Progressiv kristendom – en nygammal villfarelse

Runt år 2010 började en ny villfarelse strömma in i vårt land. Som så ofta kom den från USA. Den gick under namnet Emergent Church (ibland kallad Emerging Church). Detta betyder ungefär Den spirande/framväxande kyrkan. Denna teologiska inriktning skulle vara kristenhetens anpassning till det postmoderna samhället och den postmoderna människan – var tanken. Den grundläggande idén var att den kristna tron inte har en fast grund, inga bestämda fundament, inga absoluta sanningar, den utvecklas från tid till tid. Och när vi människor ”är så mycket visare nu” så begriper vi bättre än de som författade Bibelns texter. Därför menar man att vi nu kan förstå Bibelns roll och budskap bättre; vi kan nu bättre avgöra vad som kan ratas, vad vi bör lägga till och hur det som blir kvar skall tolkas. Om du är en bibeltroende kristen förstår du ju direkt att detta är en villfarelse som rör sig långt utanför vad Bibeln själv har att säga i ämnet.

Men Gud vare tack! Många apologeter har klivit fram och avslöjat de villfarna och farliga tankegångarna inom Emergent Church-rörelsen, och man lyckades även avslöja något av en konspiration bakom rörelsens uppstart. Böcker skrevs och filmer gjordes för att påvisa vad som var korrupt inom rörelsen – både teologiskt och strukturellt. Här i BibelFokus finns en av dessa filmer översatt med svensk text samt någon artikel inom ämnet. Du hittar länkarna till dessa sist i sidan.

Med tiden blev namnet Emergent Church en belastning för rörelsen. Dessutom hade ju rörelsens teologi vidareutvecklats en del – helt i linje med deras grundläggande doktrin om att tron hela tiden utvecklas (även om de egentligen är emot doktriner!). ”Inget kan skrivas i sten eftersom tron är en pågående resa” – menar man. Så man målade om fasaden något. Det nya namnet är nu Progressiv kristendom, på engelska Progressive Christianity. Men innehållet är ändå mycket det samma. Vi känner även igen flera av deras förkunnare och författare som t.ex. Brian McLaren och Rob Bell. Men nya namn har också dykt upp.

I denna rörelse är det en dygd att ifrågasätta de sanningar som kristenheten burit med sig under mer än 2000 år. Absoluta sanningar förnekas. Humanistiska, liberala värderingar står istället högst i kurs, såsom rättvisa, tolerans, mångfald, sexuell frihet, välfärd – gärna med ett politiskt fokus. När denna form av ”tro” skall läras ut inleds det hela vanligen med att helt nedmontera vad kristna tidigare tagit till sig av bibliska fundament. Detta görs genom ett kritiskt ifrågasättande av trossatser som jungfrufödseln, försoningen, rättfärdiggörelsen av tro, Jesu gudomlighet, Jesu offer på korset, Bibelns historicitet, trovärdighet och auktoritet, m.m. Detta tilltalar kanske människor som blivit brända av lagisk kristendom och andra villoläror. Men helt klart passar detta inte minst personer som vill plocka bort bibliska sanningar för att de kolliderar med deras självvalda livsstil och värderingar. Så Progressiv kristendom handlar inte om tro i den bibliska mening där tro avser en överlåten, trofast och förtröstansfull relation till Bibelns Gud. Istället handlar det mycket om intellektuella krumbukter som är sprungna ur mänskliga tankar och känslor. Man kan även beskriva idéerna inom Progressiv kristendom med dessa fyra enkla punkter:

• Dina känslor avgör vad som är sant för dig

• Din personliga lycka är Målet

• Den största synden är att döma någons handlande

• Om Gud kan vi inte veta något

Är du förtrogen med vad Bibeln har att säga här så ser du snabbt att detta är på kollisionskurs med Bibeln.

Progressiv teologi är helt i konflikt med Bibeln

Om du tar vad som helst ifrån sådan teologi som vi normalt bara kallar för liberalteologi, så hittar du det med all säkerhet i Progressiv kristendom. För både Emergent Church och Progressiv kristendom är egentligen ”bara” vidareutvecklade varianter av liberalteologi. Så mycket inom Progressiv kristendom känner du igen i det fall du hängt med ett tag. Kanske en starkt förenklad bild av Progressiv kristendom skulle kunna uttryckas så här: Ifrågasätt vad du vill i Bibeln så platsar det inom Progressiv kristendom. Eller så här: Lyft fram dina humanistiska hjärtefrågor och sätt dem över Bibelns undervisning så platsar det inom Progressiv kristendom.

Egentligen är detta sinnelag lika med ursynden i Edens lustgård där Satan först lurade Eva och sa: ”Skulle då Gud ha sagt?”. Sedan lockade han Eva med att hon kunde få kunskap och på så sätt själv kunna bestämma vad som är gott och ont. Att ifrågasätta Gud och att sätta eget tyckande/egna värderingar högre än det Gud bestämt, det är lika med ursynden som både Adam och Eva begick. Men detta är i princip vad Progressiv kristendom går ut på. Är det bra? Nej, absolut inte, tvärtom! Det är ett förödande uppror mot Gud själv och hans vilja!

Jag skall lyfta fram några exempel på Progressiv teologi för att tydliggöra dess ifrågasättande av Guds Ord, Bibeln.

De progressiva förnekar att Bibeln är Guds ofelbara Ord

De progressiva menar att Nya testamentets författare representerar kristendomen i sin mest primitiva form, och att vår uppgift nu består i att korrigera felaktiga föreställningar. De progressiva säger samtidigt att de är på en slags ”utvecklingsresa” eftersom de menar att människan evolverar till sitt förstånd. Därför kan inget inom trons område ristas i sten. Allt förändras och förvandlas hela tiden. Det som står skrivet i Bibeln kan vi därför inte uppfatta som att det helt säkert gäller idag, för mycket av det som står där blev nertecknat för sin samtid. Och mänskligheten mognar hela tiden och blir klokare. Därmed säger man att Bibeln i många stycken är föråldrad; de menar att Bibelns riktlinjer inte passar de ”nya” ifrågasättande och kollektiva sätten att tänka.

De progressiva har därför inte någon tilltro till att Bibelns berättelser är sanna rakt igenom. När de till exempel läser om att Mose gjorde si och så i öknen, så menar de att det var så som Mose trodde att Gud ville att han skulle göra. Samma synsätt finns när det gäller alla profetiska budskap och händelser som omnämns i Bibeln, de progressiva ser detta bara som att det var dessa personers egna sätt att vid den tiden uttrycka sin tro och att de liksom trodde att det var i linje med Guds vilja. Idag gör man och tror annorlunda efter som vi mognat (evolutionerat) andligt, menar de.

En god vän och präst uttryckte detta förringande av Guds Ord på ett väldigt bra sätt, han sa att: ”de förminskar Gud till sin egen tolkning och definition av vad kärlek är”. Det är bra sagt! För det är precis vad förnekelse av Guds Ord innebär. Man skapar egentligen sin egen gud genom att projicera sina egna värderingar på Bibelns Gud, och då är det inte längre frågan om Bibelns och historiens Gud. När man gör så har man de facto gjort sig själv till gud!

De progressiva serverar en annan Jesus

Det progressiva evangeliet kan enkelt uttryckas så här: det är Jesus minus synd och dom. I och med detta ser man bort ifrån oerhört många bitar av Bibelns beskrivning av Jesus; man skapar sin egen bild av Jesus som inte har en förankring i Bibeln. Jesus är i det progressiva evangeliet inte Gud, utan han är i stort sett bara en förebild – för alla religioner, menar man. Men denna förebild saknar då de stränga drag vi ser hos Jesus i Nya testamentet; Jesus blir mest en mysig snubbe som gick i döden för de värden som han själv trodde starkt på. På så sätt blir Jesus inom den Progressiva kristendomen likställd med sådana personer som t.ex. Mahatma Gandhi.

De progressiva omtolkar Jesu försoningsdöd på korset

Progressiva kristna anser att de presenterar Gud som betydligt mycket mer tolerant än vad Bibeln gör när de förnekar att Jesu död på korset var ett ställföreträdande försoningsoffer. De kan inte acceptera att Bibelns Gud låg bakom detta offer, inte heller att det var ett nödvändigt offer. De kan inte tro att en ”pappa” kan offra sin ”son” på ett sådant sätt. Det skulle i deras ögon i så fall vara frågan om ett övergrepp på barn. De förstår inte Guds helighet och hans vrede över synden. Istället tror de att Jesu korsdöd endast var onda människors handling, och att Jesus visade hur man kan gå i döden för en sak man tror mycket på. På så sätt blir deras gud en gud som inte förmår att hantera all världens ondska på ett genomgripande och rättfärdigt sätt; han blir en vanmäktig gud som inte kan vara fullt ut god och som inte kan frälsa. En sådan gud är inte Bibelns Gud! Bibelns Gud måste på grund av sin rättfärdighet och helighet hantera synden, och det gjorde han genom Jesu försoningsdöd på korset. Guds vrede över synden krävde detta. Gud kan vredgas över synd och orättfärdighet just för att han är god! 

De progressiva omtolkar judarnas offer

Progressiva kristna vill inte ens kännas vid att det var Gud som ålade judarna att offra som en del av deras Lag på Gamla testamentets tid, för att hantera judarnas synd och skuld. Den progressiva pastorn Rob Bell (tidigare känd som Emergent Church-pastor) har sagt:

”Gud införde inte offersystemet, människorna gjorde det. Offersystemet utvecklades av människorna till ritual och riter för att hjälpa dem att hantera skuld och rädsla… [sedan] tolkade de Jesu korsdöd genom offersystemets glasögon…”
Another Gospel, Alisa Childers, s. 209

2000 år gamla brev anses inte relevanta idag

Samme Rob Bell har iskallt degraderat stora delar av Nya testamentet genom att sprida denna syn på apostlarnas brev:

”Församlingen kommer att fortsätta att vara ännu mer irrelevant när den citerar brev från 2000 år sedan som sitt bästa försvar.”
Another Gospel, Alisa Childers, s. 153

Systematisk nedmontering av bibelförankrad tro

Som jag tidigare nämnt är en grundprincip inom Progressiv kristendom att montera ned/dekonstruera de fundament som en bibelförankrad tro står på. Detta görs för att sedan kunna föra in en tro som passar allas eget tycke och smak. Man skapar med andra ord en ”smörgåsbordstro”, där adepterna kan välja och vraka ganska mycket som de själva vill. Man får i mångt och mycket själv bestämma vad som är rätt och fel – bara man inte bestämmer sig för att Bibeln är Guds ofelbara Ord!!!

Vi skall inte förvänta oss att denna princip, denna förrädiska dekonstruktion av bibelförankrad tro, ramlar över oss i ett enda stort paket. Alla villfarelser kommer vanligen smygande; de blandas in i andra tankegångar och resonemang. Någon läser något som denne tycker är intressant och delar sedan tankegångarna i församlingen. Inte sällan kommer villfarelser via pastorer som varit på konferenser eller läst nya böcker. Vi kan se i backspegeln att det varit precis så med många villfarelser och villoläror som förts in i våra svenska församlingar.

Så min tro är att Progressiv kristendom kommer att smyga sig in i många församlingar inom kort – om den inte redan gjort det. Och faktum är att vägen in redan är väl förberedd eftersom ett stort antal församlingar tidigare tacksamt tagit emot tankegångar från Emergent Church-rörelsen. Böcker av Brian McLaren och Rob Bell har sålt ganska bra i Sverige! Men jag hoppas att denna text kan vara till varning och vägledning i alla fall.

Men Bibeln ÄR Guds Ord!

Bibeln själv vittnar om att det som står skrivet där har Gud som sin yttersta upphovsman. Tar vi profeterna i Gamla testamentet som exempel, så talade de ord från Gud. De inledde ofta sina uttalanden med orden "Så säger Herren..." eller "Herrens Ord kom till mig...". Uttryck som dessa förekommer bortåt 4000 gånger i Gamla testamentet, vilket ju visar oss varifrån budskapen kommit. Dessa profetiska budskap nertecknades sedan och blev en del av Bibeln. Bibelorden nedan är från aposteln Paulus och där ser vi samma vittnesbörd om Bibeln:

2 Tim 3:16: ”Hela Skriften är utandad av Gud…”

Gal 1: 11: "Jag vill göra klart för er, bröder, att det evangelium som jag har predikat inte kommer från människor. Jag har inte fått det eller lärt mig det av någon människa. Jag har tagit emot det genom en uppenbarelse från Jesus Kristus."

Och här är vad aposteln Petrus skrivit om Bibeln:

2 Petr 1:20-21"Framför allt skall ni veta att ingen profetia i Skriften har kommit till genom egen utläggning. Ty ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige Ande har människor talat vad de fått från Gud." [Dessa budskap har sedan blivit en del av Bibeln]

I dessa Bibelord är det Jesus som talar:

Matt 15:4: ”Gud har sagt: Hedra din far och din mor…”
[Gud har alltså uttalat det som står skrivet i Bibeln.]

Matt 22: 31-32: ”Men när det gäller de dödas uppståndelse, har ni inte läst vad Gud har sagt till er: Jag är Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud?”
[Gud har uttalat det som står skrivet i Bibeln.]

Och nog förstår man Bibelns auktoritet utifrån vad Jesus själv sa med dessa ord:

Matt 5:18-19: "Innan himmel och jord förgår, skall inte en enda bokstav, inte en prick i lagen [= Gamla testamentet] förgå förrän allt har skett. Den som därför upphäver ett av dessa minsta bud och lär människorna så, han skall kallas den minste i himmelriket."

Bibeln har ständigt fått rätt!

Utav all text i Bibeln är ca. 28% s.k. profetior, alltså förutsägelser om framtiden. De flesta av dessa profetior har redan gått i uppfyllelse, så det är ganska enkelt att kontrollera ifall Bibeln är en auktoritet att räkna med.

Många av de profetior som gått i uppfyllelse handlar om Jesu första ankomst. De anger när, var, hur och varför Jesus skulle dyka upp. Att Jesus verkligen dök upp är det ingen seriös historiker som betvivlar; det finns allt för mycket annat historiskt material och allt för många spår av Jesu tid på jorden för att betvivla detta. Bibelns profetior hade alltså rätt om Jesu framträdande.

Sedan har vi en mängd profetior som handlar om det judiska folkets öde. Här har Bibeln förutsagt att de skulle föras bort till fångenskap i Babylon och sedan föras tillbaka till Israel, vilket ju skedde. Sedan har Bibeln förutsagt att Jerusalem skulle ödeläggas och att judarna skulle fördrivas ut till jordens yttersta gräns, vilket ju också skett. Att Israel nu återuppstått som nation på samma plats som tidigare, och att judarna flyttar tillbaka dit i stora skaror är också förutsagt av Bibeln. Så det finns ingen anledning att betvivla Bibelns auktoritet och träffsäkerhet. Nu återstår bara en liten mängd profetior som även de skall gå i uppfyllelse, och det finns då ingen anledning att tro att Bibeln kommer att ha fel på de punkterna.

På detta sätt skiljer sig Bibeln från alla andra böcker på jorden: Ingen annan bok är så full av profetior, ingen annan bok förutsäger historiska skeenden med den skärpa, tydlighet och träffsäkerhet som Bibeln har gjort och gör. Vad är orsaken till det? Jo, Bibeln är Guds ofelbara Ord!

Ateister kan ibland vara klokare än kristna!

En känd ateist vid namn Christopher Hitchens har sagt något mycket klokt om sådan liberal kristen tro som är ett signum för Progressiv kristendom. Och visst är det märkligt att det skall krävas en ateist för att säga detta! Så här har han uttryckt det:

”Jag skulle säga, att om du inte tror att Jesus från Nasaret är Kristus och Messias och att han uppstod från döden, och förnekar att tack vare hans offer är våra synder förlåtna, då är du inte på något meningsfullt sätt en sann kristen.”
Another Gospel, Alisa Childers, s. 238

Så faktum är att Progressiv kristendom inte levererar någonting av värde, och det eftersom den inte ger dig sanningen, den ger dig inte ett löfte om frälsning, inget hopp om ett evigt liv, och därmed inte heller någon sann glädje i detta liv. På så sätt är man en oerhört stor förlorare om man faller för den falska teologi som Progressiv kristendom står för!

/Lennart


Studera vidare:

Video om det verkliga ursprunget till Emergent Church
https://bibelfokus.se/emergent_church

Emergent (Emerging) Church och Purpose Driven Church
https://bibelfokus.se/emerging_purpose (fler länkar finns via den sidan)