Evolutionsteorin håller på att kantra!

”Jag tror det är ren dårskap att kalla sig ateist. Vi måste erkänna att det finns en ofattbar makt eller kraft med obegränsad framsynthet och kunskap som en gång satte igång hela universum.”
Christian Anfinsen, nobelpristagare i kemi 1972

Den storskaliga evolutionen är på inga sätt bevisad; den är fortfarandeEvolution bara en teori som i sig omfattar mängder av andra teorier och hypoteser. Men många människor tror trots detta att evolutionen blivit allt mer bevisad ju längre tid forskarna fått på sig. Och tyvärr har detta blivit något av ett allmänt tankegods i vårt samhälle, inte minst påhejat av media och våra skolor. Därför kanske du som är övertygad om att en allsmäktig Gud skapat universum med allt vad det rymmer, ibland fått höra tillmälen som ”Så du menar dig veta bättre än alla vetenskapsmän!?”– precis som om alla vetenskapsmän var övertygade om en storskalig evolution. Men sådana här svaga argument har faktiskt blivit allt mer försvagade med åren. För 50 år sedan fanns det möjligen en större anledning att förföras av evolutionsläran än vad det finns idag; den fakta som finns tillgänglig nu är minst sagt problematisk för den som vill hålla fast vid en evolutionstro.

Sanningen är den, att ett ständigt ökande antal forskare överger tron på slumpen som en skapande kraft. De inser att världen, med allt vad den rymmer, är så oerhört komplext sammansatt, från minsta elementarpartikel till hela solsystem, att denna inte kan ha blivit till av sig själv. De överger därför evolutionsteorin och förstår att en superintelligent Skapare måste ligga bakom vår världs existens, eller så tror de att denna Skapare använt evolutionen som ett verktyg. Bland dessa forskare finns många nobelpristagare från olika länder och även en mängd andra prisbelönta forskare. Så det går inte att säga att det är löjligt och okunnigt att tro på en Skapare och skapelse, för en sådan tro har idag många av världens främsta vetenskapsmän.  

Som evolutionstroende skulle man alltså kunna ha den uppfattningen att forskare hittar allt fler spår av en storskalig evolution, där allt började med några molekyler, dessa blev till encelliga organismer, dessa efter ytterligare evolutionssteg blev till maskar och till slut har människan dykt upp. Det som forskare istället hittar är t.ex. alltmer komplexa strukturer och gigantisk genetisk information som inte kan ha uppkommit genom slumpens ”arbete”, inte ens under en mycket lång tid. Ofta är dessa strukturer beroende av varandra och måste i så fall ha uppkommit samtidigt eftersom en struktur inte kan finnas utan den andra. Och så här är det i stort sett med allt i universum. Många forskare ser även det omöjliga i att naturkonstanter, naturlagar, grundämnen och mycket, mycket annat kan ha uppkommit genom slump. Allt är för komplicerat och inbördes beroende för att slumpen i samarbete med tid och  naturligt urvalöverhuvudtaget skulle kunna vara de ”skapande” krafterna.

Att tolka data utifrån ett paradigm

TolkningDet finns dock en stor skillnad mellan forskare och forskare. Många utgår från paradigmet att evolutionen är ett faktum. Sedan försöker dessa forskare bevisa evolutionen genom att söka efter upptäckter som de med vidlyftiga tolkningar kan framlägga som ”bevis”. I dessa fall låter de inte själva observationerna tala sitt egna tydliga språk, istället lägger de den evolutionära tolkningsmallen över det man plockat fram. Men ett sådant förfaringssätt kan inte sägas vara gedigen och evidensbaserad vetenskap eftersom man då utgått ifrån en från början bestämd världsbild och ideologi, som sedan skall bevisas med alla tillgängliga medel. Detta tillvägagångssätt är vanligt bland inte minst biologer och geologer, men förekommer så klart inom andra fält också.

Andra forskare gräver på grund av nyfikenhet och kunskapstörst allt djupare ner i gener, DNA, atomer och även i naturlagar och ute i universum. Här blir nya upptäckter inte alltid ”bevis” för evolutionen utan istället blir upptäckterna just nya upptäckter. Och det är främst bland denna sortens forskare som upptäckterna leder tankarna bort ifrån evolutionsteorin, eftersom det man upptäckt får evolutionsteorin att kantra; man ser mer och mer hur omöjlig evolutionen är som förklaringsmodell till de oerhört komplexa system, strukturer, krafter, informationsmängder som man sett och studerat allt djupare.

Exempel på tunga vetenskapsmän som lämnat tron på evolutionen

Som du skall förstå lite längre fram i texten finns det väldigt många framstående vetenskapsmän som har en tro på en Gud i någon form. Många av dessa har tidigare varit evolutionstroende, men har genom sina upptäckter inom forskningen tvingats lämna en sådan tro till förmån för en tro på en Skapare. Jag skall lyfta fram några intressanta exempel som jag hämtat ur en bok som just handlar om prisbelönta forskare som börjat tvivla på Darwin. När man läser deras uttalanden förstår man att det inte längre är ett hållbart alternativ att tro på en storskalig evolution.

Beskrivning: Antony FlewAnthony Flew – den störste ateisten av dem alla
Jag vill börja med att berätta om filosofiprofessorn Anthony Flew (1923-2010). Han har själv kallat sig ”världens mest övertygade ateist”, och som sådan var han ett föredöme för all världens ateister. Han var professor vid Oxford University och deltog världen över i debatter samt skrev en mängd böcker. Men när han var 81 år gammal överraskade han hela världen med att vid ett symposium vid New York University meddela att han hade kommit till tro på Gud. När han såg och begrundade den otroliga ordning som finns i hela universum kom han i tvivel och kunde då inte längre stå kvar i en tro på slumpen som en skapande kraft. Han blev även övertygad om Guds existens när han såg det ständigt ökande antalet tunga vetenskapsmän som förklarade att det måste finnas en Superintelligens bakom allt det oerhört komplicerade som finns i hela universum. Här är ett känt uttalande från Anthony Flew:

”Jag tror nu att det finns en Gud... Jag tror nu att det [bevisen] pekar mot en kreativ Intelligens nästan helt på grund av DNA-forskningen. Vad jag tror att DNA-materialet har gjort, är att det har visat – genom den nästan otroliga komplexiteten i de arrangemang som behövs för att producera liv – att en Intelligens måste ha varit inblandad i att få dessa utomordentligt olika element att fungera tillsammans.”

 

Beskrivning: Fred HoyleFred Hoyle – mannen som myntade begreppet Big Bang
Professorn Fred Hoyle (1915-2001) arbetade som matematiker och astronom vid Cambridge University och anses vara en av de främsta vetenskapsmännen under 1900-talet. Han har blivit kallad för ”århundradets snille” och var den som först myntade begreppet Big Bang. Fred Hoyle växte upp som ateist och evolutionstroende, men kom med tiden att tro på en skapare eftersom han insåg hur totalt orimligt det vore om slumpen hade skapat alla finjusterade förhållanden i universum. Han avvisade då darwinismen helt och hållet. I sin bok The Intelligent Universe (s.19) skrev han: ”Sannolikheten för att livet skulle uppstå spontant är lika liten som att en tornado skulle blåsa genom ett skrotupplag och sätta ihop en Boeing 747 Jumbojet”. Med sin tro på en skapare hade han senare många kontroverser med Big Bang-förespråkare. Här är ett talande citat av Fred Hoyle:

”En sund och normal tolkning av fakta tyder på att ett Superintellekt måste ha anpassat fysiken liksom kemin och biologin och att det inte finns några blinda krafter att tala om i naturen. De beräkningar man kan göra utifrån fakta är så överväldigande att denna slutsats är nästan omöjlig att ifrågasätta.”
Johnny Bergman: Nobelpristagare och andra prisbelönta forskare, s.14

Beskrivning: Richard Smalley

Richard Smalley – nobelpristagare i kemi
Professorn Richard Smalley (1943-2005) arbetade inom områdena fysik, kemi och astronomi vid Rice University i USA. År 1996 fick han nobelpriset i kemi för sina upptäckter av nya kolformer. Smalley växte upp i en miljö där darwinismen var en självklarhet eftersom hans mamma ägnade all tid åt naturvetenskap tillsammans med honom. Först under de sista åren av sitt liv stötte han på idéerna om intelligent design. Detta ledde honom till en personlig kristen tro. Och efter att noga studerat argumenten för den storskaliga evolutionen förstod han att en sådan evolution aldrig kan ha inträffat. Han skrev då:

”Darwinismen har fått sin dödsstöt genom framstegen inom genetiken och cellbiologin och det är nu tydligt att biologisk evolution inte kan ha inträffat.”
Johnny Bergman: Nobelpristagare och andra prisbelönta forskare, s.63

Beskrivning: Arno Penzias

Arno Penzias – nobelpristagare i fysik
Dr Arno Penzias (1933- ) är inte minst känd för upptäckten av den kosmiska bakgrundsstrålningen. För detta tilldelades han nobelpriset i fysik 1978. Genom sina astronomiska studier förstod han att universum måste haft en början och att dess start inte kan ha uppkommit ur ingenting. Han konstaterade:

”Astronomin leder oss fram till en unik händelse, ett universum som blev skapat från ingenting och känsligt balanserat för att ge exakt de villkor som krävs för att möjliggöra liv. Istället för att vara en helt otrolig lyckoträff, verkar den moderna vetenskapens observationer tyda på en underliggande, ja, övernaturlig plan.”

”De bästa data vi har idag är exakt vad jag skulle ha kommit fram till om jag bara jag hade haft tillgång till de fem Moseböckerna, Psaltaren och Bibeln som helhet, med tanke på att universum verkar ha en ordning och ett syfte.”
Johnny Bergman: Nobelpristagare och andra prisbelönta forskare, s.82, 84

 

Beskrivning: Henry SchaeferHenry Frederick Schaefer – världens mest citerade kemist
Professorn Henry Frederick Schaefer (1944- ) är idag en av väldens mest citerade kemister med över 1300 vetenskapliga artiklar bakom sig. Som så många andra forskare hade Schaefer fått med sig tron på evolutionsteorin hemifrån. Med tiden blev han dock mer och mer övertygad om att darwinismen saknade stöd i naturvetenskapliga fakta. Han började studera apologetik (försvar av den kristna tron) vilket ledde honom till en personlig kristen tro. Långt senare gav han ut en bok som behandlade ämnet, vilken blev en storsäljare. I boken Science and Christianity: Conflict or Coherence skrev han:

”Hur uppstod det enkla ting som vi kallar för liv? När de flesta människor med vanlig utbildning föreställer sig enkla livsformer kommer bilden av den enkla amöban genast fram, som man undersökte med mikroskop på gymnasiet. Även om den verkade liten, så är en amöba en mycket invecklad molekylär maskin. Det enklaste självreproducerande biokemiska system vi känner till är mycket enklare än en amöba. Ändå är den molekylära informationen som finns i den allra enklaste levande organismen fortfarande förbluffande och behöver mer än 1000 sidor lång teknisk beskrivning om man skulle vilja diskutera dess stereokemiska egenskaper. Därför är den kritiska frågan i debatten: ’Hur uppstod all den här informationen?’ ”
Henry Frederick Schaefer: Science and Christianity: Conflict or Coherence, s.86

 

De flesta nobelpristagare är INTE ateister
För ett antal år sedan utkom en bok med titeln 100 Years of Nobel Prizes, författad av genetikern Baruch Shalev. Han hade undersökt i vilken mån alla de 719 pristagarna mellan åren 1901-2000 var ateister eller agnostiker, vilket Baruch Shalev redovisade i boken. Han kom fram till att endast 10,5 % av dessa personer var ateister eller agnostiker. Flest fanns det i gruppen som hade mottagit nobelpriset i litteratur, där 35 % var ateister eller agnostiker (de drog alltså upp den totala procentsatsen ordentligt). Bland t.ex. pristagarna i fysik var siffran så låg som 4,7%.

Om någon hånar dig för din tro på Gud och hans skapelse och menar att du är naiv och okunnig, så kontra då med att du delar din gudstro med en majoritet av nobelpristagarna och en ständigt växande skara av andra tunga vetenskapsmän!

Exempel på finkalibrerade och nödvändiga förhållanden

Beskrivning: EarthmoonAllt i universum är så otroligt fint kalibrerat att det inte är rimligt att tro att slumpen har fått fram detta. Man måste också fråga sig de mycket grundläggande frågorna: I vilket utrymme började alltsammans? Varifrån kom det utrymmet? Var finns det? Varifrån kom materian som allt började med? Varifrån kommer energi, naturkonstanter, naturlagar, grundämnen? Hur startade LIV i ett dött material?

Om man bara skulle rucka något litet på naturkonstanter skulle universum inte fungera som en plats för den jord som är vårt hem, och vi skulle då inte kunna leva där. Inte ens atomer skulle kunna existera. Universum fungerar inte om inte allt detta är på plats samtidigt. Kan då slumpen ha skapat och exakt samtidigt finjusterat detta?

Vatten är nödvändigt för att liv skall kunna existera; utan vattnets unikaegenskaper skulle inte liv kunna finnas till överhuvudtaget. Vattnets egenskaper gör också att naturen fungerar på ett sätt som ger levande varelser en livsmiljö där det fungerar att leva med varje arts unika krav på livsmiljön.

Om jordens storlek bara skulle vara 10 % större eller mindre skulle inte liv och växter kunna existera på jorden.

Jordaxeln har en kontinuerlig lutning på 23 grader. Detta gör att vi har flera årstider och det bidrar till att vi kan odla grödor på dubbelt så stora ytor jämfört med om jordaxeln inte hade lutat. Att jorden tar ett år på sig att snurra runt solen gör att vi har lagom långa årstider och därmed ett gynnsamt klimat för djur och växtlighet. Och hade inte jorden själv snurrat runt sin egen axel hade en del av jorden under långa tider varit för varm och en del för kall. Därför är jordens rotationshastighet på 24 timmar perfekt avpassad.

Jordens avstånd till solen är också exakt vad det måste vara. På grund av detta finjusterade avstånd blir jorden varken en uppbränd eller nerisad planet.

Månens dragningskraft på jorden gör att vi får tidvatten. Dessa tidvatten ser till att syresätta havet och hålla det friskt i alla delar. För detta är månens storlek och avstånd till jorden exakt det rätta, alltså helt finkalibrerat. Hade avståndet eller storleken varit annorlunda hade det varit ödeläggande för jorden på flera sätt.

Jordens atmosfär är exakt den rätta för att liv och växter skall kunna existera på jorden. Syrehalten gör att levande varelser kan andas och syresätta blodet på bästa sätt. Samtidigt andas levande varelser ut koldioxid som en ”restprodukt”. Koldioxid i kombination med ljuset från solen, vatten och näring gör att växter kan växa, och när de gör så avger de syre till atmosfären och allt levande. Syret tar alltså aldrig slut i detta gudomliga kretslopp, inte heller koldioxiden. Dessutom gör ett ozonlager runt jorden att instrålningen av ultraviolett ljus från solen inte blir för starkt.

Solen – detta enorma ”kärnkraftverk” – är en absolut förutsättning för att liv och växter skall kunna existera på jorden. Många forskare tror till och med att hela universum är kalibrerat för att göra liv möjligt på just jorden.

Jag har nu räknat upp endast några få saker som är nödvändiga för livet på jorden. Det finns så otroligt mycket mer som är nödvändigt. Har allt detta bara kommit till ur intet och av en slump placerat sig så här exakt för att ge förutsättningarna för liv och växtlighet? Har dessa himlakroppars exakta placering och nödvändiga rörelser (som inte avstannar) bara blivit till av en slump? Jag skulle säga att det krävs en MYCKET större tro för att tro på det än att tro på att en allsmäktig Gud ligger bakom detta! Det existerar inte en sannolikhet för att slumpen kan träffa så här rätt. Det är mycket mer sannolikt, trevligare och rimligare att tro att en superintelligent Gud är ingenjören!

Strukturerad komplex information uppstår inte av sig själv

När Charles Darwin skrev sin berömda bok Om arternas uppkomst hade han inte mycket underlag för sina spekulationer om en storskalig evolution. Det han hade sett hos finkarna på Galapagosöarna var ju bara förändringar på fåglarnas näbbar. En sådan förändring är en anpassning till yttre förhållanden inom en och samma art. Detta är därför på inga sätt ett bevis för en evolution där allt sägs ha utvecklats från en ”självreproducerande molekyl”. Men vid denna tid hade man inga djupa kunskaper inom genetikens område, DNA var okänt liksom mycket, mycket annat som forskare upptäckt på senare tid. Därför kanske det var lättare att förledas av Darwins ganska vilda spekulationer om alltings ursprung vid den tiden. Och som vi ju vet, bet sig dessa idéer om evolutionen ändå fast ordentligt hos både folk och fä.

Men med all den kunskap som finns idag är det alltså inte rimligt att tro på evolutionen som en slags skapande och närapå intelligent kraft. Jag skall ge ett talande exempel på hur omöjlig evolutionen är när det gäller vår arvsmassa.

Allt levande och all växtlighet innehåller genetisk information som bl.a. styr hur kroppen/växten skall utvecklas, växa till, fungera och se ut. Men generna innehåller även information om den genetiska informationen som är till för att styra hur den genetiska informationen skall läsas, lagras, underhållas och repareras. Informationen är lagrad i det vi kallar för DNA, och detta är en otroligt komplex struktur eftersom informationen är kodad och dessutom ligger tredimensionellt. I människans arvsmassa finns informationen i form av över 3 miljarder ”bokstavspar” och när en cell delar sig skall all denna information kopieras över till den nya cellen, på kort tid och utan att det sker ett misstag i kopieringen. I cellerna kan inte en liten del information plötsligt falla bort och saknas, eller skadas, för då slutar allt att fungera. Alltså kan dessa komplexa system inte ha utvecklats successivt; de måste ha kommit på plats fullt färdiga och funktionella från allra första början.

Om man förutsättningslöst skulle betrakta all denna komplexitet, skulle tanken då gå till design eller till slump? Lika enkelt och självklart som att vi förstår att en dator är designad och konstruerad och att den inte blivit till av en slump, lika enkelt och självklart borde vi inse att livets enorma komplexitet är designad och konstruerad av en oerhört intelligent Skapare. Att tro på slumpen i detta fall är inte rimligt överhuvudtaget; det är en saga för bra att vara sann!

Ett ytterligare exempel på otrolig komplexitet och gudomlig ingenjörskonst kan man se i en så liten organism som en e-kolibakterie. Den drivs av vad man kan kalla mikromotorer. Dessa motorer har trots sin litenhet en häpnadsväckande avancerad konstruktion. Där finns delar som kan jämföras med drivaxel, kardanknut, membran, fästen och en propeller. Motorn snurrar med 20 000 varv per minut, den har vattenkylning och kan reparera sig själv. Motorn är uppbyggd av 30 olika proteiner och om ett enda av dessa proteiner skulle tas bort eller sluta att fungera (genom t.ex. en mutation), då skulle hela motorn stanna. Så en sådan här organism kan endast finnas till i fullt färdig modell; något halvfabrikat skulle inte kunna existera och föröka sig. Allt måste därför ha kommit på plats på en och samma gång; en steg-för-steg-evolution är inte möjlig. Enda rimliga slutsatsen blir även i detta fall att en otroligt intelligent Konstruktör ligger bakom denna design och skapelse.

Hela vår värld är full av miljoner och åter miljoner komplexa och finkalibrerade system i universum, i naturen, i alla levande varelser och växter ända ner till minsta encelliga organism. Alla dessa system innehåller otroliga mängder med strikt organiserad information som är nödvändig för att allt skall kunna fungera. Och alla dessa system är även beroende av andra system för att kunna existera. Vi bör ännu en gång fråga oss vad som är mest logiskt och rimligt att tro på när man begrundar helheten. Pröva om du kan slå några miljarder sexor med en tärning i en följd. Jag är säker på att du kommer att misslyckas. Dessutom uppstår det inga nya informationsmängder när du får en sexa på tärningen. Lika osannolik är den storskaliga evolutionen!

Storskalig evolution kontra mikroevolution

Som du sett i texten har jag använt begreppet storskalig evolution. Med detta begrepp avser jag den successiva utveckling som vanligen avses med ordet evolution och som syftar på att allt liv blivit till genom slumpvisa händelser kombinerat med det man kallar naturligt urval. (På engelska har man istället begreppet ”survival of the fittest” som man kan översätta till ”de livsdugligastes överlevnad” men där vi vanligen istället använder begreppet ”naturligt urval”.) Denna evolutionsteori handlar alltså om att allt liv sägs ha startat med en självreproducerande molekyl som på något sätt fick liv och som sedan grenade ut sig till alla varelser och växter. Denna teori om storskalig evolution är inte bevisad och har aldrig observerats, ändå finns det mängder med hypoteser om hur detta kan ha gått till. Evolutionsteorin går inte heller att para ihop med Bibelns skapelseberättelse och det är en av anledningarna till att jag inte kan tro på den storskaliga evolutionen. Den andra anledningen är alltså att vetenskapen inte kunnat bevisa den storskaliga evolutionen med fakta, upptäckter eller laborativa försök.

Men sedan finns det något som man kan kalla för mikroevolution och det syftar på förändringar som kan ske inom en art, som t.ex. ändrade färger, förändring på näbbens storlek på fåglar (mer om det strax) och annat som förändrar utseendet. Men mikroevolution tar aldrig fram några nya funktioner, nya kroppsdelar eller nya arter. Hundar förblir hunddjur, fåglar förblir fåglar osv. Mikroevolution kan orsakas av att vissa genetiska egenskaper prioriteras beroende på livsmiljö. Det kan även bero på mutationer som gör att vissa funktioner/egenskaper försvinner. Men ny användbar information tillförs aldrig arvsmassan på grund av mikroevolution. Sådana här förändringar är alltså något som har skett med växter och levande varelser under historiens gång, Beskrivning: Finkarsom kan ske idag, och som även kan observeras. Därför kan vi inte avvisa mikroevolution som endast en teori. Detta går dessutom att para ihop med Bibelns historiebeskrivning, inte minst om man begrundar vad händelsen med Noa och den världsvida översvämningen innebar och sedan ledde vidare till. (Lite tankar om Noas ark och översvämningen hittar du i denna text: https://bibelfokus.se/bibelns_trovardighet1)

Om vi nu begrundar vad det var som Darwin upptäckte med finkarna på Galapagosöarna, så var det förändringar på finkarnas näbbar, troligen beroende på vad som blev deras föda. Finkarna var fortfarande fåglar. Finkarna var fortfarande finkar. Så det Darwin såg var då spår av mikroevolution, något som alltså kan ske inom varje art. Att utifrån det säga att ALLT liv härstammar från en ursoppa, att människan härstammar från aporna osv, är långt, långt bortanför vad man kan kalla vetenskap; det är i bästa fall extrema hypoteser.

Den fanatiska evolutionsbiologen Richard Dawkins

Beskrivning: DawkinsDu kanske känner till Richard Dawkins, professorn i evolutionsbiologi som flitigt skrivit och debatterat för ateism och mot all sorts religion. Egentligen är inte Dawkins någon särskilt framstående vetenskapsman, men han är ändå flitigt anlitad av humanister och ateister runt om i världen som vill ge den kristna tron – och inte minst skapelsetroende kristna – en känga. Men han klarar sig inte alltid bra i de debatter han ställt upp i. Detta kan man t.ex. se när han debatterat med den tidigare ateisten men nu skapelsetroende John Lennox, professor i matematik och vetenskapsteori. Lennox övertygar på ett briljant sätt i dessa debatter med sin bildning, skärpa, spetsfundighet och humor.

Men riktigt knasigt blev det när Dawkins i en intervju drog till med utomjordingar som svar på frågan om hur själva Livet uppstod på jorden. Inte bara är det knasigt att dra till med utomjordingar eftersom bevis för deras existens också saknas, det är även knasigt för att det då skulle bli frågan om Intelligent design, en ideologi som Dawkins också är emot. Alltså faller han på eget grepp. Du kan se en snutt av denna underbara och smått komiska intervju här: https://bibelfokus.se/blogg/111219

En intelligent och förutseende evolution!?

Som vi sett kommer det ständigt nya vetenskapliga upptäckter och ny information som entydigt pekar på att det måste vara en oerhört intelligent Designer/Skapare bakom allt det oerhört komplicerade, vackra och inbördes beroende som existerar i vår värld. Trots detta är det ändå många som klamrar sig fast vid att det måste vara evolutionen som ligger bakom allt detta; man vägrar tro på en Skapare. Men ju mer komplexa ting som upptäcks, ju längre ifrån evidensbaserad vetenskap hamnar dessa evolutionsförespråkare. Det har gått så långt att de föreslår att evolutionen är intelligent, att den kan lära sig av erfarenheter och att den kan förutse kommande utmaningar och behov. Man kan ju då fråga sig var denna ”intelligenta evolution” består av, var finns den, hur uppstod den? Här är några talande citat ifrån Science Daily, den 18 december 2015, ifrån artikeln Is evolution more intelligent than we thought?

”Evolutionen skulle kunna vara intelligentare än vi har trott, säger forskarna. I en ny artikel framförs tanken att evolutionen skulle kunna lära sig [!] av tidigare erfarenheter. Det skulle i så fall bättre kunna förklara varför evolutionen via det naturliga urvalet kunnat framställa så intelligenta konstruktioner.”

”…en viktig egenskap hos intelligensen är dess förmåga att kunna förutse [!] vilka beteenden som kan ge framtida fördelar. Evolutionen har konventionellt ansetts ’blind’, eller åtminstone ’närsynt’, eftersom den är beroende av slumpmässig variation. Man har därför ansett att den varit oförmögen att se framåt. Men om den kan lära av erfarenheten [!] – och sålunda förbättra sin utvecklingsförmåga över tid – skulle detta avmystifiera det märkliga intrycket av design. Det naturliga urvalet kan samla på sig kunskap [!] och därmed bli smartare i att evolvera [!].  Det här är en spännande tanke eftersom den kan förklara varför de biologiska konstruktionerna verkar vara så intelligenta.”

Utropstecknen inom hakparenteser har jag lagt till för jag tycker det är häpnadsväckande och nästan löjeväckande påståenden för att komma från vetenskapens område. Vi ser också i citaten att man är medveten om att mycket inom biologin vittnar om intelligent design. Men istället för att kapitulera inför en fantastisk Skapare, så skapar man något av en egen ”skapare”, nämligen den intelligenta, läraktiga och framsynta evolutionen! Jag kan acceptera att ateister kan tycka att vår tro på en Skapare är löjlig, det får vi bjuda på – även om mycket pekar på just en intelligent Skapare. Men det är i så fall inte mindre löjligt att tro på en intelligent evolution!

Att vara kristen och samtidigt tro på evolution, håller det?

MEN denne nitiske ateist, Richard Dawkins, har faktiskt sagt en sak som är sällsynt bra, och det handlar om frågan ifall man som kristen kan kombinera en tro på evolutionen med tron på Bibelns Gud som skapare av universum. Om detta har Dawkins sagt följande:

”Jag tror att detta är en enorm undanflykt. Om Gud ville skapa livet och människorna, då skulle det vara ganska udda och långsökt om han skulle välja den extrema omvägen att vänta 10 miljarder år innan livet startade och sedan vänta ytterligare 4 miljarder år innan man fick människovarelser som både kunde be till Gud och synda och allt annat som religiöst folk är intresserade av.”
Johnny Bergman: Apmänniskor – Har de verkligen funnits, s.134

Mer än så här behöver man nästan inte kommentera en tro som är en kombination av skapelsetro och evolutionstro. Det är kanske så som Dawkins sa: en undanflykt. Man vill kanske inte stöta sig med de som tror på evolutionen. Man vill kanske inte framstå som löjlig och okunnig. Kanske vill man uppfattas som bildad och påläst. Eller så tror man helt enkelt att evolutionen är ett faktum (det tror ju många) och så känner man att tron måste kombineras med en tro på evolutionen.

Undanflykter är något som Jesus sagt att vi skall akta oss för. Vi är kallade att ta vårt kors på oss i vår tro på Gud vår Skapare, och det kan då innebära att bli förlöjligade. Men det innebär INTE att vi skall blunda för fakta, det är något helt annat. Och när det kommer till fakta ser jag inget annat än att skapelsetroende har oerhört mycket fakta på sin sida och som ligger i linje med Bibelns historiebeskrivning. Evolutionister stöder sig främst på spekulationer, hypoteser, teorier och rena önsketänkanden där man ofta tolkar upptäckter och fynd utifrån föresatsen att jorden är flera miljarder år gammal, även om fynden i sig vittnar om en helt annan historia (många gånger ratas information som ger ”fel” värden). Vi skapelsetroende har dock en dokumentation (Bibeln) över universums, jordens och livets uppkomst, och mot den dokumentationen kan vi stämma av fakta som dyker upp och som forskas fram. I detta är vi mycket tacksamma över att forskningens nya upptäckter inte sällan ger stöd åt Bibelns historiebeskrivning! Tack Gode Gud för det!

/Lennart


Läs vidare
Du hittar en mängd intressant (?) material inom området skapelse och evolution via en lista i denna sida: https://bibelfokus.se/skapelse

Källor
Johnny Bergman: Nobelpristagare och andra prisbelönta forskare som tvivlat på Darwin, 2021
Johnny Bergman: Apmänniskor – Har de verkligen funnits, 2019
Johnny Bergman: Slump eller Intelligent Design, 2011
Johnny Bergman: Ateisten som ändrade sig, 2021
m.m.