VARNING för NAR! Nätverket med falska apostlar, profeter och förkunnare!

"NAR" är en förkortning av New Apostolic Reformation. Men vad är NAR? Vad håller de på med? Vad undervisar de? Vad är deras mål? Vilka förkunnare ingår i NAR? Vad är farorna med deras budskap och verksamhet?

Inspelning
Nedan kan du lyssna till en inspelning av denna text.
 

Klicka på denna länk för att lyssna om du inte ser en spelare ovan eller högerklicka för att ladda hem ljudfilen (mp3).


InnehållBeskrivning: Macintosh HD:Users:italj:Desktop:NAR:NAR.jpg


En beskrivning av NAR

NAR är en förkortning av New Apostolic Reformation. Det är en "hyperkarismatisk latter rain-rörelse" som etablerat sig som ytterligare en gren på trädet med osunda, villfarna "kristna" rörelser. Men NAR fungerar också som ett samlande nätverk, eller så kan vi kalla det för en paraplyorganisation för alla mer eller mindre osunda hyperkarismatiska rörelser. Med "latter rain" avses deras tro på att kristenheten skall expandera och triumfera i den yttersta tiden, något som går tvärt emot Bibelns undervisning.

I USA är det inte mindre än tre miljoner personer som är med i församlingar som öppet lierar sig med s.k. apostlar och profeter inom NAR.1 I Sverige finns det både frikyrkor och församlingar inom Svenska kyrkan som är starkt influerade av NAR, detta utifrån uppgifter jag själv tagit del av, men officiell statistik om detta finns inte vad jag känner till.

NAR kan sägas ha sina rötter i flera olika strömningar, som pingströrelsen, karismatiska rörelsen, Latter rain-rörelsen och Trosrörelsen. Man ser sig som en "tredje våg" av den Helige Andes utgjutande, där den första pingsten (som vi kan läsa om i Apostlagärningarna) var den första, och pingstväckelsen i början av 1900-talet var den andra. Deras mål är att återupprätta de två ämbetena apostlar och profeter och under deras ledning ta kontroll över viktiga delar i samhället, för att som slutmål upprätta ett "gudsrike" på jorden. Och detta INNAN Jesus kommer tillbaka för att just upprätta SITT fridsrike på jorden! Man menar i princip att Jesus inte kommer tillbaka förrän NAR har upprättat detta "gudsrike" på jorden.

En viktig person i grundandet av rörelsen är C. Peter Wagner (1930-2016). Han fungerade under sin tid som en slags över-apostel i rörelsen. Det var också Peter Wagner som myntade begreppet New Apostolic Reformation (NAR). Rörelsen har en tydlig teologi som skiljer sig mycket från klassisk evangelisk kristen tro och den undervisning Bibeln ger. NAR står även för många av de villoläror som återfinns inom Trosrörelsen. En stor tyngdvikt läggs vid Anden, mirakler, helande, framgång, profetior, "kunskapens ord", uppenbarelser, andlig krigföring, änglabesök, besök i himlen och flera andra övernaturliga fenomen som vi inte kan hitta i Bibeln. Den för sann kristen tro centrala undervisningen om korset och Jesu försoningsgärning har så gott som bleknat bort i denna rörelse, liksom talet om att betjäna, ta vårt kors på oss och lida för Kristi skull. När personer med koppling till NAR vill förklara fenomen eller undervisning som inte återfinns i Bibeln, då används ofta uttrycket att "Gud är större än sitt Ord". Med detta resonemang kan man så klart öppna upp för precis vad som helst.

Kända förkunnare kopplade till NAR

Inom NAR återfinner vi många kända amerikanska förkunnare som vi kanske även förknippar med Trosrörelsen. Här är några av dessa förkunnare: 2

 • C. Peter Wagner (gick bort 2016)
 • Bob Jones (gick bort 2014)
 • Loren Cunningham (grundare av UMU/YWAM och en av två män som säger sig fått en uppenbarelse om "de sju kullarna" samtidigt. Den andre var Bill Bright, grundare av Campus Crusade.)
 • Bill Johnson (Bethel Church, fick en "nytändning" i Toronto-väckelsen)
 • Rick Joyner (Morning Star Ministries)
 • Ché Ahn (Harvest International Ministry)
 • Todd White (Lifestyle Christianity University m.m.)
 • Todd Bentley (drivande i Lakeland-händelserna 2008)
 • Rodney Howard-Browne (känd för "skrattväckelserna")
 • Kenneth Copeland (arvtagare till Kenneth Hagin)
 • Randy Clark (var med och startade "Toronto-väckelsen")
 • Mike Bickle (IHOP)
 • Heidi Baker (Iris Ministries, fick en "nytändning" i Toronto-väckelsen)
 • Patricia King (Patricia King Ministries)
 • Och många, många fler…

Idéer och undervisning från sammanhang med koppling till NAR sprids idag snabbt över världen, inte minst med hjälp av Internet, men även via böcker, seminarier och bibelskolor. Den absolut främsta spridaren – inte minst bland yngre personer – är "aposteln" Bill Johnson och hans bibelskola Bethel School of Supernatural Ministry. Många svenskar har redan gått ett eller flera år på den bibelskolan.


Största faran med att följa NAR

Ett "gudsrike" före Guds fridsrike!

Om jag redan tidigt i denna text skall peka ut den största faran med NAR, så tror jag det är att NARs mål är att bygga upp ett "gudsrike" här på jorden FÖRE det att Jesus kommer tillbaka och upprättar SITT Gudsrike på jorden, det vi brukar kalla Tusenårsriket. I boken Invading Babylon: The 7 Mountain Mandate, författad av Bill Johnson och Lance Wallnau, ställer de frågan: "Hur tar vi över världen?". Även själva boktiteln är ju avslöjande. Här har vi ett otroligt allvarligt mål för NAR, eftersom det inte alls rimmar med det liv vi kristna skall leva här och nu i Jesu efterföljd. Detta rimmar istället helt och fullt med det antikristliga strävande som pågår i världen med att återuppbygga Babels torn, bildligt talat, och att ena alla folk. Här kan vi komma ihåg att Bibeln kallar oss ut ur Babylon, inte att invadera och ta över Babylon! Det är komplett villolära!

Upp 18:1-7: "Sedan såg jag en annan ängel komma ner från himlen. Han hade stor makt, och jorden lystes upp av strålglansen från honom. Och han ropade med stark röst och sade: ’Fallet, fallet är det stora Babylon! Det har blivit en boning för onda andar, ett tillhåll för alla orena andar och ett näste för alla orena och avskyvärda fåglar. Ty av hennes otukts vredesvin har alla folk druckit, och jordens kungar har bedrivit otukt med henne, och jordens köpmän har blivit rika genom hennes omåttliga lyx.’ Och jag hörde en annan röst från himlen säga: Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor. Ty hennes synder har nått upp till himlen, och Gud har kommit ihåg hennes brott. Ge henne lika för lika, ge henne dubbelt igen för vad hon har gjort. Blanda dubbelt åt henne i den bägare som hon har blandat. Ge henne lika mycket plåga och sorg som hon har skaffat sig ära och lyx. Hon säger i sitt hjärta: Jag sitter som drottning, jag är inte änka och skall aldrig behöva känna någon sorg. Därför skall hennes plågor komma på en enda dag: död och sorg och svält, och hon skall brännas upp i eld. Ty mäktig är Herren Gud, han som har dömt henne.’ "

Detta bibelord handlar om den yttersta tiden, då vi på grund av förföljelser måste hålla oss utanför det antikristliga samhället (som här har namnet Babylon). Jesus kommer inte att överta makten över detta samhälle, istället kommer han att förgöra det!

Beskrivning: Macintosh HD:Users:italj:Desktop:NAR:sju_berg.jpgMen trots detta, strävar personerna inom NAR efter att ta kontrollen över/utöva herravälde över (dominion på engelska) vad de kallar för "de sju kullarna" i samhället. Detta "mandat" kallar man på engelska för The Seven Mountain Mandate, ibland förkortat 7M. Dessa sju kullar är: Familjer, Religion, Utbildning, Media, Underhållning, Näringsliv och Stat. Mycket tankegods om detta övertagande av de sju områdena inom samhället återfinns i boken Invading Babylon som jag har nämnt ovan. Visst är det märkligt att den stora sköka – som profeteras om i Uppenbarelsebokens kapitel 17 och 19, och som inledningsvis rider på vilddjuret/Antikrist – under en kort tid kommer att sitta på just sju kullar?! Johnny Enlow – gästförkunnare i bl.a. Bethel Church – har i sin bok The Seven Mountain Prophecy skrivit att vi kristna skall få bort Skökan från dessa sju kullar så att vi kan ta makten över dem. Enligt Johnny Enlow är det ett uppdrag vi fått av Jesus. Han skriver också att de sista antikristliga personerna som måste elimineras innan de kan ta kontroll över de sju kullarna är de kristna som ifrågasätter ledarna inom NAR, deras auktoritet och deras "smörjelse". Är inte detta varningssignaler som heter duga, så vad mer behövs då!? Nåväl, vi fortsätter. 

NAR strävar också efter "apostolisk enhet", som inte kräver en enhet i lärofrågor! De menar att enhet kan uppnås – trots tvistefrågor i grundläggande läror – genom att kristna och församlingar underordnar sig NARs apostlar och profeter.3 Men Bibeln säger oss att:

1 Kor 1:10: "I vår Herre Jesu Kristi namn uppmanar jag er, bröder, att alla vara eniga i det ni säger och inte låta stridigheter förekomma bland er, utan vara fullkomligt enade i samma uppfattning och samma mening."

Ef 4:13: "…tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus."

Antikrists "gudsrike"

Beskrivning: Macintosh HD:Users:italj:Desktop:NAR:avfallet.jpg Om du är väl bevandrad i Bibeln så vet du att det inte finns något annat världsomspännande enhetsrike beskrivet i Bibeln än Antikrists rike – när det gäller den yttersta tiden. Det riket blir en form av "gudsrike" eftersom Antikrist kommer att utge sig själv för att vara gud. Han kommer dessutom att ha full kontroll över de sju kullarna – och mycket mer. Dessutom är det tydligt att det är Jesus själv som kommer att upprätta ett Gudsrike på jorden vid sin återkomst, efter det att han gjort slut på Antikrist och hans "gudsrike". Så helt klart är det så, att NARs vision om att i ändetiden triumfera och upprätta ett gudsrike på jorden, ligger helt i linje med upprättandet av Antikrists rike. Och eftersom NARs teologi ligger långt utanför Bibelns ramar, och att de även undervisar sina efterföljare mycket annat som är falskt, så är faran mycket stor att NAR leder många blinda men jublande kristna rak in i famnen på Antikrist! Detta är den största faran med NAR som jag ser det. Men det finns dessutom många andra villoläror inom NAR som vi bör varna för eftersom de kan göra stor skada i kristenheten genom splittra församlingar, hemgrupper, och familjer, och äventyra både människors mentala hälsa och deras frälsning. Så därför varnar jag och många andra för NAR.

Blir då de som varnar hotade eller förtalade? Ja, det är inte ovanligt. Självaste Peter Wagner påstod att de som är emot NAR är under inflytande av en mäktig demon känd vid namnet "den kollektiva religiösa andemakten". 4

Nu skall vi gå igenom vad NAR och deras "apostlar", "profeter" och förkunnare förmedlar och står för.


Exempel på helt absurda aktiviteter och läror

OBSERVERA att de exempel jag tar upp nedan ligger helt utanför Bibelns ramar, så är det med det mesta inom NAR-nätverket. Det mesta inom NAR handlar om att du som kristen inte begripper ett skvatt, men om du bara tar till dig deras undervisning och metoder, då kan du bli en kristen som dagligen vandrar i det övernaturliga. Man sopar med detta helt undan Guds Helige Ande, Hjälparen, han som är den som skall bistå oss med både insikter, ord och handlingar. Den Helige Ande vägleder oss också genom Bibeln och han leder oss till andlig mognad. Så även om man inom NAR-nätverket kan tala mycket om Anden och smörjelser, så är kontentan den att de binder upp sina efterföljare i ett beroende av sig själva istället för ett beroende av Herren.

"Grave sucking"

Detta är ett riktigt absurt exempel på en aktivitet som förekommit inom NAR-nätverket. Detta handlar om att kristna från t.ex. Bethel Church gått till gravar där kända helandeförkunnare ligger begravda (som Kathryn Kuhlman) för att "suga upp" den andliga kraft som de menar att dessa förkunnare varit beklädda med. Bill Johnsons hustru Beni är en känd person som varit iväg på sådana här "äventyr". En annan är Ben Fitzgerald, tidigare pastor vid Bethel Church. Många studenter från Bethel Church har också varit "bland gravarna". 22

"Angelic slumber"

En annan absurd aktivitet som förekommit i NAR-nätverket är att väcka upp "slumrande änglar". I detta ser vi återigen vilken galen kvinna Bill Johnsons hustru Beni var (hon avled 2022). Beni har i sin egen blogg berättat om två tillfällen då uttråkade änglar hade fallit i sömn. 5

Den första historien som Beni lade ut handlade om en av deras bibelskolestudenter som åkte till ett kapell i Wales efter att Gud uppmanat studenten att göra så. Där skulle hon skrika "wakey, wakey" för att väcka upp en insomnad ängel. Efter att ha skrikit detta under en länge stund, och allt högre, gick tjejen över gatan till en affär. När hon vände sig om och tittade mot kapellet såg hon hur en enorm ängel klev fram. Allt hon kunde se var ängelns fötter, eftersom han var så enorm. Tjejen frågade enligt Beni Johnson ängeln varför han hade sovit. Ängeln svarade då: "För att ingen har ropat ut efter väckelse på länge". Hade nu denna berättelse varit sann, då tror jag inte tjejen hade stått kvar och börjat prata så med ängeln, hon hade fallit ner på marken, på sitt ansikte, och det i fruktan och bävan! Denna berättelse gjorde att Beni Johnson sedan väckte upp änglar lite varstans! 5

Den andra historien om slumrande änglar involverar Beni själv. Det här utspelade sig en gång när Beni tillsammans med några fler från Bethel Church var på en "böneresa" i den amerikanska delstaten Arizona. När de under färden körde ner mot Mojave-öknen kände Beni "änglaaktivitet". Plötsligt kunde hon se änglar överallt. Nu visste hon att Gud hade förberett något stort! De körde av huvudvägen och in i en liten stad. Efter att ha svängt runt ett gatuhörn sa Beni: "Jag tror vi skall väcka upp en del änglar här". De stannade och hoppade ur bilen. Beni blåste i en shofar (som en trumpet gjord av ett vädurshorn), ringde i en klocka och skrek: "WAKEY!". Efter detta hoppade de in i bilen och åkte iväg skrattandes över hur starkt detta hade varit.5

Efter dessa upplevelser gjorde Beni Johnson detta med att väcka upp änglar till en del av sin s.k. kallelse. Ofta bad hon människor att skrika ut: "Wakey!". 5

Benis och Bills svärdotter Jenn Johnson undervisade en gång över en bibelvers i Uppenbarelseboken där flera väsen omger Guds tron och sjunger ut: "Helig, helig…". Hon berättade att när hon läste denna text funderade hon kring hur änglarna spexar när de cirkulerar runt Guds tron och sa att dessa tankar då kom till henne: "Jag slår vad om att de sms:ar varandra. Jag slår vad om att de har fis-tävlingar" (!).5

"Apostolic decree"

Det är inte ovanligt att ledarna inom NAR utför olika – som de kallar det – profetiska handlingar och uttalar olika "apostoliska påbud". Vid ett tillfälle var flera NAR-apostlar samlade i Bethel Church, bl.a Ché Ahn. Där skulle man uttala ett påbud/en bestämmelse som skulle få "rasismens andemakt" att lämna alla världen kyrkor. Det hela utfördes som en kopia på en scen ur filmen Sagan om ringen. En kvinna som var klädd som trollkarlen Gandalf uttalade ord direkt kopierade från filmen: "Thou shall not pass!". De greppade om en stor stav och deklarerade att rasismen skulle upphöra samma kväll. Tror du den gjorde det?6

Himlaresor

"Profeten" Bob Jones har hävdat att han tagit hela Bethel-församlingen på en resa till himlen för att hälsa på Jesus och Gud Fader under en gudstjänst. Han vägledde dem då via upprepade djupandnings- och visualiseringstekniker som skulle resultera i denna utomkroppsliga upplevelse. Han sa sedan att församlingsmedlemmarna kunde använda dessa tekniker för att fara till himlen så ofta de önskade. 7

Andlig fylla, andligt flabbande, leka profeter

Eftersom NAR och Bethel Church är starkt kopplade till Trosrörelsen och Toronto-väckelsen, så är det inte heller ovanligt med så kallad andlig fylla (holy drunkness) och heligt flabbande (holy laughter) där.

En tidigare student vid Bethels 12 veckor långa Firestarter class berättade vad en lärare inledningsvis sa till studenterna: "Det finns bara tre regler i denna kurs. Regel 1: bli berusad. Regel 2: förbli berusad. Regel 3: gör andra berusade!". I samma kurs fick studenterna lära sig hur man lätt som en plätt profeterade och kunde ta emot speciella budskap från Gud för att ge till andra. I Bethel kan man alltså lära sig att profetera sittande i ett klassrum, inte sällan berusad av "det nya vinet". Studenterna fick också instruktioner om att inte profetera något negativt och inte något tillrättavisande. En ledare på kursen sa: "Om du har rätt, så har du rätt. Om du har fel, vem bryr sig?". Jo, det kan jag tala om: Gud bryr sig!!!

Tarot-kort

Känner du till de speciella kortlekar som många inom New age använder för att spå människor? Dessa kallas för Tarot-kort. Inom NAR och Bethel Church används en kopia som kallas för Destiny Cards ("livsödes-kort"). Dessa kort har bilder på änglar, djur och natur. Korten har tagits fram av en organisation som kallar sig Christalignment och som anlitat "profetiska konstnärer och fotografer". Bilderna sägs ha symbolisk innebörd, och fungerar egentligen väldigt likt Tarot-korten när en "profetisk läsare" använder dessa Destiny Cards. Korten sägs svara på frågor som: Har jag valt rätt arbete? Kommer jag att få fler barn? Christalignment berättade tidigare på sin webbplats om kopplingen till Tarot-korten, men detta togs bort efter att kritik började dyka upp. 9

Befalla änglar

Kris Volloton, en av ledarna inom Bethel Church, påstår att Gud sagt till honom att upprättandet av de fem tjänsterna i kristenheten (apostlar, profeter, evangelister, pastorer och lärare) kommer att resultera i "ökad änglaaktivitet som manifesteras genom mirakler som sällan skådats på denna planet". Orsaken till detta, menar han, är att apostlarna och de som apostlarna bemyndigar, har auktoriteten att göra s.k. "änglakungörelser" som innebär att änglarna måste utföra det som befalls. 14

NAR-bibeln – en specialkomponerad bibelöversättning

Inom NAR används en bibelöversättning som de menar är framtagen på uppdrag av Jesus. Denna obskyra Bibel har fått namnet The Passion Translation. Brian Simmons, en av "apostlarna" inom NAR, berättar hur det var han som år 2009 fick uppdraget att göra översättningen: 16

"Jesus kom in i mitt rum. Han andades på mig. Och han talade till mig och sa: ’Jag ger dig uppdraget att översätta Bibeln inom det översättningsprojekt som jag leder dig till’."
Brian Simmons

Simmons menar också att när Jesu andades på honom så fick han "uppenbarelsens ande" och att Jesus skulle ge honom "hebreiskans hemligheter". "Jag kände hur det laddades ner saker med en gång" – berättar Simmons. Denna översättning "låser upp Guds hjärtas passion och uttrycker hans explosiva kärlek" – enligt Simmons. Under översättningsarbetet fick han även hjälp av en ängel vid namn Passion. Simmons hävdar också att hans översättning är baserad på gamla arameiska originalmanuskript som forskare nyligen hittat, men några sådana manuskript är inte kända bland bibelforskare. Hade sådana manuskript hittats så hade det varit en allmänt känd världsnyhet för länge sedan. Om du är bekant med hur mormonernas heliga skrift Mormons bok kom till, så ser du säkert likheter här med den historien.

Kritiker har uttryckt stor oro för denna översättning och säger att den förvränger Skriften, att den är andligt farlig och bedräglig. Flera bibelforskare har också sett allvarliga språkliga problem med översättningen. Trots detta har förkunnare som Bill Johnson och Bobbie Houston (grundaren av Hillsong) lovordat The Passion Translation.

Förförisk och bedräglig lovsång

"Musik passerar alla intellektuella barriärer, och när smörjelsen från Gud är över en sång, då börjar folk tro på saker som de aldrig skulle tro på genom undervisning" 17
Bill Johnson

Sånger som komponeras inom NAR ses som om de kommer direkt från "tronrummet" i himlen. Sångerna marknadsförs som "profetiska", vilket gör att många tror att man får del av ny uppenbarelsekunskap via dem. 18 Sångerna innehåller också helt medvetet NAR-teologi. Bill Johnson har instruerat sina musiker att skriva sånger som teologiskt vägleder människor in i det som man vill se hända i en nära framtid. 19

Som du kanske känner till är upprepningar något som används inom meditation för att uppnå ett förändrat sinnestillstånd och därmed bli öppen för nya spirituella intryck. Upprepningarna är en känd ockult teknik från österländska religioner som t.ex. kan bestå av koncentration på ett mantra (ett gudanamn eller en text), eller koncentration på andningen som inom yoga. Jag tror även upprepande musik, musiktexter och rytm kan fungera som mantran, och det kanske är därför som många kan bli så starkt tagna av konserter men även av lovsång som består av idel upprepningar.

Som vi då kan förstå av citatet ovan kan musiken inom NAR fungera som en trojansk häst för NAR-undervisning. Därför känner jag att det är allvarligt att sånger från Bethel Church och från andra inom NAR fått en sådan spridning på sin musik. Enbart sånger från Bethel Church strömmades över 249 miljoner gånger under 2021. 18

Undervisning som tar bort ditt kritiska tänkande

Här är några punkter i korthet som visar vad som undervisas inom NAR för att fotfolket inte skall börja tänka kritiskt och rannsaka det som sägs. Så här säger de: 14

 • "Ät köttet och spotta ut benen" – Om du hör något i undervisningen som du inte förstår, eller tycker är konstigt, då kan du lämna det bakom dig och ta in resten.
   
 • "Du skall tro mer på Guds förmåga att beskydda dig från att bli bedragen än vad du tror om Satans förmåga att bedra dig"
   
 • "Gud kan förolämpa ditt samvete för att avslöja ditt hjärta" – Profeter kan säga och göra saker som du tycker är konstiga, men detta görs för att det skall bli uppdagat vad som finns i ditt hjärta. Vägrar du lyssna till dessa profeter så avslöjar det att du har ondska i ditt hjärta.
   
 • "Gud är större än sin Bok. Placera inte Gud i en låda" – Gud kan göra och säga saker som vi aldrig läst eller varit med om tidigare. Nya uppenbarelser, ny uppenbarelsekunskap som inte finns med i Bibeln kan komma.
   
 • "Läs inte böcker som är kritiska till NARs undervisning"
Trosrörelsens hela paket

Eftersom NAR väldigt mycket har sina rötter i Trosrörelsen, så finner vi i stort sett hela Trosrörelsens korrupta teologi även i församlingar anknutna till NAR. Det handlar om sådana som den kristnes rättighet till framgång, rikedom, hälsa osv. Det handlar om den kristnes "makt" över sjukdomar, andemakter och änglar, ja, till och med över naturen! Det handlar också om förklaringarna till varför den kristne skulle ha rätt till allt detta. Jag beskriver inte Trosrörelsens teologi mer än så här. Vill du få mer kunskap om den finns en länk till en sådan text sist i denna sida.

Med mera…

Många fler exempel på absurda aktiviteter och läror finns med i boken Counterfeit Kingdom, som t.ex. telepati, tala med avlidna, teleportering, levitering, men jag nöjer mig med att beskriva ovanstående.


Allvarliga misslyckanden inom NAR-nätverket

Uppväckande av döda

Det är inte ovanligt inom NAR att det påstås att man uppväckt personer från döden, men några övertygande bevis finns inte vad jag kunnat se. Istället finns det berättelser om misslyckanden.

I december 2019 i USA sov den tvååriga flickan Olive Heiligental i sin säng. Plötsligt slutade hon att andas. Familjen ringde ambulans som tog flickan till intensiven, men hennes liv gick inte att rädda. Mamman – som arbetade som lovsångsledare i Bethel Church i Redding, Kalifornien – samt pappan, kunde inte acceptera flickans död. Efter vad de hade lärt i kyrkan skulle Gud absolut återuppväcka Olive och därför höll de kvar flickans kropp i ett lokalt bårhus under den tid som de väntade på Guds mirakel. Ledarna i Bethel Church manade på kristna runt om i världen att "proklamera" Olives uppståndelse. Dagarna gick men inget hände. Efter sex dagar gav medlemmarna i Bethel Church upp. 10 Det behöver inte vara fel att be att en avliden person skall uppväckas från de döda, men att gå ut i sociala medier och vanlig media och säga att detta är vad man kan förvänta sig när man "proklamerar" en uppståndelse i Jesus namn, det gör ju enbart kristenheten till åtlöje!

Detta var dock inte en isolerad händelse där man försökte sig på att uppväcka döda. Inom NAR tränas personer att uppväcka döda, och utifrån Bethel Church har det uppstått särskilda "resa upp döda-team". En tidigare student vid Bethels School of Supernatural Ministry satte ihop en sådan grupp som fick just namnet Dead Raising Team. Detta team kallas till flera olika kyrkor i USA med koppling till NAR för att undervisa i "hur" man uppväcker döda. De undervisas också att de skall gå till olycksplatser, sjukhus och bårhus för att uppväcka döda. Bill Johnson har lovordat detta team och har påstått att de av myndigheterna fått särskilda "brickor" som gör att de får gå bakom polisens avspärrningar för att uppväcka döda. Teamet marknadsför även sina tjänster via visitkort m.m. "Om du älskat någon som du vill ha tillbaka, så erbjuder vi denna tjänst". 21

I en kyrka i Oregon fanns ett par vars son omkommit i en drunkningsolycka. I församlingen fanns dessutom personer som hade varit i Bethel Church, så mamman satte ihop en grupp av kvinnor som trodde på sonens uppväckande från döden och som höll en "resa upp från döden-ceremoni". En syster till den avlidne sonen hade gjort en banderoll där det stod: "Välkommen tillbaka!". Ceremonin pågick i flera timmar och innehöll både bön och lovsång, men inget hände; sonen fick begravas i vanlig ordning. Efter en tid drabbades familjen av svåra depressioner och föräldrarna skildes. 21

Profetior om Donald Trumps utvaldhet och valseger

Flera av "apostlarna" och "profeterna" inom NAR, plus många andra förkunnare ute i diket, profeterade inför presidentvalet 2020 i USA att Donald Trump skulle ta hem segern – ännu en gång. En känd förkunnare som gjorde så, och som kan räknas till Trosrörelsen, var Paula White – även hon en del av Trumps andliga råd. En annan var Kris Vollotton, som är en av ledarna inom Bethel Church. 11 Paula White gick emot all demonisk påverkan på valet och deklarerade att änglar var på väg in för att säkerställa Trumps seger. Du kan se Paula White in action via denna länk. 100

Profeterade och befallde Covid-19 bort från USA

Ett intressant faktum är att ingen av "profeterna" inom NAR kunde förutsäga Covid-pandemin. Var det ingen av deras efterföljare som reagerade på det med tanke på dessa "profeters" stora anspråk?! Men flera av dessa förkunnare i USA gick i alla fall emot Covid-19 i den auktoritet de menar sig ha. En känd NAR-förkunnare, som också dyker upp i Bethel Church emellanåt, är Shawn Boltz. Han gick snabbt ut och i februari 2020 profeterade att pandemin skulle upphöra "inom två veckor eller två månader". I samma månad skrev han på Facebook: "Herren säger: Jag tar bort hotet från detta". 12 Trots att man i Bethel Church gick emot spridningen av Covid i församlingen, blev det ett stort utbrott även där. 15 Kenneth Copeland är – vad många tycker – en av de mest otäcka förkunnarna inom NAR och Trosrörelsen. Man kan säga att han är arvtagare till Trosrörelsens "pappa" Kenneth Hagin. Båda dessa falska förkunnare har haft stort inflytande på både Ulf Ekman och församlingen Livets Ord. Under brinnande pandemi befallde Kenneth Copeland Covid-19 att lämna USA. Du kan se denna absurda händelse via denna länk. Pandemins "andemakter" lämnade inte USA. Istället blev det så att Covid-19 har lämnat över 1 miljon döda bakom sig bara i USA. 101

Apostoliska befallningar hjälpte inte mot Carr-branden

I augusti 2018 utbröt en enormt stor brand i Shasta och Trinity County i Kalifornien. Branden har fått namnet Carr-branden. Över 1000 privata bostäder förstördes. 40 av dessa tillhörde medlemmar i Bethel Church. Trots att de apostoliska ledarna gick emot denna katastrof med sina "proklamationer" kunde den inte stoppas. Åtta personer dog i elden. 15

Bethel Church – en cancerfri zon

Ledare vid Bethel Church har proklamerat att Bethel är en cancerfri zon. Inte heller detta proklamerande har gett önskat resultat. Bill Johnsons egen hustru dog i cancer 2022. Detta är inget som vi kritiker gläder oss åt, men det visar ändå på brister i NARs teologi och det absurda med allt självsäkert proklamerande. 20, 102


En äkta profet profeterar sanning

Bibeln är tydlig med att den är en falsk profet som inte profeterat rätt. Det finns ingen vägledning eller antydan i Bibeln om att detta krav har tagits bort i Nya förbundet. Man kan inte "testa" att profetera över en människa och tro att det är okay. Den som profeterar skall vara övertygad om att man fått orden från Herren! En sann profet skall så klart också vara bibeltrogen och ha en god livsvandel.

För att komma förbi detta krav på profeters och profetiors äkthet, är det vanligt inom NAR att de profetior som serveras där är så generella och vaga att de inte går att falsifiera, inte ens i den framtid då de skulle inträffa. Falska profetiorna kan också vara så "vida" i sin beskrivning att de nästan kan beskriva vad som helst som kommer att hända framöver i samhället; det är också ett sätt att komma undan sund prövning. Ett exempel på en väldigt vag profetia är denna som uttalades av Brian Carn inför 2020: "En känd stjärna från 80-talet kommer att dö under 2020". 13 När det gäller profetiorna om Trumps valseger var dock dessa inte särskilt generella eller vida, de var väldigt specifika. I det fallet har man bl.a. bortförklarat hans förlust och profetiornas miss med att kristna bad för lite i linje med profetiorna. Man kan alltså skylla ifrån sig på andra!


Kan fler personer bli apostlar än de som Jesus tillsatte för 2000 år sedan?

Det enkla svaret är nej. Apostlarna vid Jesu tid var något helt unikt för den tidiga kristendomen; apostlarnas uppdrag var helt unikt och slutfördes under deras livstid. Genom dessa enkla män (som saknade det mesta) kunde den kristna tron spridas ut i hela världen. Det var deras uppdrag, och som lön för detta fick nästan alla sätta livet till. Bibeln vittnar också om att det så långt fram som i yttersta tiden endast talas om tolv apostlar, några nya finns inte omtalade i Bibeln utöver Paulus, hedningarnas apostel.

Upp 21:14: "Stadsmuren hade tolv grundstenar, och på dem stod tolv namn, namnen på Lammets tolv apostlar."


Vad är då summan av NARs ståndpunkter?

Man kan summera NARs ståndpunkter så här:

 • Apostlar och profeter måste styra över alla kyrkor/församlingar.
   
 • Kyrkor/församlingar måste underkasta sig dessa apostlars och profeters auktoritet.
   
 • Genom ovanstående kan nya uppenbarelser flöda in som kristna behöver för att utveckla mirakulösa krafter, detta för att kunna bygga Guds rike på jorden, och för att be om Jesu återkomst.
   
 • Detta kommer att resa upp en armé av kristna för den yttersta tiden.

Det har i kristenheten varit vanligt att säga: "Är du beredd när Jesus kommer tillbaka?". Ja, man kan inte vara mer beredd än att ha omvänt sig till Gud och satt all sin förtröstan till Jesu försoningsgärning när det gäller sin egna frälsning. Egna gärningar räknas inte. Därför är det minst lika viktigt att fråga som Sven Reichmann gjorde: "Är du beredd när Antikrist kommer?". Den frågan är mycket relevant med tanke på hur mycket villoläror som florerar i kristenheten idag och som kan förblinda kristna och dra iväg med dem till Antikrists hyllningståg! Går man med i det är man så gott som förlorad!


Så vad gör vi nu?

Om du inte tidigare förstått hur allvarligt vilseledande och korrupt verksamheterna och undervisningen inom NAR-nätverket är, så hoppas jag att du efter att ha läst hela denna text nu är helt övertygad om det.

Sprid gärna denna och annan varnande information vidare. Var vaken över utvecklingen i den församling där du eventuellt är med. Dyker det upp personer som verkar vara influerade av "något nytt" och främmande, så fråga dem om de känner till NAR, apostlarna, profeterna, Bethel Church osv, för att se om det är därifrån det kommit en påverkan. Fråga vilka förkunnare de lyssnar till på Nätet. Gör ledarna i din församling medvetna om den totalt korrupta teologi som NAR står för (även Trosrörelsens teologi). Ge dem information och kräv att de läser och tar ställning! Tala allvar med ledarna i din församling om det kommer in personer i församlingen som inte har en sund kristen tro, även om det är församlingsmedlemmar som varit iväg och blivit NAR-druckna i USA.

Gud vare med dig!

 

/Lennart


Primära källor/referenser

God’s Super-Apostles: Encountering the Worldwide Prophets and Apostles Movement – R. Douglas Geivett och Holly Pivec, Lexham Press, 2014

1 s. 3
2 s. 5-6
3 s. 98
4 s. 3

Counterfeit Kingdom – Holly Pivec och R. Douglas Geivett, B&H Publishing Group, 2022

5 s. 7-10
6 s. 10-11
7 s. 13
8 s. 31-34
9 s. 43-45
10 s. 1-6
11 s. 55-56
12 s. 57
13 s. 64-65
14 s. 92
15 s. 110
16 s. 123-129
17 s. 139
18 s. 141
19 s. 147
20 s. 173
21 s. 167-169
22 s. 6-7

100 – New York Post - https://nypost.com/2020/11/05/watch-paula-whites-intense-prayer-for-trump-2020-election-win/

101 – Johns Hopkins University of Medicine - https://coronavirus.jhu.edu/region/united-states

102 – The Christian Post - https://www.christianpost.com/news/beni-johnson-of-bethel-church-dies-from-cancer.html


Läs vidare

Vad är den Nya Apostoliska Reformationen (NAR) för något?

William Branham och Latter rain

Bill Johnson och Bethel Church

Tio villoläror inom Trosrörelsens teologi