Fråga om "Vi är gudar-läran"

Fråga:

Hej, jag har en fråga om det här med "vi är gudar-läran". Dessa två Bibelord brukar åberopas:

Joh 10:34: "Jesus svarade dem: 'Står det inte skrivet i er lag: Jag har sagt att ni är gudar?' "

Ps 82:6: "Jag har sagt att ni är gudar, ni är alla den Högstes söner."

Vad betyder detta? Har Du möjligtvis en förklaring.

Svar:

Ja, detta är ju Bibelord som Trosrörelsens teologer ibland hänvisar till för att bevisa att vi är gudar eller som gudar, och då kan man få dessa Bibelord över sig när man samtalar med folk i just Trosrörelsen. Men då har man ryckt dessa ur sitt sammanhang och inte funderat på vad som menas.

Summan av Guds Ord är sanningen, så en vers utgör vanligen inte hela sanningen. Läser vi Bibeln i sin helhet VET vi att människan varken är gudomlig före eller efter pånyttfödelsen. Vi är bara människor och kommer alltid att vara människor. Det är satans lockelse (1 Mos 3:5), kärnan i de flesta villoläror, att vi skulle vara/kunna bli gudomliga på något sätt. Bibeln kallar de troende ibland för Guds barn eller Guds söner, men vi har inte fått Guds natur för det, vi är "bara" som pånyttfödda människor adopterade till att vara Guds barn. Vi blir inte gudomliga i oss själva genom tron, men Guds Ande tar sin boning i oss. Men det är då alltså Gud som genom sin Ande är i oss och inte vi som är gudomliggjorda. Det är stor skillnad på att vi får del av Guds Ande och att vi skulle vara gudomliga i oss själva.

Trosrörelsen menar trots allt att vi blir gudomliggjorda när vi blir pånyttfödda. Då är det ju konstigt att man pekar på ett Bibelord i GT (Ps 82:6) som avser judarna vilka inte var pånyttfödda då Gud sa detta till judarna (Joh 10:35: "Om han nu kallar dem som fick Guds Ord för gudar...". Alltså handlar Bibelordet om något annat än att kristna kan bli gudomliga. Gud säger något till judarna här.

När Jesus i Joh 10:34 citerar Ps 82:6 så gör han det retoriskt och lite ironiskt. Hans budskap var inte till oss att "ni är gudar". Inte heller var hans budskap till judarna att de är gudar. Det han svarade på var judarnas anklagelse om att han hade jämfört sig med Gud:

Joh 10:33: "Judarna svarade: 'Det är inte för någon god gärning vill vill stena dig, utan därför att du hädar och gör dig själv till Gud, du som är en människa'."

Här ser vi att klassisk hebreisk/judisk tro är att vi människor bara är människor och att det är en hädelse att säga att vi är gudar eller gudomliga. Självförgudning är ju ursynden från Eden, det visste judarna även vid Jesu tid, och detta skydde man som pesten. Nu insåg inte judarna att det var Gud själv, i mänsklig gestalt, som stod framför dem, så på ett sätt reagerade de ju rätt utifrån sin tro. Deras syn på denna hädelse borde alla kristna ta efter! (fast inte att stena folk så klart)

Eftersom nu de skriftlärde var så högmodiga över sin höga lärdom i Skriften, så svarade Jesus dem alltså retoriskt och hänvisade tillbaka till Skriften (Ps 82:6) för att sätta dem på hal is. Så gjorde Jesus ofta. Om vi nu tittar på vad Ps 82:6 handlar om så förstår vi att den versen inte ger oss stöd för att vi efter pånyttfödelsen blir gudomliga. Som jag nämnde tidigare talar Gud i hela Psalm 82 till det judiska folket, och det han säger är inte ord av uppmuntran eller en "utkorelse" där Gud gör människan gudomlig. Nej, hela Psalm 82 är en förmaning från Gud; han gick tillrätta med ett folk som handlade som om de vore gudar. Han gick tillrätta med deras högmod och att de på grund av detta förtryckte och såg ner på oskyldiga människor. Gud pekar i Ps 82:7 på att judarna ändå bara är människor och måste dö som alla andra. Detta är beviset för att de inte är gudar:

Ps 82:7: "Men ni måste ändå dö som människor dör, och falla som var furste faller."

I Ps 8:6 läser vi: "Dock gjorde du honom nästan till ett gudaväsen". Här är det också tydligt att vi människor inte är gudar, men dock närapå i vissa avseenden. Men vilka avseende då? Av resterande text i Psalm 8 förstår vi att det är för att vi människor har fått uppdrag att vårda jorden och råda över djuren som vi är "nästan gudaväsen". Det är alltså inte för att vi skulle ha fått någon egen makt över änglar och demoner eller ha någon gudaliknande position som vi benämns så. Det är alltså för att Gud har gett oss jorden att förvalta. Vi är herrar över jorden, men inte gudar. Och det är precis så det ser ut i verkligheten också. Vi bör ofta jämföra Bibelns Ord med verkligheten, då ser man tydligare vad som kan menas. Då ser man också att vi minsann inte är några gudar. Möjligen är vi lika de grekiska gudarna som var äregiriga och fulla av lusta, avund, mordlust, och de hade stort begär efter vin, lyx och sex. Kan det möjligen vara dessa gudar Trosrörelsen ledare avsett när de sagt att de är gudar? Likheterna är ju stora mellan dem!

En del lyfter även fram det som står skrivet i nedanstående bibelvers som stöd för tanken att vi kan bli gudomliggjorda här och nu:

2 Petr 1:3-4: "Ty allt som hör till liv och gudsfruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom, som har kallat oss genom sin härlighet och ära. Genom dem har han gett oss sina dyrbara och mycket stora löften, för att ni i kraft av dem skall få del av gudomlig natur, sedan ni kommit undan det fördärv som på grund av begäret finns i världen. "

De som blivit sant kristna har fått många fantastiska löften från Gud, det främsta är så klart löftet om ett evigt liv. Dessa löften kallas ibland för "arv" i NT. Men detta är löften som gäller för livet i evigheten. Som en handpenning på dessa löften har vi fått del av Guds Helige Ande.

Ef 1:11-14: "I honom har vi också fått vårt arv, förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin vilja och sitt beslut, för att vi som har vårt hopp i Kristus skall prisa hans härlighet och ära. I honom har också ni, sedan ni hört det sanna budskapet, evangeliet om er frälsning, ja, i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, tagit emot den utlovade helige Ande som ett sigill. Anden är en handpenning på vårt arv, att hans eget folk skall förlossas, för att hans härlighet skall prisas."

En handpenning är något man får i förskott innan det slutliga kommer. Så den gudomliga natur vi skall få del av kommer först när Jesus uppenbaras och vi får möta honom. Men vi blir inga gudar då heller. Dock kommer vi få evigt liv och vi kommer vara utan synd. På sätt får vi en gudomlig natur. Vi skall bli lika Jesus när han återvänder för att hämta oss, men inte bli exakt som honom, eftersom han ÄR Gud.

1 Joh 3:2: "Mina älskade, vi är nu Guds barn, och vad vi skall bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras, kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är."

Jag skall avslutningsvis säga att det finns många faror med "vi är gudar-läran", en ser vi i Trosrörelsen där denna lära varit destruktiv för många människor. En sak som inte så många känner till är att denna lära var en hörnpelare i byggandet av Nazityskland, jämte darwinismen. Du kan läsa en artikel om detta i nr 3 av tidningen Genesis från 2009. Där står t.ex. ett citat från den tyske professorn och filosofen Ernst Bergmann, som var en av Tysklands intellektuella som starkt propagerade för Adolf Hitler. Bergmann sa:

"Utplåna legenden om Gud som blev människa, och människan skall själv resa sig upp som gud, som Kristus. Hon skall bli medveten om sig själv som sådan och hennes innersta skall ta gudomlig form".

Ja, denna lära är onekligen olustig och farlig. Vi ser i citatet också faran med att förneka Jesus som Gud. Idén om att människan kan bli gudar, eller som Gud, tjänar främst till att upphöja och gudomliggöra ledare av olika slag i sådana kretsar. Detta hjälper sådana ledare att ignorera Bibelns bud och ibland även samhällets lagar. Man kan ju inte ifrågasätta någon som är gud, eller hur?

/Lennart