Yttringar av Helige Ande eller Kundalini-krafter?

Obibliska andliga manifestationer dyker upp allt oftare

Allt fler kristna läser mycket sällan eller aldrig i sin Bibel. Eller så läser man lite på måfå, kanske några favoritstycken etc. Vad finns det för risker med det? Jo, att man blir ett allt lättare byte för falska förkunnare, villfarelser, villoläror, falsk andlighet och inte sällan rena lögner. Om man inte läser Bibeln finns även en risk att tron aldrig når ett sådant djup att den kan slå rot ordentligt, och då kanske den lilla tro som eventuellt finns där tynar bort med tiden.

Matt 13:3-6: "En såningsman gick ut för att så. Och när han sådde, föll en del vid vägen, och fåglarna kom och åt upp det. En del föll på stenig mark, där det inte hade mycket jord. Det sköt genast upp, eftersom det inte hade djup jord. Men när solen steg, förbrändes det och vissnade bort, därför att det inte hade någon rot."

Flera kristna författare och bloggare har länge varnat för de märkliga andliga yttringar som nu dyker upp allt oftare i så gott som alla församlingstyper och samfund. Förr skedde det mest inom Trosrörelsen, men nu har dessa yttringar fått insteg överallt, inte minst genom inbjudna förkunnare som John Arnott, Heidi Baker, Bill Johnson, Marc DuPont, mfl. Spridningen sker även via inhemska förkunnare och rörelser som New Wine. De som varnat för detta har pekat på att dessa yttringar inte hör hemma i en bibelförankrad kristen tro, precis som också väckelseförkunnare från länge sedan varnade för. De gamla väckelseförkunnarna sa att sådana andliga yttringar orsakades av psykologiska fenomen hos svärmiska människor eller av demoner. Idag kallar de flesta dessa yttringar för "verk av den Helige Ande" trots att detta inte går att hitta stöd för i Bibeln.

Det många varnar för är däremot mycket vanligt inom hinduism, New age, ockultism, i sekter av olika slag, osv. Där kallas det ofta för "kundalini-fenomen". Kundalini är den s.k. "ormkraften" inom hinduismen, och vad utövare av sådan andlighet önskar med denna ormkraft är att uppnå en s.k. "kundalini-resning". En sådan resning kan ge särskilda upplevelser, energi, upplysning, m.m. Motsvarigheten i de falska karismatiska "kristna" kretsarna kallas ofta för "impartation" (överföring) eller för att bli "smord", att få del av en särskild "smörjelse", "holy drunkness" (helig berusning), m.m. Somliga blandar även ihop dessa upplevelser med det kristna andedopet.

Nu är det ganska många pingst-karismatiker som irriterar sig på att de som varnar kallar detta för kundalini-fenomen. Man försöker hitta stöd i Bibeln, men det är alltid väldigt krystade försök. Själv vill jag ännu en gång visa vad den Helige Ande ger oss och jämföra med vad New age-folket och hinduer själva säger om kundalini-fenomen. När du sedan ser underliga manifestationer av något slag i din församling, bönegrupp eller på någon kristen konferens etc, så försök minnas de två uppställningarna nedan och grunna över var manifestationerna du sett hör hemma. Faller de inom kundalini-fenomenen, så vänd dig bort från det sammanhanget snarast möjligt!

Kännetecken för den Helige Ande

Nedan listar jag säkra kännetecken för vad den Helige Ande vill åstadkomma bland sanna kristna, med hänvisning till Bibeln. Vad det här i huvudsak handlar om, är att göra oss mer och mer lika Jesus vad gäller karaktären och lydnaden till Gud, samt att ge oss kraft till att vara i evangeliets tjänst i vår vardag. Om jag först skall göra en kort sammanfattande beskrivning över dessa punkter så blir den så här: 

Den Helige Ande vill befria, helga, upplysa, rusta för tjänst, leda och undervisa!

Yttringar av den Helige Ande
 • Bor i oss och gör oss därmed till ett tempel för Gud (1 Kor 3:16).
 • Försvarar oss inför anklagelser (Mark 13:11).
 • Ger oss liv, frid, frihet, glädje (Joh 6:63, Rom 8:6, Rom 8:10, 2Kor 3:6, 17, Rom 14:17, 1Tess 1:6).
 • Ger oss nådegåvor efter SIN vilja som skall vara till NYTTA i församlingen (1Kor 12).
 • Ger oss god frukt i våra liv (Gal 5:22-23).
 • Ger oss en vapenrustning mot ondskan (Ef 6:10-17).
 • Ger oss en Andens enhet och gemenskap (Ef 2:21-22, Ef 4:3, Fil 2:1, Kol 1:18).
 • Helgar oss, omskär våra hjärtan (Rom 2:29, Rom 8:13, Rom 15:16, 2Kor 3:18, Ef 2:22, 1Petr 1:2).
 • Hjälper oss att förstå att vi är Guds barn (Rom 8:16).
 • Hjälper oss att be och ber för oss (Rom 8:26-27).
 • Hjälper oss och ger oss kraft att vinna andra till evigt liv (Apg 1:8, Rom 15:17-19).
 • Kan låta oss profetera och förkunna på främmande språk (Apg 2:4, Apg 19:6).
 • Kan varna oss (Apg 20:23, Apg 21:4).
 • Reser oss UPP till att bli Guds språkrör (Hes 2:2, 3:24)
 • Skall leda/vägleda oss (Luk 2:27, Apg 8:29, Apg 10:19, 1Tim 4:1, Upp 2:29).
 • Skall överbevisa oss/världen om synd, rättfärdighet och dom (Joh 16:8).
 • Skall föra oss in i hela sanningen (Joh 16:13).
 • Undervisar och lär oss (Joh 14:26, 1Kor 2:13, Hebr 10:15, 1Joh 2:20,27).
 • Uppenbarar evangeliets hemligheter för oss (1Kor 2:7-10).
 • Väcker en kärlek inom oss (Rom 15:30).
 • Är en borgen/ett sigill för vårt eviga liv (2Kor 1:22, Ef 1:13-14, Ef 4:30).

Kännetecken för Kundalini

(eller vad man nu väljer att kalla dessa krafter)

Christina and Stanislav Grof, New Age:are och författare till boken The Stormy Search for the Self, beskriver hur väckandet av kundalini-kraftens energi kan sättas igång av en framskriden andlig vägledare eller guru, och hur detta uppvaknande kan framkalla minnen från tidigare psykologiska och fysiska trauman. Paret Grof skriver också att:

"Personer som är involverade i denna process kan uppleva att det är svårt att kontrollera sitt beteende. Under kraftiga rusningar av kundalini-kraften ger de ofta ifrån sig ofrivilliga läten, och deras kroppar rör sig på underliga sätt. Bland de vanligaste manifestationerna… märks omotiverat och onaturligt skratt eller gråt, tungomålstalande… samt imitation av olika djurs läten och rörelser". (sid. 78-79, min övers.)

Yan Xin, en kinesisk Qigong-mästare som är känd bland av de flesta människor i Kina, höll ett tal i San Francisco år 1991. Sjuhundra hängivna anhängare, de flesta kineser, dök upp i frimurarnas föreläsningssal för att lyssna på Yan. Tidningen San Francisco Chronicle rapporterade den 16 maj 1991: 

"några minuter in i hans föreläsning började flera personer göra vad Yan Xin kallar för 'spontana rörelser' ".

 Tidningens reporter skrev vidare: 

"under en lång tid liknande det hela ett bönemöte i en Pingstkyrka med många som viftade med armarna och som gav ifrån sig obegripliga läten. Yan sa till åhörarna: De av er som är känsliga kan få starka fysiska förnimmelser – eller börja skratta eller gråta. Var inte oroliga. Detta är helt normalt . 

Artikeln berättade vidare: 

"sedan 1985, när en Qigong-väckelse började dra fram över Kina, har 50-60 miljoner kineser varit och sett Yan". 

Taget från Warren Smiths artikel för Spiritual Counterfeits Project med rubriken HOLY LAUGHTER or Strong Delusion – 
hösten 1994, Vol. 19.2, min övers.

Utifrån dessa och andras vittnesbörd kan vi ställa upp en lista med manifestationer som är typiska för människor som utsätts för kundalini eller kundalini-liknande krafter/andemakter. Skall jag först göra en kort sammanfattande beskrivning av kundalini så blir den så här:

Kundalini vill förslava, förnedra, förlöjliga, kontrollera, binda och hindra kristna från evangeliets tjänst samt hindra icketroende från att bli sant troende.

Yttringar av kundalini eller kundalini-liknande krafter
 • Ormlika rörelser av kroppen.
 • Okontrollerade skakningar och rörelser i/av kroppen.
 • Känsla av hetta och kyla i kroppen, eller stickande, strömliknande energikänslor.
 • Vågor av uppslitande känslor.
 • Förnimmelse av märkliga ljus-/ljudfenomen och visioner/syner.
 • Folk faller omkull.
 • Imitation av läten och rörelser från olika sorters djur.
 • Hysteriskt och omotiverat skrattande eller gråtande.
 • Omotiverade extatiska yttringar som ropande, hoppande och dansande.
 • Allt detta kan upplevas av "vem som helst" som öppnar sig för att ta emot, och det uppstår ett behov av att återuppleva detta gång på gång.

Visuell jämförelse

För ett antal år sedan satte jag samman en video som mycket tydligt visar likheten mellan andliga yttringar i falska karismatiska "kristna" sammanhang och sådana grupperingar som man kan inordna under New age eller ockulta religioner. Du kan se den videon nedan.

Våga ta ställning!

Är då inte dessa jämförelser tillräckligt tydliga för att kunna ta ställning? Jag tycker det. Så frågan är då vad det är som intresserar oss. Det avslöjar till syvende och sist vad vi är ute efter: Guds sanningar eller spektakulära ting som varken har med Gud att göra eller är godkända av Gud.

Är du intresserad av Bibelns evangelium och den Helige Andes hjälp? Eller är du intresserad av villoandars läror och deras andliga manifestationer?

Befrielse

Om du har varit utsatt för liknande saker som det jag i denna text kallat för kundalini-krafter eller om du upplevt sådana manifestationer i ditt eget liv och vill bli av med detta, då vill jag ge dig dessa råd: Avsäg dig allt detta i bön till Gud. Lämna allt åt honom, be om förlåtelse och be om hjälp. Tacka för reningen i Jesu blod. Sök dig sedan närmare Gud i regelbunden, strukturerad bibelläsning och i bön. Och rusa absolut inte iväg till någon ny omtalad förkunnare. Be om sunda, enkla kristna vänner, men ha inte bråttom.

Jes 30:15: "Ty så säger Herren HERREN, Israels Helige: 'Om ni vänder om och är stilla skall ni bli frälsta. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka.' "

Joh 8:31-32: "Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria."

 

/Lennart


Läs vidare: