Var har vi vårt ursprung? Del 2: Kan man tro på evolution?

Innehåll

 1. Inledning
 2. Vad innebär evolutionsteorin?
 3. Richard Dawkins förklarar livets uppkomst
 4. Makro- och mikroevolution
 5. Några problem inom evolutionsteorin
  1. Mutationer
  2. Naturligt urval
  3. Genetiken
   1. Problemet med mutationer
   2. Komplexiteten
   3. DNA:s förträfflighet
  4. Livet
  5. Fossillagren
  6. Dateringsmetoder
  7. Big bang
  8. Etiska problem
 6. Är en kombinationstro möjlig?
 7. Summering
 8. Tips för fortsatta studier
 9. Referenser

1. Inledning

I denna artikel skall jag gå igenom ett antal problem som jag kan se inom evolutionsteorin. Det jag lyfter fram är ingalunda alla problem och svagheter men ändå så pass allvarliga att man kan förstå att evolutionen inte är ett faktum. Evolutionsteorin är just en teori där dess anhängare strävar efter att konstruera en konkurrerande ursprungsberättelse i förhållande till den som Bibeln ger. Denna artikel har rubriken ”Kan man tro på evolution?” och är del 2 i artikelserien ”Var har vi vårt ursprung?”. En tidigare publicerad del 1 har rubriken ”Kan man tro på Skapelse?” – den hittar du via denna länk.


2. Vad innebär evolutionsteorin?

Kärt barn har många namn, och man kallar denna teori om alltings ursprung för ”darwinism”, ”evolutionstro”, ”utvecklingslära” eller ”evolutionslära”. Men jag tycker det är mer korrekt att kalla den för evolutionsteorin eftersom den de facto är en teori om alltings uppkomst. Så det är detta ord som jag valt för denna artikel.

Evolutionsteorin är den idag helt dominerande idén om att hela universum med allt vad det rymmer, har uppkommit helt av sig självt. Via en inledande explosion (”Big bang”), helt slumpvisa astronomiska händelser och kemiska reaktioner, via mutationer m.m. och med hjälp av en lyckosam kraft som kallas för ”naturligt urval”, menar man att en utveckling planlöst och utan mål skett från ingenting till allt det komplexa som universum idag innehåller. I stort sett all vetenskaplig forskning som på något sätt har med vårt ursprung att göra, utgår från detta "axiom"* att allting har blivit till genom evolution.
*Axiom avser i vetenskapliga sammanhang en grundsats som inte själv är föremål för bevis men som tjänar som utgångspunkt för bevis av andra satser (NE).

Idén om en slumpmässig evolution dyker allra först upp i och med den grekiska filosofen Anaximander, som levde mellan åren 610 och 546 f. Kr. Men hans tankegångar fick inget genomslag förrän filosofen Epikuros mer systematiskt började argumentera mot skapelsetron. Han levde mellan åren 341 och 270 f. Kr, även han i Grekland. Evolution var alltså från början bara en filosofisk hypotes* som forskare långt senare utgick från som ett slags axiom, och som de därför har ställt in sin radar på att söka efter bevis för. Med åren har det sedan tillkommit en rad olika ”stöttande” hypoteser som forskare kombinerar till en komplicerad lära om evolutionen. Så man kan då kalla allt detta för en evolutionsteori. Självklart finns det saker i naturen som forskare tolkar i en evolutionär riktning, men som man lika gärna kan tolka i en annan riktning.
*Hypoteser ställs i vetenskapliga sammanhang upp för att teoretiskt förklara iakttagna fenomen, medan teorier är en grupp antaganden eller påståenden som förklarar företeelser av något slag och systematiserar vår kunskap om dem (NE)

Jag och många andra kan dock se en mängd problem som evolutionsteorin dras med och som vetenskapen inte kan förklara på ett förtroendeingivande sätt. När man begrundar alla dessa brister så kan man undra om vetenskap är helt stängd för andra möjligheter än evolution. Här är några fundamentala problem som jag kan se med evolutionsteorin, men jag kommer till fler problem längre fram:

 • Varifrån kom platsen där Big bang och hela denna utvecklingsprocess började?
 • Hur startade tid?
 • Varifrån kom den allra första materien?
 • Hur kunde materia dyka upp ur ingenting?
 • Hur kunde en progressiv utvecklingsprocess starta ur ingenting?
 • Hur blev naturlagar och konstanter till?
 • Hur blev energi till?
 • Hur såg evolutionsprocessen ut för ljud och ljus?
 • Hur såg evolutionsprocessen ut för alla grundämnen?
 • Varifrån kom Livet till denna döda materia?
 • Hur kan det bli ordning ur en explosion – om teorin om Big bang är sann?
 • Varför går den tänkta utvecklingen alltid i en progressiv riktning?
 • Hur kan den tänkta progressiva utvecklingen gå tvärs emot vad entropilagen säger, att allt går mot sönderfall och kaos?

3. Richard Dawkins förklarar livets uppkomst

För att få lite grepp om hur långt evolutionsforskarna har kommit skall vi lyssna till en av världens främsta evolutionsexperter och hur han förklarar livets uppkomst och hur Gud inte kan ligga bakom detta, enligt hans mening. Detta är ifrån en intervju med Richard Dawkins som Ben Stein gjorde.

Bättre än så här kan alltså inte en av världens främsta evolutionsexperter förklara livets uppkomst. Richard Dawkins är då ändå evolutionsbiolog och professor vid Oxfords universitet. Han vill inte kännas vid att det finns en Gud som har skapat livet, men att rymdvarelser har planterat livet på jorden DET är minsann okey att tro och samtidigt behålla all heder som känd vetenskapsman!

Att tro att Gud finns är ett s.k. metafysiskt* antagande som inte går att bevisa med vetenskap. Men observera nu detta: att Gud inte finns är också ett metafysiskt antagande som inte heller går att bevisa med hjälp av vetenskapen, och som alltså inte är bevisat. Så det är inte längre bort från vetenskapen att tro på Gud än att inte tro på en Gud, för när vetenskapsmännen säger att det inte finns någon Gud, då har de gett sig av utanför vetenskapens område.
*Sådant som vi inte kan uppfatta med våra sinnen, som finns bortom det fysiska.

Vi skall vara medvetna om att det inte var observationer i naturen som lade grunden för evolutionsteorin, utan grunden var och är en ateistisk uppfattning om tillvaron och som då helt nödvändigt söker och tolkar observationer i den riktningen. Ateismen kom före evolutionsteorin, men gudstron/skapelsetron kom allra först (se del 1 för mer tankar om detta).


4. Makro- och mikroevolution

Det finns två begrepp för två olika sorters evolution som är viktiga att känna till och vad dessa innebär. Det ena är makroevolution och det andra är mikroevolution.

Makroevolution är vanligen det man avser när det pratas om enbart evolution. Det är alltså teorin om att t.ex. djur sakta förändras och med tiden får helt nya funktioner så att de sedan kan räknas som en helt ny typ av djur. T.ex. att amöbor med tiden utvecklats till fiskar. Att fiskar med tiden skulle ha utvecklats till krabbor. Att valar blev till kor osv.

Makroevolution har aldrig observerats, varken i nutid eller i fossil. Det finns inte heller några levande eller fossila mellanformer som visar på en sådan utveckling. Mellanformer är de djurarter som eventuellt skulle kunna finnas mellan t.ex. fisk och krabba. Fisken har som bekant skelettet på insidan av kroppen medan krabban har sitt skelett på utsidan. Hur hamnade det där? Och hur såg i så fall eventuella mellanformer ut – bör man fråga sig. Men sådana mellanformer har alltså aldrig hittats.

Mikroevolution förekommer däremot och kan observeras. Det håller även skapelsetroende med om. Fåglar kan t.ex. få en förändrad färg, de kan få en förändrad krökning på näbben, hundar kan bli större, långhåriga osv. Mikroevolution handlar om förändringar inom en och samma djurgrupp där det kan innebära att olika arter inom gruppen uppstår. Men ett djur utvecklas aldrig till att tillhöra en ny djurgrupp, och det tillkommer aldrig några nya funktioner genom mikroevolution.

Alla levande varelser kan genom skador i generna förlora funktioner, genetiska förändringar som sedan ärvs av deras avkomma. Det är bl.a. så mikroevolution fungerar. Men mikroevolution är inget bevis för att makroevolution har skett. Jag tror personligen istället att Gud har lagt in mikroevolutionens möjligheter i skapelsen för att vi skall få alla variationer och arter och möjlighet till miljöanpassning osv. Genetisk variation är kanske ett bra ordval för detta.


5. Några problem inom evolutionsteorin

5.1 Mutationer 

Mutationer handlar om förändringar i generna (mer om det senare). Inom evolutionsteorin räknar man med mutationer som en slags progressiv ”naturlag”. Man menar att genom mutationer uppstår ny genetisk information, och därmed nya funktioner. Och genom en urvalsprocess prioriteras sådan ny information som är till gagn för individernas fortlevnad och fortplantning. Men här måste man känna till att det aldrig uppstår någon helt ny information i generna genom mutation. Vad mutationer istället åstadkommer är skador i det genetiska materialet eller att information går förlorad. Så när t.ex. en bakterie blir resistent mot antibiotika är det inte ett exempel på progressiv evolution, utan istället ett exempel på att genetisk information har gått förlorad. Mycket av våra sjukdomar beror på mutationer i våra gener.

5.2 Naturligt urval 

De evolutionstroende ser även på naturligt urval som en slags progressiv ”naturlag”. Naturligt urval är som själva ”motorn” i hela evolutionsteorin. Teorin säger att när det hos en individ uppstår mutationer som tillför nya gynnsamma funktioner för individen, så ser det naturliga urvalet till att prioritera denna förändring. Naturligt urval ser till att de individer som genom olika mutationer blir bäst anpassade och starkast är de som lever längst och bäst förökar sig – och därmed förs denna genetiska förändring vidare i framtida individer.

Det är sant att de starkare och mest anpassade individerna inom en djurart ofta är de som klarar sig bäst, och i och med det så kan de individernas genuppsättning liksom prioriteras och styra arten i en viss riktning. Men det betyder INTEatt ny genetisk information uppstår, eller att nya funktioner dyker upp. Istället är det så att genetisk information somfunnits där från början kan prioriteras eftersom den passar bäst in i den rådande miljön. Förlorad genetisk information kan också påverka en urvalsprocess.

Så mutationer och naturligt urval kan liksom ”skruva till” redan befintlig information i det genetiska materialet, men de kan aldrig tillföra ny information som skulle ge ny funktionalitet. Och naturligt urval förklarar inte på något sätt livets uppkomst eller hur alla olika djurgrupper blivit till.

Skapelsetroende är övertygade om att Gud från begynnelsen skapade ett antal ur-djurgrupper som hade ett komplett genetiskt material från början. Men med tiden har detta genetiska material reducerats och/eller skadats hos olika individer så att det uppstått olika djurarter inom de olika djurgrupperna, som t.ex. räv, varg, vildhund och pudel inom hunddjursgruppen. Olika arter inom samma djurgrupp kan vanligen para sig med varandra. Men djur från olika djurgrupper kan inte göra det. T.ex. kan inte en hund och en katt para sig och få avkomma. Jag tror alltså att Gud från början la in möjligheten i alla levande varelser att anpassa sig till olika miljöer och förutsättningar, för det hade ju varit konstigt annars med tanke på hur mycket klimatet och levnadsvillkoren har svängt fram och tillbaka under vår tid på jorden. Och på så sätt har det uppstått många olika arter.

Så naturligt urval och mutationer bevisar inte att en makroevolution skulle ha skett, alltså att alla levande varelser skulle härstamma från en enda liten encellig organism, osv. Alla olika arter utgör inte heller något bevis för makroevolution.

Titta på bilden här bredvid (klicka på bilden för större bild). I bildens över del ser du så som de evolutionstroende tänker sig en evolutionär utveckling, från simplaste encelliga organism till alla de olika djur och människor som finns på vår jord idag (= makroevolution). I bildens nedre del ser du hur skapelsetroendetänker sig artbildningen utifrån de ur-djurgrupper som Gud skapade i begynnelsen (= mikroevolution).

5.3 Genetiken 

Det man idag vet om genetik talar i själva verket mot evolutionsteorin. Komplexiteten i generna visar oss detta, och även det faktum att vi ser en utveckling som går i en helt annan riktning än den som evolutionsteorin säger.

5.3.i Problemet med mutationer
Mutationer förstör i själva verket generna mer och mer, och många skadliga mutationer ansamlas också i generna så att de kan ärvas. Det sker ca. 3 mutationer varje gång en cell delar sig. Så en vuxen människa har bortåt biljonen mutationer i sin kropp och ca. 100 av dessa ärvs ner till avkomman, vars egen avkomma sedan ärver ännu fler skadliga mutationer, och nästa ärver ännu fler, osv. Detta är en avgörande orsak till att vi får olika sjukdomar, att vi åldras och dör. Så sanningen är alltså att vi degenererar, vi sönderfaller mer och mer, INTE att vi utvecklas mer och mer. Bara för att vi utvecklar teknik mer och mer betyder inte att människan evolutionerar progressivt som biologisk varelse. Visst har vi mer kunskaper idag, men forskning säger ändå att människan är mindre intelligent idag jämfört med människan på 1800-talet.

Detta ”sönderfall” är en del av det som bibeltroende kristna vet har att göra med att Gud la skapelsen under förgängelsens nedbrytande krafter i och med syndafallet. Det ligger också i linje med termodynamikens andra huvudsats, entropilagen, som säger att allt sönderfaller mer och mer, allt går mot kaos (i ett slutet system, där vi kan se universum som ett sådant system). Man kan kalla detta genetiska sönderfall för genetisk entropi.

5.3.ii Komplexiteten
Den helt otroliga komplexitet som finns inne i generna talar starkt mot evolution men för en intelligent Designer. En liten cell med sina gener och DNA är som en extremt komplicerad fabrik i miniatyr. Där finns ett helt otroligt komplext informationsnätverk med olika språk, med sändare och mottagare som kodar och avkodar den genetiska informationen. Där finns ett ”bredband” för informationen, och det finns kontrollsystem så att informationen inte skall bli felaktig, osv.

Charles Darwin trodde att cellen bara var en enkel, grå, liten klump, men idag när vi vet så otroligt mycket mer borde vi ju begripa att det ligger en intelligent Designer bakom all denna komplexitet, istället för en slumpartad, planlös evolution. Alla forskare ser så klart denna intelligenta komplexitet som tydligt signalerar design, men de flesta vill absolut inte tro att en Skapare har varit inblandad. På senare tid har vissa forskare istället börjat tala om att evolutionen i sig är intelligent (!) så att den kan göra intelligenta vägval och förutse vilka funktioner som kan vara gynnsamma längre fram. De menar att det naturliga urvalet samlat på sig ”kunskap” så att evolutionen blivit allt ”smartare” och att det är därför som vår värld ”ser ut som” om den är designad*. Oj, vad man kan hitta på för att slippa erkänna det uppenbara!!!
*Se artikeln Is evolution more intelligent than we thought? - Science Daily, 18 dec 2015.

5.3.iii DNA:s förträfflighet
Hur mycket information kan då DNA-molekylerna i våra celler innehålla? I datavärlden anger man lagringskapacitet i antal bitar eller bytes, en kombination av ettor och nollor. Man säger att DNA:ts lagringskapacitet är 2*1018 bitar per kubikmillimeter. Och hur mycket är då det? Jo, 1018 bitar motsvarar ungefär den totala mängden text som finns i alla världens böcker. Tog man ett lagringsmedia som var gjort av 1 kg DNA så skulle det kunna innehålla ALL världens information, både i form av text, kod, formler, ljud, bilder, video, osv. Det är därför helt orimligt att tro att DNA – detta extremt effektiva lagringsmedia – skulle ha uppkommit av en slump eftersom det är så enormt sinnrikt konstruerat.

DNA-informationen hos en liten tarmbakterie motsvarar ungefär 800 st A4-sidor med tätt skriven text. Tänk när denna lilla, lilla encelliga varelse – som bara väger ett biljondels gram – skall föröka sig genom celldelning, då måste hela ”fabriken” och all information i DNA:t kopieras över till den nya cellen och även kontrolleras på ett ögonblick. Det där är verkligen ett gudomligt under!

Jag läste att en enda mänsklig cell innehåller ungefär 2,9 Gb med information. Det motsvarar i stora drag 1 miljon A4 sidor fulla med ren text. Det är ungefär en 100 meter hög pappersbunt (med 100-grams A4-papper).

Många hävdar att människan härstammar från aporna genom att peka på likheterna mellan människans DNA och schimpansens DNA eftersom det finns stora likheter. Men att vårt DNA faktiskt till 50% liknar bananens DNA gör ju inte att vi kan säga att vi härstammar från bananerna. Och sett utifrån den enorma informationsmängd som DNA innehåller, så kan vi förstå att bara 1% skillnad är en enorm skillnad, vilket motsvarar 12.000 A4-sidor fulla med text, en 1 meter hög bunt med papper! Men människans DNA och schimpansens DNA skiljer sig ändå mer än så. Allt detta vittnar istället om en gemensam Designer som använt mycket av samma kod när han designade alla varelser och växter. Ungefär som att man kan hitta likartade kodrader i olika programvaror som gjorts av en och samma programmerare. Gud är alltså den allsmäktige ”programmeraren” som återanvänder sin ”programkod” lite här och där.

5.4 LIVET

Hur uppstod då egentligen Livet med stort ”L”? Om vi nu bortser från vad Richard Dawkins sa i videon ovan, så säger evolutionsteorin vanligen att livet uppstod i en slags kemisk ursoppa. Men även om alla väsentliga kemikalier skulle funnits från början i denna ursoppa, så kan Livet ändå inte starta där, för all den otroliga mängd av DNA-information som behövs för att bygga upp den allra enklaste cell finns inte i ursoppan. Och en sådan strukturerad information kan absolut inte uppstå ur ingenting av en slump. Man skriver inte en bok genom att skvätta bläck på en massa papper. Och man får inte ett uppslagsverk genom att kasta ut en massa bokstäver på golvet. Livet, med stort ”L”, kräver en mängd strukturerad information, det krävs även kopieringsmekanismer, kontrollsystem, reparationssystem och så otroligt mycket mer utöver en soppa med lite kemikalier!

Det är alltså så att en cell behöver DNA-information för att byggas upp, men DNA:t behöver i sin tur en cell för att finnas till – alltså en fabrik i mikroformat. Dessa är oskiljaktiga. Så man kan fråga sig vad som kom först, DNA eller cellen?

Eller om man tittar ännu djupare, så behövs det otroligt komplicerade enzymer för att läsa av DNA-informationen i cellerna. Men instruktionerna för att bygga upp enzymerna finns inne i DNA:t, vars instruktioner alltså måste läsas av enzymerna. Så vad kom då först av dessa två??

Man kan tycka att det är en undanflykt att säga att Bibeln ger oss svaret på livets ursprung: att Gud helt enkelt skapade ALLT fullt färdigt på en enda gång. Men det är så det ser ut i naturen och det är ingen dålig förklaring när man begrundar all denna enorma komplexitet. Det är inte heller en sämre förklaring än den som Richard Dawkins drog till med när han sa att det var rymdvarelser som fixade detta. Och som du lätt kan förstå är inte Dawkins förklaring grundad på vetenskaplig forskning utan på en blind tro på evolutionen som måste försvaras till varje pris. På samma sätt är det med hypotesen om ursoppan.

5.5 Fossillagren

Vad visar egentligen alla fossil och fossillager runt om i hela världen? För det första måste man förstå att fossil måste bildas mycket fort. När ett djur dör så finns det ju en mängd saker som snabbt kommer att bryta ner djurets vävnader, som t.ex. asätare, bakterier, mikroorganismer, väder och erosion. Så skall ett dött djur fossileras måste det täckas över mycket fort av sediment så att dessa nedbrytande krafter inte kommer åt djuret.

Man kan också förstå att fossillagren bildats mycket snabbt av det faktum att man hittat fossil av fisk som äter en annan fisk, eller ett kräldjur som håller på att ömsa skinn. Det finns även fossila fotspår. Sedan finns det många stora fossilgravar runt om i världen där trasiga djurrester ligger huller om buller precis som efter en katastrof, lik en tsunami eller en störtflod. Allt detta tyder alltså på att fossillagren bildats mycket fort.

Charles Darwin sa att fossillagen med tiden skulle visa oss att evolutionen hade ägt rum, men något nytt har egentligen inte framkommit sedan hans tid. Det finns inga som helst mellanformer i fossillagren, vilket det ju borde finnas oerhörda mängder av ifall evolutionen var ett faktum. Och många djur som man hittat i fossillagren och som man tidigare trodde var utdöda djur som man därför placerade långt ner i evolutionsträdet, dessa har man hittat livs levande i vår tid. Exempel på det är dolksvanskrabban, trollsländor, kvastfeningar, maneter, sjöstjärnor, lungfisk och många andra. Varför skedde ingen evolution med dessa under alla de miljontals år som evolutionsteorin gör anspråk på?

Som jag nämnde i del 1 av denna artikelserie har man på senare tid hittat både DNA, blodkroppar och elastiska vävnadsdelar i dinosauriefossil. Och nu hittar allt fler forskare sådant ”färskt” organiskt material i fossila dinosaurier. Det talar också mot evolutionsteorins idéer om fossillagrens uppbyggnad och höga ålder. Det mesta pekar istället på att jorden vid ett tillfälle drabbats av en världsvid översvämning och att mängder av djur då begravdes snabbt och blev till fossil. Det var även vid den översvämningen som våra fossila bränslen blev till, som gas, kol och olja. Fossila bränslen är gjorda av djur- och växtrester som stängts inne under hög värme och högt tryck och då ombildats till dessa bränslen. Idag har man i laboratorier bevisat att det går att få fram sådana här fossilbränslen mycket fort. Så för den saken behövs alltså inga långa tidsperioder.

5.6 Dateringsmetoder

När det gäller dateringsmetoder så finns det mycket att säga. Jag skall ta upp några saker.

Det kan vara bra att känna till att radiometriska dateringar av t.ex. berg kan visa på mycket skiftande värden på samma material: från några tusen år till miljontals år. De flesta forskare utgår som sagt från evolution som ett axiom och därför förkastar de vanligen dateringar som hamnar ”fel” i förhållande till vad de förväntar sig att få för svar. Finns inga miljoner år så finns ju ingen evolution. Mätningsresultat som visar på några årtusenden kan därför kasseras så som ”felaktiga”.

Sedan är det så att radiometriska dateringsmetoder inte direkt mäter ålder utan mäter mängden isotoper* i materialet. Till detta kopplar man halveringstiden för det radioaktiva material som man använt som utgångspunkt och man kan på så sätt räkna baklänges för att bestämma en ålder på materialet. Men när man utifrån dessa metoder sätter en ålder på t.ex. ett särskilt berglager, då har man dels gjort ett antagande att den ursprungliga mängden av isotoper hade ett bestämt värde, och att halveringstiden varit konstant ända sedan begynnelsen. Men det kan man ju inte veta någonting helt säkert om, för det fanns inga forskare som var där i begynnelsen och mätte upp hur det såg ut då. På senare tid har forskare också sett att halveringstiden faktisk varierar över tid för åtminstone en del radioaktiva ämnen. Och som jag nämnde ovan ger denna typ av mätningar ofta mycket skiftande värden.
*Isotoper är varianter av ett grundämne, som har olika antal neutroner, och därmed olika masstal. Atomslaget bestäms av antalet protoner i kärnan, atomnumret, och är avgörande för elektronkonfigurationen, och därmed de kemiska egenskaperna hos ett ämne (Wikipedia).

En annan knepig sak med radiometriska mätningar är att man kan hitta kol-14* i material som andra mätmetoder säger är miljontals eller t.o.m. miljarder år gamla, som t.ex. diamanter. Hur kan det vara möjligt om kol-14 försvinner på några tiotusentals år?? Samma sak gäller för fossil som sägs vara miljontals år gamla, de kan också ha kol-14 kvar i sig.
*Kolisotopen 14C har en halveringstid på 5730 år, vilket betyder att hälften av isotopen har ”försvunnit” efter cirka 6000 år. Efter 10 halveringstider (60.000 år) återstår endast 2-10, det vill säga ungefär en tusendel, av den ursprungliga mängden 14C. Mindre kol-14-halt än så anses omöjligt att mäta (Wikipedia).

Här måste jag nämna ett intressant experiment som några forskare gjorde. De samlade in vanligt kol från olika delar av världen och från olika nivåer i berggrunden och undersökte mängden kol-14 i det kolet. De fann då att allt kol hade samma mängd kol-14. Det kan alltså vittna om att kolet runt om i världen har blivit till förhållandevis nyligen och dessutom vid samma tidpunkt – något som i så fall stöder Bibelns vittnesbörd om en världsvid katastrof i form av en översvämning.

En metod för att bestämma åldern på fossil som forskare hittar i berg, är just att utgå från radiometriska mätningar på hur gammalt det omgivande berglagret är. Så om nu dessa mätningar är kraftigt missvisande, då blir ju också dateringen av fossilen helt fel.

5.7 Big Bang

Big Bang är en händelse som vanligen presenteras som universums begynnelse och som om den vore ett absolut faktum. Ändå säger forskarna att universum till ca. 95% består av något man kallar för ”mörk materia” och ”mörk energi”, saker som man inte vet något om eftersom dessa inte kan observeras. Endast ca. 5% av universum är vanlig materia som man kan observera och som man därför känner till något om, enligt forskarna. Så mycket i dessa tankegångar är rena hypoteser och matematiska akrobatikkonster.

Det finns en mängd problem med Big Bang-teorin som gör att forskarna ständigt hittar på nya hypoteser. Ett problem är t.ex. att temperaturen på den kosmiska bakgrundsstrålningen är jämn i hela universum, vilket den inte borde vara om Big Bang var ett faktum. Det kallas för horisontproblemet (universum är likformigt i alla riktningar). Ett annat problem har att göra med den s.k. rödförskjutningen (ökning av våglängd hos elektromagnetisk strålning) som forskarna bl.a. använder sig av för att mäta avstånd i universum. En ytterligare sak som då talar mot Big Bang här är att himlakroppar som ligger i närheten av varandra kan ha olika nivå på rödförskjutningen.

Så det uppstår ständigt ett kunskapsglapp mellan Big Bang-teorin och nya saker man observerar i universum. Och det här glappet försöker då forskarna lösa med nya hypoteser. Med hjälp av inflationshypotesen ska man lösa horisontproblemet. Och mörk materia och mörk energi är andra ”hjälphypoteser”. Det här är egentligen inte frågan om vetenskap, för man blandar in så mycket som inte kan observeras och testas. Så dagens kosmologi* – med Big Bang som den stora grundläggande teorin – är de facto inte vetenskap utan en filosofi eller religion eller övningar med avancerad matematik.
*Kosmologi är läran om universums storskaliga byggnad, uppkomst och utveckling (NE).

5.8 Etiska problem

Evolutionsteorin för med sig en rad allvarliga etiska konsekvenser. T.ex. är det ett faktum att Adolf Hitler var starkt inspirerad av darwinismen. Han ville helt enkelt ”bara” samarbeta med evolutionen för att få fram en bättre människa. I en av Hitlers propagandafilmer sa man att det tyska folket hade förbrutit sig mot evolutionens lagar när man hade låtit handikappade människor leva vidare. Samma sak gällde för andra människogrupper som Hitler ansåg vara lägre stående. Tanken var att ”det som är bra för evolutionen är bra för samhället”.

OM evolutionen vore sann, då är ju vi människor bara en hög med kemikalier, och då är etik och moral något väldigt osäkert och relativt för då finns det ju ingen fast grund för dessa. Då finns det inget som är rätt eller fel. Då finns ingen mening med livet och människans fria vilja är då mer som en myt, i det stora perspektivet. Vad ger egentligen evolutionsteorin för motivation till att leva vidare och göra rätt och hålla regler och lagar? Det här är viktiga frågor för ett samhälle som vill vara sunt. Så evolutionsteorin för med sig stora problem i samhället, problem som samhället borde ta ett proaktivt ansvar för!

MEN om en Gud har skapat oss, då äger han ju faktiskt oss och kan sätta upp regler för oss – precis som han vill. Då svarar vi inför honom med våra vägval och gärningar. Och det är väl just detta som många evolutionstroende vill fly bort ifrån; Gud och hans bud tycks vara en styggelse för allt fler människor – tyvärr.


6. Är en kombinationstro möjlig?

Jag skall avslutningsvis ta upp några ytterligare saker som visar på varför en bibelförankrad tro inte är möjlig att kombinera med en tro på evolutionen.

För det första
Det ju faktiskt så här: att för en sann kristen finns det ingen god anledning överhuvudtaget till varför man skall blanda in evolutionsteorin i sin tro. Enda anledningen som jag möjligen kan se – även om den inte är ett bra alternativ – är om man är rädd för att bli förlöjligad och hånad när man står för en bibelförankrad skapelsetro. För så är det ju i världen idag.

Vetenskapen har alltså inga övertygande bevis som gör att man måste omfamna evolutionen. Bibeln ger mycket bättre förklaringar till allt vad vi kan observera i naturen. Därför finns det än idag många framstående forskare som är helt skapelsetroende.

För det andra
Bibelns budskap ligger helt i konflikt med evolutionsteorin när det gäller det svaga kontra det starka. Evolutionen sägs ju sträva efter att sålla bort det svaga genom naturligt urval. Men Bibeln säger att det finns en styrka i att vara svag:

1 Kor 1:26-29: ”Bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa om man ser till det yttre, inte många var mäktiga, inte många av förnäm släkt. Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta de visa stå där med skam, och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam, och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, för att ingen människa skall berömma sig inför Gud”.

Före det tredje
När kom döden in i världen? Bibeln visar att synden kom genom människans eget val när hon ville bli som Gud och förvärva kunskap om gott och ont. Och döden kom först DÅ som en konsekvens, som ett straff för denna överträdelse – som Gud också hade varnat för. Men evolutionen sägs ju vara beroende av döden redan från allra första början eftersom det naturliga urvalet skall se till att det svaga skall dö bort mycket snabbare än det starka. Vi läser vad Bibeln säger om döden:

Rom 5:12: ”Därför är det så: Genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden döden, och så kom döden över alla människor, eftersom alla hade syndat.”

För det fjärde
Är det en progressiv eller negativ trend vi ser i världen? Det är lätt att låta sig luras av den tekniska utvecklingen när man begrundar evolutionens vara eller inte vara. Men när det gäller livet på jorden, så ser vi faktiskt att allt sönderfaller mer och mer. Jorden eroderar, våra gener bryts ner av mutationer, vi får allt mer problem med miljö, klimat, sjukdomar, växtlighet tar skada, osv. Allt det här ligger helt i linje med entropilagen, men även med Bibeln som bl.a. har detta att säga i denna fråga:

Ps 102:26-27: ”För länge sedan lade du jordens grund, himlarna är dina händers verk. De skall gå under, men du förblir. De skall alla nötas ut som en klädnad, du skall förvandla dem som man byter kläder, och de försvinner.”

För det femte
Om vi skall blanda evolutionstro med kristen tro, då blir det faktiskt så att många delar av Bibeln måste kasseras. Och om dessa delar då kan kasseras till förmån för en inblandning av evolutionstro, vad säger då att vi inte skulle kunna ta bort andra delar som vi tycker är opassande? Och Jesus som talade om skapelsen, kan vi då lita på allt det andra han sa?

Det finns alltså många, många orsaker till varför det är omöjligt att tro på evolutionen och hela Bibeln samtidigt.


7. Summering

Kan man då tro på att allting blivit till från en Big bang och sedan vidare via en helt slumpartad evolution utan mål och mening? Nej, personligen tycker jag att det är fullkomligt orimligt. Det är inte bara orimlig tanke, det är i mitt tycke en fullkomligt verklighetsfrämmande och befängd tanke. Det är så jag upplever det om jag sätter mig ner och begrundar hur oerhört komplex hela vår tillvaro är, hur allt ändå samverkar och hänger ihop, och hur vackert och ljuvligt mycket är i vår värld. När jag begrundar detta och även väger in alla fakta jag känner till, då finns ingen annan möjlighet än att det är Gud som skapat hela universum med allt vad det rymmer!

Därför vill jag än en gång avsluta med detta bibelord:

Jes 45:18: ”Ty så säger Herren, han som har skapat himlen, han som ensam är Gud, som har format jorden och gjort den. Han som har berett den har inte skapat den till att vara öde utan format den till att bebos: Jag är Herren, och det finns ingen annan.”


8. Tips för fortsatta studier

Kan man tro på Skapelse?” – En tidigare publicerad del 1 i denna serie om vårt ursprung.

Föreningen Genesis – deras tidning och hemsida: https://genesis.nu/
Där kan man även köpa en hel del intressanta böcker och DVD-filmer.

BibelFokus.se – Vill du ha mer input till stöd för en skapelsetro, så ta del av det material i BibelFokus som du hittar samlat under denna sida: https://bibelfokus.se/skapelse


9. Referenser

Böcker, tidningar, uppslagsverk:

Videor:

/Lennart