttersta tiden.
 • tron att de kristna i den yttersta tiden skall utrustas till att bli ”så som gudar” (manifested sons of God).
 • tron på utbredandet av ett triumferande, fysiskt och fullt synligt Guds-rike på jorden före Jesu återkomst.
 • tron på en ”Joels armé” av Guds söner som intar område efter område för Guds rike.
 • ett system med det hierarkiska ledarskapets struktur med apostlar och profeter i den högsta toppen.
 • tron på territoriella andemakter och praktiserandet av andlig kartläggning, strategisk bön och andlig krigföring.
 • ett oerhört fokus på tecken, under, andliga manifestationer, helande och fullkomlig hälsa, rikedom, framgång, osv.
 • tron på att speciella andliga smörjelser kan överföras genom handpåläggning.
 • tron att lovsång är en nyckel till andliga segrar och välsignelser.
 • tron på uppenbarelsekunskap som ger nya läror vid sidan av Bibeln.

När vi nu identifierat Latter rain-familjen kan det vara intressant att se vad Ulf Ekman lär om detta idag. Texten nedan är tagen från Livets Ords webbshop och den beskriver Ulf Ekmans bok Helig Eld och levande stenar som utkom 2009. Som du ser finns där den så grundläggande Latter rain-teologin:

"Med Gamla testamentets tempeltjänst som kuliss målar Ulf Ekman i denna bok ett tänkvärt porträtt av dagens församlingssituation, visar på vilket sätt Gud idag bygger sitt tempel på jorden [=kingdom dominion] och lyfter fram olika sidor och aspekter av den upprättelse som behöver ske för att Kristi kropps fulla potential ska träda fram [=manifested sons of God] . När detta sker kommer en väckelse av aldrig tidigare skådat slag att bryta fram [=latter rain]."

Det kan vara värt att känna till att Assemblies of God i USA (alltså pingströrelsen) den 20:e april år 1949 deklarerade sitt fulla avståndstagande till Latter rain-rörelsens teologi med hänvisning till att ”en sund rörelse måste klara en granskning i ljuset av Guds Ord”! (gör Pingströrelsen inte längre sådana granskningar???) Latter rain-teologin fick senare nytt fäste i den karismatiska rörelsen som sägs ha startat i den protestantiska kyrkan 1960 och i den katolska kyrkan 1967. Redan 1977 samlades karismatikerna till The Kansas City Charismatic Conference. Konferensen hade ca. 50.000 deltagare varav ca. hälften utgjordes av katoliker. Detta säger något om faran med att basera ekumenik på upplevelser av karismatisk karaktär istället för på det sanna evangeliet.


3.0 Joels armé  - Guds eller Antikrists?

Många predikanter, inte minst i USA, har predikat att den armé som beskrivs Joels bok, kapitel 2, vers 1-11, är en Guds armé som skall upprätta Guds rike på jorden före det att Jesus kommer tillbaka, detta i enlighet med läran om Guds manifesterade söner och Kungarikets herravälde. Du har kanske (precis som jag) på 80-talet sjungit med i sångerna ”det är Herrens armé, som har lärt sig att strida...”, eller ”stridsmän, stå upp och fatta mod... nu skall vi inta detta land bit för bit...” osv. Detta är sånger som helt klart är präglade av Latter rain-teologin med läran om Kungarikets herravälde och Joels armé. Men är det så här texten i Joels bok skall tolkas, måste man fråga sig? Har du läst den i sitt sammanhang? Har du begrundat vad som står där? Ser denna armé ut som om den är ute och utför Jesu missionsbefallning med evangeliets budskap om Guds nåd? Ser den ut som en budbärare av Guds kärlek?

NEJ, som vi skall se är Joels armé INTE Guds folk utan den armé av Antikrists efterlöpare som Gud drar samman till Harmagedon för striden på Herrens dag. Det är inget märkvärdigt att denna armé kallas för ”Herrens här” (Joel 2:11) trots att den är ute efter att förgöra det judiska folket. Gud kallade även Babels grymme kung Nebukadressar för ”sin tjänare” (se Jer 25:9 och Jer 43:10). Armén i Joels bok kallas ”Herrens här” eftersom det är Herren som styr historiens lopp på jorden; det är Gud som kallar ut denna armé för att straffa folken. Detta är samma armé som leds av Antikrist och som skall utplånas av Jesus då han kommer tillbaka på Herrens dag. Jag skall också nämna det att Harmagedon är det samma som ”Megiddos berg” i närheten av berget Karmel, och Josafats dal kan vara detsamma som Kidrons dal mellan Jerusalem och Oljeberget. Så Antikrist drar samman sina trupper kring Megiddos berg, och Gud lockar sedan ner dessa trupper till Josafats dal för att där hålla dom över dem.

Vi skall i Sakarja 14:1-2 läsa om att Gud är den som samlar alla hednafolk till strid mot Jerusalem:

”Se, Herrens dag kommer! Då skall man dela bytet bland er. Ty jag skall samla alla hednafolk till strid mot Jerusalem. Staden kommer att intas, husen plundras och kvinnorna våldtas. Halva staden skall föras bort i fångenskap. Men återstoden skall inte bli utrotad.”

I texten här såg vi även att staden skall intas och husen skall plundras som av tjuvar. Det är precis vad som står i Joel 2:9 om ”Herrens här”:

De stormar in i staden, rusar fram på murarna, klättrar upp på husen, går in genom fönstren som tjuvar.”

I Joel 3:1-2 ser vi också hur Gud samlar hednafolken till denna strid mot Israel, men att Gud också skall hålla dom över de folk som kommer:

”Ty se, i de dagarna och på den tiden, när jag gör slut på Judas och Jerusalems fångenskap, skall jag samla alla hednafolk [vid Megiddos berg] och föra dem ner till Josafats dal. Där skall jag hålla dom över dem för mitt folks, min arvedel Israels, skull, som de har förskingrat bland hednafolken.”

Vi ser denna truppsammandragning även i Upp 16:14 och 16:

”De är ondskefulla andar som gör tecken, och de beger sig ut till kungarna i hela världen för att samla dem till striden på Guds, den Allsmäktiges, stora dag. Och de samlade dem på den plats som på hebreiska heter Harmagedon.”

Vi ser samma truppsammandragning i Hes 38:14-16. Armén kommer från norr. Vi ser också att det är Gud som lockar ut denna armé:

”Profetera därför, du människobarn, och säg till Gog: Så säger Herren, Herren: På den tiden, när mitt folk Israel åter bor i trygghet, skall du veta det. Du skall komma från ditt land längst uppe i norr (se Joel 2:20 nedan), du själv och många folk med dig, alla ridande på hästar, en stor skara, en talrik här. Du skall dra upp mot mitt folk Israel likt ett moln för att övertäcka landet. I kommande dagar skall det ske. Jag skall låta dig komma över mitt land, för att hednafolken skall lära känna mig, när jag inför deras ögon bevisar mig helig på dig, du Gog.”

I Joel 2:20 ser vi också att armén kommer från norr. Vi ser att en stank skall stiga upp beroende på att de blir dödade:

Fienden från norr (se Hes38:15 ovan) skall jag driva långt bort ifrån er, jag skall driva ut honom till ett torrt och öde land, hans förtrupp till havet i öster och hans eftertrupp till havet i väster. Stank skall stiga upp (se Sak 14:12  nedan) från honom, ja, vedervärdig lukt skall stiga upp från honom, ty stora ting har han gjort.”

I det nästa Bibelord från Sak 14:12 kan man riktigt känna stanken som vi läste om ovan:

”Detta är den plåga med vilken Herren skall slå alla de folk som drar ut mot Jerusalem: Han skall låta deras kött ruttna (Joel 2:20 ovan) medan de ännu står på sina fötter, deras ögon skall ruttna i sina hålor, och deras tunga skall ruttna i deras mun.”

Håll med om att ruttet kött stinker. I Sak 14:3 ser vi att det är Gud som skall strida mot denna armé som kommer mot Jerusalem:

”Sedan skall Herren gå ut i strid mot dessa hednafolk, så som han stred förr på drabbningens dag.”

Samma dom sker i Joel 3:12-14:

”Låt hednafolken resa sig och dra ut till Josafats dal, ty där skall jag sitta till doms över alla hednafolk häromkring. Låt lien gå, ty skörden är mogen. Kom och trampa, ty pressen är full, presskaren flödar över, ty deras ondska är stor. Det är skaror på skaror i Domens dal, ty Herrens dag är nära i Domens dal.”

Det samma sker i Upp 19:17-21:

”Och jag såg en ängel stå i solen, och han ropade med hög röst till alla fåglar, som flyger högst uppe på himlen: ’Kom och samlas till Guds stora måltid, så skall ni få äta kött av kungar och härförare och mäktiga män, kött av hästar och deras ryttare och kött av alla människor, fria och slavar, små och stora.’ Och jag såg vilddjuret och jordens kungar och deras härar samlade till strid mot ryttaren på hästen och mot hans här. Och vilddjuret greps tillsammans med den falske profeten, som hade gjort tecken inför vilddjuret och genom dessa tecken vilselett dem som hade tagit emot vilddjurets märke och tillbett dess bild. Levande kastades de båda i eldsjön som brinner av svavel. De andra dödades med ryttarens svärd, som går ut ur hans mun, och alla fåglarna åt sig mätta av deras kött.”

Vi ser alltså en mängd bibelord som helt klart talar om striden vid Harmagedon och som stämmer helt in på texten om ”Joels armé”, dvs. "Guds här" i Joel 2:1-11. Jag kan inte i dessa texter se något stöd för att det skulle vara Guds folk, kristna människor, som utgör den armén. Inte heller är någon Guds armé av kristna inblandad i striden mot Antikrists armé, det är Gud själv som strider som vi sett i texterna. Här skall man som vanligt fråga sig detta: skall jag tro på en lösryckt tolkning med lite eller inget bibelstöd, eller skall jag tro på en tolkning som har en plats i textens sammanhang och som stämmer in med en mängd andra bibelord från både GT och NT? För egen del har jag som vana att välja det senare alternativet. Det harmonierar också med att ”summan av Guds Ord är sanning”.


4.0 "Herrens dag"

För att vi bättre skall förstå att denna armé i Joel 2 är samma armé som kommer till Harmagedon (Upp 16:16) och till Josafats dal (Joel 3:2) skall vi titta på ett starkt och unikt tidstecken. Den tidpunkt då ”Joels armé” kommer kallas för ”Herrens dag” (Joel 2:11). Det är ett begrepp som står för den dag då Jesus kommer tillbaka, när de kristna blir uppryckta, när Jesus befriar Israel från Antikrists arméer och när han upprättar Tusenårsriket. Denna unika dag har fler namn i Bibeln som: ”Guds, den Allsmäktiges, stora dag”, ”den dagen”, eller ”Människosonens dag”. Sök i Bibeln på just ”Herrens dag” eller ”den dagen” så skall du få se hur ofta dessa uttryck förekommer just i betydelsen "dagen för Jesu återkomst". Vi har sett detta begrepp i flera bibelord redan så jag tar inte upp dessa igen här.

I Joel 2:2 står det att ”den dagen” är en dag av mörker. I Joel 2:10 och 3:15 står det om ”den dagen” att solen och månen förmörkas och att stjärnorna mister sitt sken. Det här är tecken för just ”Herrens dag” på flera andra ställen i Bibeln. Se t.ex. Matt 24:29-30 eller Sak 14:6. Här skall vi nu läsa ut Matt 24:29-30:

”Strax efter de dagarnas nöd skall solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna skall falla från himlen, och himlens krafter skall skakas. Då skall Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk skall jämra sig, när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet.”

Av det här kan man förstå att händelserna i Joels bok kapitel 2 och kapitel 3 handlar om det som skall ske i anslutning till och på ”Herrens dag”, då Jesus kommer tillbaka. Likheter med andra Bibelord vad gäller benämningar, händelser och tidstecken är allt för stora för att det skulle kunna vara olika händelser. Så att tolka Joels armé som en Guds armé av kristna som uppnått en slags "gudomlig nivå" ("manifested sons of God"), hoppas jag att du nu klart kan se som helt orimligt och som en komplett villfarelse.


5.0 Avfall eller väckelse i den yttersta tiden?

Så är då Bibelns budskap verkligen en världsvid andeutgjutelse och väckelse i den yttersta tiden? Jag vill här börja med att hänvisa dig till min video om ”Det stora Avfallet” där jag tar upp detta om avfall väldigt ingående. Om vi nu läser i Uppenbarelsebokens kapitel 13, vers 7-8 ser vi där vilken religion som härskar i den yttersta tiden. Alla jordens invånare kommer då att tillbe Antikrist (vilddjuret) som messias förutom de som har sitt namn i Livets bok:

”Och åt vilddjuret gavs makt att strida mot de heliga och att besegra dem, och det fick makt över alla stammar och folk och språk och folkslag. Alla jordens invånare kommer att tillbe det, alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör Lammet som är slaktat från världens grundläggning.”

Frågan är då, är det många som har sitt namn i Livets bok vid tiden för Antikrists regering? Som vi skall se senare kommer i alla fall alla då levande judar ha sitt namn i livets bok plus de kristna som inte avfallit från den sanna tron. Men har det inte varit en stor väckelse före Antikrists framträdande, frågar säker någon? Blir det inte väckelse före Jesu ankomst? Nej, tyvärr inte! Jesus undrade ju så här: "Men Människosonen, skall han finna någon tro här på jorden när han kommer?" (Luk 18:8, Bibel 2000). Det skall egentligen översättas: "skall han finna tron på jorden när han kommer". Vidare sa Jesus: ”den port är trång, och den väg är smal som leder till livet, och det är FÅ som finner den” (Matt 7:14). Jesus sa också: ”eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta.” (Matt 24:11-12). Detta var ingen fråga från Jesus utan ett konstaterande. Petrus skrev ocskå att många skall komma att följa efter falska lärare (2 Petr 2:1-2). Men det tydligaste bibelordet har vi kanske ändå i 2:a Tessalonikerbrevet. Där skriver Paulus om att före det att Antikrist träder fram, och före det att Jesus kommer tillbaka, skall det ske ett stort avfall. Avfaller gör man från tro, så det här handlar om ett avfall i den kristna kyrkan. Här ligger alltså Latter rain-familjens teologi i ren strid med Bibelns klara budskap. Vi läser ifrån 2 Tess 2:1-4:

"När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi skall samlas hos honom, ber vi er, bröder, att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev, som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit. Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.”

Men hur får vi då ihop dessa ord med den andeutgjutelse som det faktiskt står om i profeten Joels bok? Ja, det är uppenbart att det inte kan bli både världsvid väckelse och världsvitt avfall samtidigt i den yttersta tiden. Att det skall bli ett stort avfall och få som finner den sanna vägen i den yttersta tiden har vi redan konstaterat utifrån Bibelns ord. Låt oss nu titta vad det står i Joels bok angående andeutgjutelsen.


6.0 Andeutjutelsen i Joels bok

Ser vi lite grovhugget på scenariot i hela Joels bok, så handlar det i kapitel 1 om att Guds folk, judarna, skall bli straffade för sin olydnad. Folket uppmanas att vända om till sin Gud före Herrens fruktansvärda dag kommer. I kapitel 2 kommer då en fruktansvärd armé mot nationen Israel. Återigen kallar Gud sitt folk till omvändelse. Gud fylls av nitälskan för sitt folk, judarna, och sänder en väckelse över dem. Därefter utgjuter Gud sin Ande över sitt judiska folk. (Observera att andeutgjutelse och väckelse inte är riktigt samma sak. I en väckelse vaknar de avsomnade och olydiga i Guds folk upp till omvändelse och ånger. Andeutgjutelse kan komma som en följd av väckelse, men inte över ett olydigt och avsomnat folk.) I kapitel 3 kommer armén fram till Josafats dal. Där håller Gud dom över dessa folk som dragit ut mot Israel. Därefter skall Herren bo på Sion och detta är när Tusenårsriket upprättats. Observera att detta scenario stämmer helt med liknande texter i Bibeln om den yttersta tiden. Och observera också att "Herren" är Jesus eftersom Jesus är Gud.

Vi kan hoppa rätt in i det ord som talar om andeutgjutelsen. Det står i Joel 2:28-29 och det här citeras ofta när man vill peka på en världsvid väckelse:

”Och det skall ske därefter att jag skall utgjuta min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar skall profetera, era gamla män skall ha drömmar, era unga män skall se syner. Också över tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta min Ande.”

Observera att jag betonar ”allt kött”, alltså alla människor. Om du nu är ärlig mot Bibelns ord, så måste du fråga dig själv ifall Gud i den yttersta tiden kan utgjuta sin Ande över alla människor på hela Jorden, trots att det kommer att pågå ett stort avfall i kristenheten och trots att merparten av mänskligheten riktat sin beundran och tillbedjan mot den karismatiske Antikrist. NEJ, det är inte möjligt! Men om nu Joel 2:28-29 skall fungera, utan att ta till en allegorisk tolkning, så måste det här handla om just allt kött som det står. Då kvarstår en möjlighet, nämligen att det handlar om allt kött (alla människor) inom ett begränsat område. Skulle texten kunna handla om Israel och det judiska folket? Ja, det är min fulla övertygelse! Då kan vi faktiskt säga "allt kött" med avseende på alla judar i Israel vid den tidpunkten. Vi har ju sett att truppsammandragningen – som det står om i Joels bok – har Israel som mål, så varför skulle då inte resten av texten handla om juyst Israel? Att tro att andeutgjutelsen i Joels bok handlar om de kristna är faktiskt rena rama ersättningsteologin!

Låt oss läsa lite i texterna före och efter Joel 2:28-29 och reflektera över vad som står där och sedan jämföra detta med andra bibelställen. Då kommer vi se att andeutgjutelsen i Joels bok avser det judiska folket i den yttersta tiden, då de i enlighet med Bibelns ord vänder om till Jesus och får dricka av hans Ande.

I Joel 1:13-14 och 2:12-17 kallar Gud sitt folk till omvändelse. I versen 1:14 står ”samla alla som bor i landet”. Landet måste vara Israel. Och i versen 2:17 står ”skona ditt folk, låt inte din arvedel hånas”. Detta handlar alltså om Guds folk, judarna. I vers 18 står att Gud fylls av nitälskan för sitt land. Det är alltså uppenbart att dessa verser handlar om Guds folk, judarna och landet Israel.

I Joel 2:18-27 utlovar Gud att han skall ta sig ann sitt folk och ge dom vårregn och höstregn och mat att äta. I kapitel 2, verserna 28-29 kommer då löftet om en andeutgjutelse över allt kött. I Joel 2:30-32 ser vi att detta sker i den yttersta tiden eftersom tecken i skyn visar att ”Herrens dag” är nära. Det handlar därför om en andeutgjutelse över kvarlevan av Guds folk judarna i den yttersta tiden! Det är ju Israel/judarna som varit i fokus i all text före Joel 2:28-29 och det är Israel/judarna som är i fokus även efter dessa verser! Så att då sätta in en annan tolkning mitt i Joels bok är inget annat än en allegorisk tolkning som främjar den s.k. ersättningsteologin (en teologi som räknar bort judarnas roll i Guds frälsningshistoria efter Jesu död på korset).

6.1 Stäm av med andra Bibelord

Låt oss nu för säkerhets skull se om detta stämmer med andra Bibelord.

6.1.1 En kvarleva skall bli frälst
Som vi kan se i Joels bok skall det finnas en karleva av judarna i den yttersta tiden som skall bli frälst. Detta kan vi även se i Rom 11:25-26:

”Bröder, jag vill att ni skall känna till denna hemlighet, för att ni inte skall ha för höga tankar om er själva: förstockelse har kommit över en del av Israel och så skall det förbli, till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in. Och det är så hela Israel skall bli frälst

Hela Israel står det här, och det kan man även uttrycka som just allt kött!

Vi ser i Amos 9:11 att judarnas frälsning skall ske i anslutning till ”Herrens dag” (alldeles inpå Jesu återkomst). Här kallas Herrens dag för ”den dagen” så som den kallas även på många andra ställen i Bibeln. Och det är Gud som upprättar folket, inte någon pastor, missionsorganisation, apostolisk rörelse eller liknande.

Amos 9:11: ”På den dagen skall jag resa upp Davids fallna hydda, mura igen dess sprickor och resa upp det som är nerrivet. Jag skall bygga upp den som i forna dagar, så att de kan ta i besittning vad som är kvar av Edom och av alla hednafolk över vilka mitt namn har nämnts, säger Herren, han som gör detta.”

Att denna frälsning verkligen kommer i den yttersta tiden förstår vi även av Daniel 12:1 och Jesu ord i Matteus 24:15-22:

Dan 12:1: ”Det kommer en tid av nöd, som inte har haft sin like ända från den dag då människor blev till, ända till den tiden. Men på den tiden skall alla ["allt kött"] bland ditt folk bli frälsta som finns uppskrivna i boken.”

Matt 24:15-22: ”När ni då ser 'förödelsens styggelse', som profeten Daniel talar om, stå på helig plats - den som läser detta bör noga lägga märke till det - då måste de som är i Judeen fly bort till bergen. Den som är på taket skall inte gå ner för att ta med sig det som finns i huset, och den som är på åkern skall inte vända tillbaka för att hämta sin mantel. Ve dem som väntar barn eller ammar i de dagarna! Be att ni inte måste fly under vintern eller på sabbaten. Ty då skall det bli en så stor nöd att något liknande inte förekommitsedan världens begynnelse och aldrig mer skall förekomma. Och om inte den tiden förkortades, skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvaldas skull kommer den tiden att förkortas.”

Förödelsens styggelse kommer att ställas upp i mitten av Antikrists 7-åriga period, det kan man utläsa ur Dan 7:25. Alltså vet vi att judarnas frälsning kommer först efter de första 3,5 åren av hans regeringstid. Lägg i Dan 12:1 märke till att många judar även kommer att ha sitt namn i Livets bok och därmed inte kommer att ta emot vilddjurets märke. Eftersom vi tidigare sett att det står ”då skall hela Israel bli frälst” och ”allt kött”, så är det fullt möjligt att Dan 12:1 innebär att alla judar som lever vid denna tid har sitt namn i Livets bok, de är utvalda och de blir frälsta!

Israels/judarnas frälsning sker alltså alldeles före det att Jesus kommer tillbaka och upprättar Tusenårsriket (Fridsriket). Detta framkommer även i Hosea 2:18-23:

”På den dagen (Herrens dag) skall jag för deras räkning sluta ett förbund med djuren på marken, med fåglarna under himlen och med kräldjuren på jorden. Båge och svärd och vad som hör till kriget skall jag bryta sönder och skaffa bort ur landet och låta dem bo i trygghet. Jag skall trolova dig med mig för evig tid, ja, jag skall trolova dig med mig i rättfärdighet och rätt, i kärlek och barmhärtighet. Jag skall trolova dig med mig i trohet, och du skall så känna HERREN. Och det skall ske på den dagen, att jag skall bönhöra, säger HERREN, jag skall bönhöra himlen, och den skall bönhöra jorden, och jorden skall bönhöra säden, vinet och oljan, och de skall bönhöra Jisreel. Jag skall plantera henne åt mig i landet. Jag skall förbarma mig över Lo-Ruhama och säga till Lo-Ammi: ’Du är mitt folk.’ Och de skall svara: ’Du är min Gud.’ "

6.1.2 Judarna kallas till omvändelse
I Joel 1:13-14 och 2:12-17 kallar Gud sitt folk till omvändelse. Vi ser judarnas längtan efter frälsning i Hosea 6:1-3:

”Kom, låt oss vända om till Herren. Ty han har rivit oss, han skall också hela oss. Han har slagit oss, han skall också förbinda oss. Han skall om två dagar på nytt göra oss levande, ja, på tredje dagen skall han låta oss stå upp, så att vi får leva inför hans ansikte. Låt oss lära känna Herren, ja, låt oss sträva efter att lära känna honom. Hans uppgång är så viss som morgonrodnadens, och han skall komma till oss lik ett regn, lik ett vårregn som vattnar jorden.”

Det intressanta i dessa verser är det som skall ske efter två dagar, alltså med början den tredje dagen. Vi vet att det är nästan 2000 år sedan som judarna förlorade sitt land och därmed led ett kolossalt nederlag. Tusen år är som en dag för Gud och tvärtom (2 Petr 3:8). Då kan vi om texten i Hosea 6 kanske säga att två dagar har gått, den tredje är på gång, och det blir Tusenårsriket. Det inleds med att judarna blir pånyttfödda och andedöpta. Detta är vårregnet som det talas om i Joel 2, och samma vårregn som vi ser här i Hosea.

6.1.3 Andeutgjutelse över kvarlevan
Som vi sett skall Gud utgjuta sin Ande över kvarlevan av sitt folk. Detta kan vi även se i Sak 12:9-12 där det också framkommer vilken djup förkrosselse Gud leder sitt folk in i:

”På den dagen (Herrens dag) skall jag bestämma mig för att utrota alla hednafolk som kommer mot Jerusalem. Men över Davids hus och över Jerusalems invånare skall jag utgjuta nådens och bönens Ande, så att de ser upp till mig som de har genomborrat. De skall sörja honom så som man sörjer ende sonen, och de skall gråta bittert över honom, så som man gråter över sin förstfödde. På den dagen skall sorgen bli stor i Jerusalem, som sorgen vid Hadadrimmon i Megiddopasset. Landet skall sörja, var släkt för sig”

Vi ser mer av det här i Sak 13:1-2:

”På den dagen (Herrens dag) skall Davids hus och Jerusalems invånare ha en öppen källa till rening från synd och orenhet. På den dagen skall det ske, säger Herren Sebaot, att jag skall utrota avgudarnas namn ur landet, så att man inte mer skall komma ihåg dem.”

6.1.4 Tecken i himlen
Vi ser i Joel 2:10, 2:30-31, 3:15 att tecken skall synas i himlen och på jorden, solen skall vändas i mörker och månen i blod, stjärnorna mista sitt sken när allt det sker som där står skrivet om. Det samma ser vi i Sak 14:6 som också handlar om händelserna i samband med ”Herrens dag”:

”Det skall ske på den dagen [Herrens dag] att ljuset blir borta, himlens ljus skall förmörkas.”

Se även Matt 24:29-30, Apg 2:20, Upp 6:12-13.


7.0 Faror med Latter rain-teologin

Jag hoppas att du nu blivit övertygad om hur villfarna Latter rain-teologins olika delar är. Men vad är då farorna med Latter rain-teologin?

Jo, först och främst, det hela är en mängd villoläror, och alla sådana har som huvuduppgift att förvilla människor så allvarligt att de antingen faller ur eller aldrig hittar den sanna frälsande tron. En annan stor fara är att mycket av det som Latter rain-teologin står för ligger i linje med det som antikrists ande strävar mot, nämligen EN enad värld med EN religion och EN andlig-politisk ledare: Antikrist. Det "Kungadömets herravälde" som Latter rain-familjen förkunnar kan mycket väl bli det Antikrists rike som Bibeln talar om, likheterna är stora. Det finns dessutom stora likheter mellan Latter rain-familjens teologi och två andra stora grupper som också strävar efter världsherravälde, nämligen Katolska kyrkan och New age. Detta borde vara en tillräcklig varning för att kasta all Latter rain-teologi (och deras förkunnare) över bord och återgå till biblisk, evangelisk kristendom – om du nu har sådan falsk teologi inpå sig.

Att i vår tid gå och hoppas på en enorm väckelse och andeutgjutelse i världen gör idag många kristna blinda för sådana villfarelser som t.ex. visade upp sig i Lakeland, Florida under våren/sommaren 2008. Fler sådana falska väckelser är på gång, var så säker! Och eftersom förkunnarna i dessa sammanhang är Latter rain-anhängare, så pekar de på att ändetidens andeutgjutelse nu börjat. Detta är vanligen motorn i dessa falska sammanhang. Och när förkunnarna vitt och brett lägger ut texten om väckelse, tecken och under, så vill de förblindade inte missa det tåget. Men denna resa är en dödsresa eftersom ändstationen helt säkert blir Antikrists rike!


8.0 Några invändningar från dig kanske?

Men Petrus tal på första pingstdagen då, där han åberopar texten i Joels bok? (Se Apg 2:14-21) Ja, det är ju tydligt att när Petrus såg att Anden blev utgjuten den första pingstdagen, så kopplade han denna händelse till profetian i Joels bok. Och då såg vi en ”försmak” av Joels profetia gå i uppfyllelse som gäller främst för troende icke-judar, från första pingstdagen och ända fram till våra dagar. Det har vi ju liksom vår 2000-åriga frälsningshistoria som facit på.

Apg 2:39: "Ty er gäller löftet och era barn och alla dem som är långt borta, så många som Herren vår Gud kallar".

Men jag tror också att man måste få lov att tänka så här angående att Petrus citerade Joel: 
Petrus hade inte full insikt i hela Guds framförvarande frälsningshistoria när han stod där på första pingstdagen och höll sitt tal. Han förstod inte att det återstod mer än 2000 år innan Jesus skulle komma tillbaka. I Apg 2:16-21 citerar Petrus Joels profetia och han inleder med orden: "det är detta som är sagt genom profeten Joel: Och det skall ske i de sista dagarna...". Men det var ju verkligen inte "de sista dagarna" när Petrus sa detta. Dock trodde Petrus att han befann sig i den yttersta tiden, för annars hade han ju inte uttrycks sig så. Och han trodde då förmodligen att pingstundret var början på den stora andeutgjutelsen över det judiska folket och att Jesu återkomst nu stod för dörren. Man kan i flera ställen i NT se att lärjungarna trodde att Jesu återkomst var mycket nära. Och vi ser längre fram i Apostlagärningarna att Petrus inte trodde att hedningarna skulle bli inkluderade i frälsningen så som vi blev (han blev dock omvänd från den villfarelsen). Så man måste förstå det Petrus sa i ljuset av vad han hade för uppfattning om saker vid den tiden. Petrus hade inte insikt i att Guds frälsningshistoria skulle pågå i mer än 2000 år efter denna första pingstdag, och då främst bland oss hedningar, för då hade han inte sagt så som han sa. Vi själva gör liknande misstag många gånger i våra tolkningar. Vi tror vi vet, men vi är ofta "närsynta".

Men det här betyder inte att det skall bli en "Joels andeutgjutelse" över hela jorden i den yttersta tiden. Vi hedningar får nog räkna med att vi snart fått vår del och att vi kommit in i "fullt antal" enligt Rom 11:25-26. Nu är det snart judarnas tur, då går strålkastarljuset över på dem, och får vi se den sanna, slutliga och fulla uppfyllelsen av Joel 2!

Tror jag då inte alls på andedop och väckelse i vår tid? Jo, det gör jag, fast talar vi om äkta väckelse så tror jag på det i en mindre omfattning, bland gräsrötterna, långt borta från det stora avfall som sker på kyrkoestrader, scener, manifestationer, fotbollsarenor, osv. Gräsrotsväckelse ser jag tendenser till idag. De bibeltrogna och skarpa teologerna ser jag många gånger bland lekmän och enklare förkunnare. I ett nätverk av dessa trogna och ödmjuka gräsrötter finns bränsle till äkta väckelser tror jag, fast i mindre format, och förmodligen med sitt fäste i hemmen. Och bland dessa ödmjuka Herrens tjänare kan vi också vänta oss att få se äkta bibliska andedop som ger kraft till en korsvandring i Jesu fotspår.

Talar vi om falsk väckelse, där ingen blir omvänd enligt korsets princip, så kommer dessa fortsätta att ske under täckmanteln av att vara andeutgjutelser och väckelser. Där kommer Antikrists ande vara verksam med falsk ekumenik, falska tecken och under, och sensationella manifestationer, och genom detta leda de stora skarorna fram till att tillbe Antikrist (2 Tess 2: 9-10).

Men den sista stora äkta väckelsen och andeutgjutelsen kommer alltså att ske bland Guds folk judarna i nationen Israel "i de sista dagarna", alldeles innan Jesus kommer tillbaka hit! Det blir den andeutgjutelse som Joel beskriver i sin profetia. Jag hoppas att du nu är övertygad om den saken, det är nämligen en ögonöppnare för den yttersta tidens skeenden.


/Lennart